Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling experiment kousenhulpmiddelen

Geldend van 20-12-2006 t/m heden

Regeling Experiment kousenhulpmiddelen

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa),
Heeft de volgende regeling vastgesteld:

Artikel 1. Algemeen

a. Deze nadere regel is van toepassing op de deelnemende zorgaanbieders, zoals genoemd in de bijlage, en op de ziektekostenverzekeraars.

b. De termijn waarvoor deze regeling geldt, loopt tot en met 30 juni 2009.

Artikel 2. Bepalingen

2.1 De aan het experiment deelnemende partijen dienen alle benodigde gegevens, zoals genoemd in de vragenlijst experiment kousenhulpmiddelen ten behoeve van tussentijdse toetsing, monitoring en de evaluatie zoals genoemd in de artikelen 2.6 en 2.7 van de Beleidsregel experimentkousenhulpmiddelen aan de NZa te verstrekken.

2.2 De zorgaanbieders die meedoen aan dit experiment zijn gehouden om de administratie zo in te richten dat bij het beëindigen van het experiment de gegevens die noodzakelijk zijn ten behoeve van de toepassing van de voor alle zorgaanbieders geldende Wmg-beleidsregels direct beschikbaar zijn voor controle.

Artikel 3. Slotbepaling

De regeling kan worden aangehaald als ‘Regeling experiment kousenhulpmiddelen’.

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Met de inwerkingtreding van deze regeling wordt de Regeling experiment kousenhulpmiddelen met nummer CA/NR-100.037 beëindigd.