Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsregeling Warenwetregeling vaststelling van tarieven voor retributies levensmiddelen, enz.

Geldend van 01-01-2007 t/m heden

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 12 december 2006, nr. VGP/VV 2735858, houdende wijziging van de Warenwetregeling vaststelling van tarieven voor retributies levensmiddelen en van de Warenwetregeling Gebruik van kleurstoffen in levensmiddelen

Artikel I

[Red: Wijzigt de Warenwetregeling vaststelling van tarieven voor retributies levensmiddelen.]

Artikel II

[Red: Wijzigt de Regeling zekerheidsstelling en betaling van VWS-retributies.]

Artikel III

Een zekerheid die op grond van artikel 3, vierde lid, van de Regeling zekerheidsstelling en betaling van VWS-retributies, werd verleend vóór de inwerkingtreding van deze regeling, wordt geacht te zijn verleend ter voldoening van enige retributie, met inbegrip van de vergoeding van invorderingskosten en wettelijke rente, op grond van het Warenwetbesluit retributies levensmiddelen.

Artikel IV

[Red: Wijzigt de Warenwetregeling Gebruik van kleurstoffen in levensmiddelen.]

Artikel V

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2007.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J.F. Hoogervorst