Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Overdrachtsbesluit Wet melding zeggenschap en kapitaalbelang in effectenuitgevende instellingen[Regeling vervallen per 01-01-2007.]

Geldend van 21-12-2006 t/m 31-12-2006

Besluit van 24 november 2006, houdende overdracht van taken en bevoegdheden ingevolge artikel 25, eerste en derde lid, van de Wet melding zeggenschap en kapitaalbelang in effectenuitgevende instellingen aan de Stichting Autoriteit Financiële Markten (Overdrachtsbesluit Wet melding zeggenschap en kapitaalbelang in effectenuitgevende instellingen)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 1 november 2006, Directie Financiële Markten, Afdeling Marktgedrag en Effectenverkeer, nr. FM 2006-02571 M;

Gelet op artikel 25, eerste en derde lid, van de Wet melding zeggenschap en kapitaalbelang in effectenuitgevende instellingen;

De Raad van State gehoord (advies van 9 november 2006, no. W06.06.0472/IV);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën van 20 november 2006, nr. FM 2006-2693 U;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2007]

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2007]

Met inachtneming van het bepaalde in artikel 25, eerste lid, van de wet worden de taken en bevoegdheden die Onze Minister op grond van de wet heeft, overgedragen aan de Autoriteit Financiële Markten.

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2007]

Aan de overdracht van de taken en bevoegdheden, bedoeld in artikel 2, worden de volgende beperkingen gesteld en voorschriften verbonden:

  • a. de Autoriteit Financiële Markten legt de regels ten aanzien van de wijze waarop de samenstelling van de percentages, bedoeld in de artikelen 6, eerste lid, en 7, eerste lid, van de wet, moet worden kenbaar gemaakt, vooraf aan Onze Minister voor;

  • b. de Autoriteit Financiële Markten legt schriftelijke afspraken met buitenlandse bevoegde autoriteiten, ten behoeve van de in artikel 21 van de wet bedoelde informatie-uitwisseling aan Onze Minister ter instemming voor. Onze Minster kan zijn instemming slechts onthouden indien naar zijn oordeel de belangen die worden gediend door verdragen tot informatie-uitwisseling die het Koninkrijk met andere staten heeft gesloten, dan wel het algemeen belang zich tegen die afspraken verzetten;

  • c. de Autoriteit Financiële Markten bepaalt in schriftelijke afspraken als bedoeld in onderdeel b, die worden gemaakt met bevoegde autoriteiten uit een staat waarmee het Koninkrijk geen verdrag tot informatie-uitwisseling op het door de wet bestreken terrein heeft gesloten, dat die afspraken bij de totstandkoming nadien van een dergelijk verdrag met die staat wederom aan Onze Minister ter instemming zullen worden voorgelegd, teneinde die afspraken aan bedoeld verdrag te toetsen;

  • d. instemming als bedoeld in de onderdelen b en c wordt geacht te zijn verleend indien Onze Minister de schriftelijke afspraken niet heeft afgewezen binnen 30 dagen na ontvangst van het voorstel daartoe of, indien Onze Minister om nadere inlichtingen heeft verzocht, binnen 30 dagen na ontvangst daarvan;

  • e. van de schriftelijke afspraken, bedoeld in de onderdelen b en c, wordt mededeling gedaan in de Staatscourant;

  • f. de Autoriteit Financiële Markten verstrekt aan Onze Minister desgevraagd inlichtingen, voor zover zij daarover uit hoofde van de wet beschikt of kan beschikken, die van belang kunnen zijn voor de regels, bedoeld in artikel 24 van de wet.

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-2007]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 oktober 2006.

Artikel 5 [Vervallen per 01-01-2007]

Dit besluit wordt aangehaald als: Overdrachtsbesluit Wet melding zeggenschap en kapitaalbelang in effectenuitgevende instellingen.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 24 november 2006

Beatrix

De Minister van Financiën

G. Zalm

Uitgegeven de twintigste december 2006

De Minister van Justitie

E. M. H. Hirsch Ballin