Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsbesluit Algemeen Rijksambtenarenreglement, enz. (formalisering Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2005–2006)

Geldend van 01-01-2007 t/m heden

Besluit van 7 december 2006, houdende wijziging van het Algemeen Rijksambtenarenreglement en enkele andere besluiten in verband met de formalisering van de Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2005–2006

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 27 oktober 2006, nr. 2006-0000340898, directoraat-generaal Management Openbare Sector, directie Personeel, Organisatie en Informatie Rijk, afdeling Personeel Rijk, gedaan mede namens Onze Minister van Buitenlandse Zaken;

Gelet op artikel 125, eerste lid, van de Ambtenarenwet;

De Raad van State gehoord (advies van 9 november 2006, nr. W04.06.0466/I);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 5 december 2006, nr. 2006-0000369383, directoraat-generaal Management Openbare Sector, directie Personeel, Organisatie en Informatie Rijk, afdeling Personeel Rijk, uitgebracht mede namens Onze Minister van Buitenlandse Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Red: Wijzigt het Algemeen Rijksambtenarenreglement.]

Artikel II

[Red: Wijzigt het Ambtenarenreglement Staten-Generaal. ]

Artikel III

[Red: Wijzigt het Reglement Dienst Buitenlandse Zaken. ]

Artikel IV

[Red: Wijzigt het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984. ]

Artikel V

[Red: Wijzigt de Overgangsregeling Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984. ]

Artikel VI

[Red: Wijzigt het Besluit personenchauffeurs Rijksdienst. ]

Artikel VII

Degene aan wie op grond van het Besluit tegemoetkoming ziektekosten rijkspersoneel, zoals dat luidde op 31 december 2005, over december 2005 een tegemoetkoming voor een gezinslid als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b, ten eerste, van dat besluit is verleend, heeft recht op een eenmalige uitkering. Deze uitkering bedraagt € 450,00, vermenigvuldigd met de voor de betrokkene op 1 december 2005 geldende arbeidsduurfactor indien deze kleiner is dan 1.

Artikel VIII

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 7 december 2006

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J. W. Remkes

De Minister van Buitenlandse Zaken,

B. R. Bot

Uitgegeven de twintigste december 2006

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin