Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Circulaire Wijziging in de financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 2007

Geldend van 01-01-2007 t/m heden

Circulaire Wijziging in de financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 2007

Inleiding

Zoals te doen gebruikelijk ontvangt u aan het einde van het kalenderjaar een circulaire over wijzigingen van de financiële arbeidsvoorwaarden voor het personeel van de sector Rijk. U treft in deze circulaire informatie aan over de volgende onderwerpen:

 • 1. Reisregeling binnenland

 • 2. Belastingvrije vergoeding voor reiskosten

 • 3. Saldering van kilometervergoedingen

 • 4. Te werken uren op jaarbasis

 • 5. Eindejaarsuitkering

 • 6. Maximum spaarloonbedrag

 • 7. Vakbondsfaciliteiten

 • 8. Inhoudingen en afdrachten van premies

 • 9. Bedrag ouderschapsverlofkorting

 • 10. Wetsvoorstel Paarse krokodil

 • 11. Wetsvoorstel Belastingplan 2007

 • 12. Verhaal WGA-lasten op de werknemer

 • 13. Regelgeving en circulaires

  Voorzover de wijzigingen niet automatisch in uw salaris- of personeelssysteem worden aangebracht zal uw eigen personeels- of salarisadministratie de wijzigingen dienen aan te brengen.

1. Reisregeling binnenland

Met ingang van 1 januari 2007 wijzigt in de Reisregeling binnenland:

 • het bedrag voor kleine uitgaven overdag van € 3,64 in € 3,71;

 • het bedrag voor kleine uitgaven ’s avonds van € 10,89 in € 11,11;

 • het bedrag voor een lunch van € 11,46 in € 11,69;

 • het bedrag voor een avondmaaltijd van € 17,34 in € 17,69;

 • het bedrag voor logies van € 69,75 in € 71,14;

 • het bedrag voor een ontbijt van € 6,82 in € 6,95.

De bedragen van de vergoedingen per kilometer van € 0,37 en € 0,09 voor het gebruik van een privé-vervoermiddel blijven ongewijzigd.

De ministeriële regeling met de wijzigingen is gepubliceerd in de Staatscourant van 29 november 2006, nr. 233.

2. Belastingvrije vergoeding voor reiskosten

De Belastingdienst handhaaft de belastingvrije vergoeding voor reiskosten op € 0,19 per kilometer.

3. Saldering van kilometervergoedingen

In de circulaire van 17 juli 2006, kenmerk 2006-0000242139, over de dienstreizenproblematiek is aangegeven, dat uitvoering van de fiscale salderingsregeling veel extra administratieve lasten (voor zowel de werknemer als de werkgever) met zich meebrengt. In de Sectorcommissie Rijkspersoneel is, nu de hoge kilometervergoeding verhoogd is van € 0,28 tot € 0,37, door mij voorgesteld om de toepassing van deze salderingsregeling te beëindigen. Vanwege de impasse in de onderhandelingen over een nieuwe CAO kunnen over dit onderwerp op dit moment geen afspraken gemaakt worden.

De salderingsregeling blijft, tot nader bericht, vooralsnog gehandhaafd.

4. Te werken uren op jaarbasis

Het aantal te werken uren op jaarbasis bedraagt in 2007 bij een volledige arbeidsduur van gemiddeld 36 uur per week afgerond 1829 uren.

Dit aantal is het resultaat van de volgende berekening

Aantal dagen 2007

 

365

Aantal zaterdagen

52

 

Aantal zondagen

52

 

Nieuwjaarsdag, maandag 1 januari

1

 

Tweede paasdag, maandag 9 april

1

 

Koninginnedag, maandag 30 april

1

 

Vijf mei, zaterdag 5 mei

0

 

Hemelvaartsdag, donderdag 17 mei

1

 

Tweede Pinksterdag, maandag 28 mei

1

 

Eerste kerstdag, dinsdag 25 december

1

 

Tweede kerstdag, woensdag 26 december

1

 

Totaal zaterdag, zondag en feestdagen

111

 

Totaal aantal te werken dagen 2007

 

254

Aantal te werken hele uren (254 × 7,2)

 

1829

5. Eindejaarsuitkering

De ambtenaar heeft vanaf 1 december 2006 recht heeft op een eindejaarsuitkering ter grootte van:

 • 1,6% van het door hem genoten salaris; en

 • een bedrag van € 91,67 per maand, vermenigvuldigd met de arbeidsduurfactor indien deze kleiner is dan 1.

De eindejaarsuitkering wordt uitbetaald in de maand november 2007 en wordt berekend over de periode van twaalf maanden, aanvangende met de maand december 2006.

6. Maximum spaarloonbedrag

Het bedrag dat in 2007 maximaal belastingvrij kan worden gespaard blijft gehandhaafd op € 613,00.

7. Vakbondsfaciliteiten

In de circulaire van 13 december 2005, kenmerk 2005-000031797122, heb ik u in kennis gesteld van de verlenging van de Tijdelijke regeling vrijstelling vakbondsfaciliteiten tot 1 januari 2007. Deze regeling wordt opnieuw voor de periode van een jaar verlengd, dat wil zeggen tot 1 januari 2008.

8. Inhoudingen en afdrachten van premies

De informatie over de inhouding en afdracht van pensioenpremies en de daarbij behorende franchisebedragen per 1 januari 2007 wordt door het ABP aan de werkgevers bekendgemaakt. Informatie hierover kunt u verkrijgen bij de ABP Adviesdesk, telefoon 045-579 6556.

Uw speciale aandacht wordt gevraagd voor de door het ABP verstrekte informatie over de premie voor het ABP Arbeidsongeschiktheidspensioen (AOP), die in de plaats komt van de hoge en lage premie IPbw.

De informatie over de inhouding en afdracht van loonheffingen (loonbelasting, premie volksverzekeringen, sociale werknemersverzekeringen en bijdrage zorgverzekering) kunt u vinden via de internetsite van de Belastingdienst: http://www.belastingdienst.nl/zakelijk/loonheffingen.html

9. Bedrag ouderschapsverlofkorting

De ambtenaar heeft over de uren waarop hem ouderschapsverlof is verleend, recht op 75% van zijn bezoldiging, verminderd met een inhouding die gelijk is aan de ouderschapsverlofkorting waarop over die uren op grond van artikel 8.14b van de Wet inkomstenbelasting 2001 maximaal recht kan bestaan.

De ouderschapsverlofkorting per uur wijzigt met ingang van 1 januari 2007 van € 3,68 in € 3,76.

10. Wetsvoorstel Paarse krokodil

Ervan uitgaande, dat het wetsvoorstel ‘Wijziging van enkele belastingwetten ter vermindering van administratieve lasten (wijzigingsplan Paarse krokodil)’ door de Eerste Kamer wordt aangenomen, zullen diverse vereenvoudigingen doorgevoerd worden in de Wet op de loonbelasting. Kort weergegeven gaat het om de volgende, op 1 januari 2007 in werking tredende, maatregelen:

 • Geschenken in natura komen in een kalenderjaar (was eenmaal per jaar) tot een bedrag van € 70 (was € 35) voor eindheffing in aanmerking, tegen een tarief van 20% (was 15%). De eis, dat het geschenk ter gelegenheid van een algemeen erkende feestdag of het Sint Nicolaasfeest wordt gegeven, vervalt.

 • De zogenaamde 80-maaltijdenregeling wordt afgeschaft. Alle meer dan bijkomstig zakelijke maaltijden kunnen onbelast vergoed of verstrekt worden.

 • In de belastingwetgeving wordt een extra mogelijkheid geboden voor het verstrekken van een vaste reiskostenvergoeding woon-werkverkeer aan werknemers die hoofdzakelijk naar een vaste plaats reizen. Deze vergoeding, gebaseerd op € 0,19 per kilometer, mag voortaan belastingvrij verstrekt worden op basis van 214 werkdagen, als op ten minste 150 dagen gereisd wordt.

 • Onkostenvergoedingen aan werknemers voor kosten die de werknemer thuis heeft als gevolg van onregelmatige diensten kunnen niet meer onbelast vergoed worden (was onbelast € 0,68 per nachtdienst en € 1,13 per middag/avonddienst).

 • Het belastingvrij vergoeden van kosten voor telefoon, internet en dergelijke communicatiemiddelen wordt vereenvoudigd. De vergoedingen zijn vrij als sprake is van meer dan 10% zakelijk gebruik. Deze wijziging geldt niet voor computers en dergelijke apparatuur.

 • Vergoedingen en verstrekkingen voor personeelsreizen, personeelsfestiviteiten en dergelijke worden, onder voorwaarden, volledig belastingvrij (was: tot een bedrag van € 340 per werknemer per jaar en bij jubileum € 454). Vergoedingen aan personeelsverenigingen worden onder dezelfde voorwaarden ook onbelast (thans nog belast).

 • De bewaarplicht van de werkgevers voor openbaarvervoerbewijzen wordt vormvrij. De vervoerbewijzen moeten wel op verzoek van de belastinginspecteur per werknemer overlegd kunnen worden.

Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel is toegezegd, dat onderzocht wordt welke gevolgen de invoering van de OV-chipkaart zal hebben voor de bewaarplicht.

 • De loonbelastingverklaring komt te vervallen. De werknemer blijft wel verplicht om de werkgever de gegevens te verstrekken over zijn naam en voorletters, geboortedatum, sofi-nummer, adres, postcode en woonplaats. Bij de behandeling van het wetsvoorstel heeft de Minister van Financiën toegezegd, dat langs elektronische weg een modelformulier beschikbaar komt.

  Wenst de werknemer toepassing van de heffingskorting, dan dient hij dat schriftelijk, de wijze waarop is vormvrij, aan zijn werkgever te verzoeken.

 • De belaste bijtelling voor openbaarvervoerkaarten (2e klasse: € 54 en 1e klasse: € 82) vervalt.

 • De belaste bijtelling van € 68 voor een verstrekte of vergoede fiets vervalt.

 • Vergoedingen of verstrekkingen van met een fiets samenhangende zaken zijn vrij tot een bedrag van € 82 per jaar (was € 250 per drie jaar).

 • Vergoeding of verstrekking van bedrijfsfitness is voortaan ook belastingvrij als deze buiten werktijd plaatsvindt. Voorwaarde is dat de fitness plaatsvindt op de werkplek of een vaste door de werkgever voor alle werknemers met dezelfde arbeidsplaats aangewezen locatie.

Voor gedetailleerde informatie verwijs ik u naar de documentatie behorend bij het wetsvoorstel (kamerstuk 30577). Ook zal de Belastingdienst nadere informatie verstrekken.

11. Wetsvoorstel Belastingplan 2007

Naar verwachting neemt de Eerste Kamer het wetsvoorstel ‘Wet Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2007)’ in december aan. Behoudens de jaarlijkse aanpassing van tarieven bevat het wetsvoorstel een aantal maatregelen, waarop ik uw aandacht wil vestigen.

 • Het wetsvoorstel regelt onder andere een aanpassing van de Wet kinderopvang. De bestaande werkgeversbijdrage, die in onvoldoende mate door de werkgevers in Nederland verstrekt werd, wordt vervangen door een door de Belastingdienst toe te kennen toeslag. De financiële middelen tot dekking van de uitgaven voor de vermeerdering van de kinderopvangtoeslag worden verkregen, door het heffen van een opslag op de premie voor het sectorfonds (voorheen wachtgeldfonds) of het Uitvoeringsfonds voor de overheid (UFO). In een afzonderlijke circulaire bent u nader geïnformeerd over de consequenties voor de Regeling werkgeversbijdrage kinderopvang rijkspersoneel.

 • De afdrachtvermindering onderwijs wordt verhoogd met € 1500 tot € 3000 voor voormalig werkloze werknemers die worden opgeleid tot het startkwalificatieniveau.

  Een nieuwe afdrachtvermindering van € 1200 wordt geïntroduceerd voor bepaalde personen die een stage volgen in het kader van een beroepsopleidende leerweg op MBO-1 of 2 niveau is € 1200 per kalenderjaar.

  Beide maatregelen werken terug tot 1 januari 2006 en kunnen op grond van een besluit van de Minister van Financiën van 3 november 2006 (Stcrt. 2006, 218) reeds in november en december 2006 toegepast worden.

 • De in 2006 door de Belastingdienst geaccepteerde wijze waarop loon in de salarisadministratie met terugwerkende kracht aan verstreken loontijdvakken wordt toegerekend, de zogenaamde ‘loon over’ methode, wordt ook in 2007 toegestaan, als de inhoudingsplichtige daarin een bestendige gedragslijn volgt.

Voor meer informatie verwijs ik u naar de documentatie behorend bij het wetsvoorstel (kamerstuk 30804). De Belastingdienst zal nadere informatie verstrekken.

12. Verhaal WGA-lasten op de werknemer

Op 1 januari 2006 is de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) vervangen door de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). De WIA kent twee regelingen:

 • De regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA), bestemd voor volledig (80% of meer) en duurzaam arbeidsongeschikten.

 • De regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA), bestemd voor gedeeltelijke arbeidsgeschikten die tenminste 35% arbeidsongeschikt zijn.

De werkgever is vanaf 2007 een basispremie verschuldigd, alsmede twee gedifferentieerde premies voor respectievelijk de arbeidsongeschiktheidskas en de werkhervattingskas.

De WGA-lasten (premie of eigen risico) van de werkgever mogen op grond van de Wet financiering sociale verzekeringen (WFSV) voor maximaal de helft verhaald worden op de werknemer.

Deze verdeling benadrukt de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de werkgever en werknemer tot het voorkomen en ‘oplossen’ van (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid en daarmee verband houdende werkloosheid.

Vanaf 1 januari 2007 zal de sector Rijk overgaan tot verhaal op de werknemers van de helft van de WGA-lasten.

De Sector Rijk heeft als uitgangspunt gekozen voor een uniform verhaal bij alle werknemers. De inhouding wordt gebaseerd op de lasten van de werkgever in de sector Rijk met de laagste WGA-kosten. Voor het jaar 2007 is het op de werknemers te verhalen premiepercentage vastgesteld op 0,05%. Het verhaal dient ook toegepast te worden door werkgevers, die gekozen hebben voor het eigenrisicodragerschap.

Het verhaal wordt overigens door de Belastingdienst niet aangemerkt als een aftrekbare premie voor de loonbelasting. De inhouding dient dan ook op het netto loon plaats te vinden.

13. Regelgeving en circulaires

In de bijlage vindt u een overzicht van de in dit jaar tot stand gekomen (wijzigingen van) amvb’s, ministeriële regelingen en circulaires.

Ik verzoek u met de inhoud van deze circulaire rekening te houden en daaraan voor zover nodig uitvoering te geven.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
voor deze:
de

Directeur-Generaal Management Openbare Sector

,

R.IJ.M. Kuipers

Bijlage

Algemene maatregelen van bestuur

Datum

Staatsblad

Beschrijving

03-02-2006

2006, 129

Wijziging van het Algemeen Rijksambtenarenreglement …. in verband met het opnemen van bepalingen met betrekking tot het openbaar maken van nevenwerkzaamheden, het melden van financiële belangen en effectentransacties en het omgaan met vermoedens van misstanden.

17-05-2006

2006, 256

Intrekking van het Besluit tegemoetkoming ziektekosten rijkspersoneel en de Regeling ziektekostenvoorziening rijkspersoneel.

28-09-2006

2006, 459

Intrekking van de Suppletieregeling gedeeltelijk arbeidsongeschikten sector Rijk

..-12-2006

2006, …

Wijziging van het Algemeen Rijksambtenarenreglement en enkele andere besluiten in verband met de formalisering van de Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2005-2006.

Ministeriële regelingen

Datum

Kenmerk

Staatscourant

Beschrijving

01-03-2006

2006-0000033010

2006, 52

Wijziging Reisregeling buitenland (tarieflijst 1 april 2006).

22-05-2006

2006-0000158130

2006, 105

Aanpassing voorschriften Besluit betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel.

25-09-2006

2006-0000258747

2006, 190

Wijziging Reisregeling buitenland (tarieflijst 1 oktober 2006).

22-11-2006

2006-0000364523

2006, 233

Wijziging Reisregeling binnenland.

Circulaires

Datum

Kenmerk

Staatscourant

Beschrijving

01-03-2006

2006-0000033189

2006, 52

Tarieflijst logies- en overige kosten buitenlandse dienstreizen per 1 april 2006.

02-03-2006

2006-0000067943

2006, 54

Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2005–2006.

22-05-2006

2006-0000052754

2006, 105

Aanpassing voorschriften ingevolge het Besluit betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel v.w.b. de maximum verrekeningsbedragen voor verwarming e.d.

29-05-2006

2006-0000176937

2006, 109

Nadere uitleg Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk (Arbeid en Gezondheid).

27-06-2006

2006-0000171191

2006, 129

Aanpassing huurwaarde dienstwoningen.

17-07-2006

2006-0000242139

2006, 141

Dienstreizenproblematiek.

25-09-2006

2006-0000258745

2006, 190

Tarieflijst logies- en overige kosten buitenlandse dienstreizen per 1 oktober 2006.

29-09-2006

2006-0000285996

2006, 199

Dienstreizenproblematiek aanvulling.

12-10-2006

2006-0000288284

2006, 207

Wijziging procesgang Functie Ongeschiktheids Advies (FOA).

16-10-2006

2006-0000280465

2006, 209

Bevorderen participatie in ondernemingsraden.

07-12-2006

2006, 0000392603

2006, …

Effecten van de wijziging in de Wet Kinderopvang 2007.

11-12-2006

2006, 0000407457

2006, …

Wijzigingen op de Levensloopregeling rijkspersoneel.

11-12-2006

2006, 0000389131

2006, …

Wijziging in de financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 2007.