Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Tijdelijke subsidieregeling Europees Jaar van gelijke kansen voor iedereen[Regeling vervallen per 01-01-2009.]

Geldend van 01-01-2007 t/m 31-12-2008

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 december 2006 nr. AV/IR/06/101210, tot vaststelling van regels inzake verstrekking van subsidie in het kader van het Subsidieregeling Europees jaar van gelije kansen voor iedereen (Tijdelijke subsidieregeling Europees Jaar van gelijke kansen voor iedereen)

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op de artikelen 3, eerste lid, 5 en 8 van de Kaderwet SZW-subsidies;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen [Vervallen per 01-01-2009]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • begunstigde: de subsidieaanvrager aan wie op grond van deze regeling subsidie is verleend;

 • de Minister: de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Artikel 2. Subsidie projecten [Vervallen per 01-01-2009]

De Minister kan op aanvraag subsidie verstrekken als bijdrage in de kosten van een project, gericht op de bevordering van bewustwording met betrekking tot gelijke kansen voor iedereen.

Artikel 3. Subsidieplafond [Vervallen per 01-01-2009]

Het subsidieplafond bedraagt per thema, genoemd in artikel 6, onderdeel c, € 333.333,33.

Artikel 4. Subsidieaanvrager [Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Projectsubsidie wordt aangevraagd door een in Nederland gevestigde rechtspersoon.

 • 2 De subsidie wordt verstrekt aan de subsidieaanvrager.

 • 3 Projectsubsidie kan eveneens worden aangevraagd door een samenwerkingsverband van in Nederland gevestigde rechtspersonen. In dat geval treedt een van de partijen in het samenwerkingsverband namens dat samenwerkingsverband als subsidieaanvrager op. Bij de aanvraag ten behoeve van een samenwerkingsverband wordt een door de partijen in het samenwerkingsverband getekende verklaring overgelegd, waaruit blijkt dat de rechtspersoon die namens het samenwerkingsverband optreedt gemachtigd is het samenwerkingsverband in en buiten rechte te vertegenwoordigen. De projectsubsidie wordt verleend aan de rechtspersoon die namens het samenwerkingsverband optreedt als subsidieaanvrager.

 • 4 Per subsidieaanvrager wordt één aanvraag ingediend.

 • 5 Voor de toepassing van het vierde lid wordt naast de subsidieaanvrager, bedoeld in het eerste tot en derde lid, als subsidieaanvrager aangemerkt:

  • a. de rechtspersoon die de meerderheid van de aandelen dan wel anderszins de zeggenschap heeft in de subsidieaanvrager, bedoeld in het eerste tot en met derde lid;

  • b. andere rechtspersonen waarin de rechtspersoon, bedoeld in onderdeel a, de meerderheid van de aandelen dan wel anderszins de zeggenschap heeft; en

  • c. rechtspersonen waarin de subsidieaanvrager, bedoeld in het eerste tot en met derde lid, de meerderheid van de aandelen dan wel anderszins de zeggenschap heeft.

Artikel 5. Subsidieaanvraag [Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 De subsidieaanvrager maakt bij de indiening van de aanvraag gebruik van het daarvoor door de Minister verstrekte formulier, dat is ingericht overeenkomstig het model van bijlage 1 van deze regeling.

 • 2 Bij de subsidieaanvraag wordt een projectplan overgelegd waarin is opgenomen:

  • a. een opgave van de begindatum en de duur van het project;

  • b. een beschrijving en analyse van het probleem waarop het project zich richt;

  • c. een beschrijving van de doelstelling en beoogde resultaten van het project;

  • d. een beschrijving van het instrument dat toegepast zal worden, de uit te voeren activiteiten, alsmede een tijdpad waarbinnen eventuele deelactiviteiten worden uitgevoerd;

  • e. een beschrijving van de wijze waarop de resultaten van het project worden geëvalueerd;

  • f. een beschrijving van de wijze waarop de doelgroep actief is betrokken bij de opzet, uitvoering en evaluatie van het project; en

  • g. een beschrijving van de inbedding, overdraagbaarheid of verspreiding van de projectresultaten na afloop van de projectperiode.

 • 3 Het projectplan, bedoeld in het tweede lid, gaat vergezeld van een uitgewerkte begroting die is ingericht overeenkomstig het model van bijlage 2 van deze regeling.

 • 4 De Minister ontvangt in de periode van 2 tot en met 31 januari 2007 de subsidieaanvraag.

Artikel 6. Aanvullende criteria voor toekenning [Vervallen per 01-01-2009]

Een project komt slechts voor subsidie in aanmerking indien:

 • a. het project na 28 februari 2007 van start gaat en uiterlijk 31 december 2007 wordt afgerond;

 • b. het project zich richt op de volgende gronden tot onderscheid tussen personen:

  • 1°. godsdienst of levensovertuiging,

  • 2°. ras,

  • 3°. geslacht,

  • 4°. seksuele gerichtheid,

  • 5°. handicap of chronische ziekte, en

  • 6°. leeftijd;

 • c. het project betrekking heeft op het thema arbeidsmarkt, het thema wijk/buurt of het thema jongeren;

 • d. de projectresultaten om niet beschikbaar worden gesteld aan de Minister en door hem aangewezen derden.

Artikel 7. Subsidiabele kosten [Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Uitsluitend begrote kosten van activiteiten die voor de ontwikkeling of uitvoering van het project als noodzakelijk zijn aan te merken en ten laste van de subsidieaanvrager blijven, komen voor subsidiëring in aanmerking.

 • 2 Geen subsidie wordt verleend voor begrote kosten van activiteiten die voor de datum van subsidieverlening ten behoeve van het project zijn ontwikkeld of uitgevoerd.

Artikel 8. Omvang subsidie [Vervallen per 01-01-2009]

De subsidie bedraagt de subsidiabele kosten, bedoeld in artikel 7, tot een maximum van € 50.000,– per project.

Artikel 9. Verdeling maximaal beschikbaar bedrag [Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Voor het bepalen van het bereiken van het subsidieplafond worden de in de periode van 2 tot en met 31 januari 2007 ontvangen volledige subsidieaanvragen in volgorde van datum van ontvangst behandeld.

 • 2 Van een volledige subsidieaanvraag als bedoeld in het eerste lid is sprake, indien wordt voldaan aan artikel 5. Wanneer de subsidieaanvrager in de gelegenheid is gesteld om zijn onvolledige subsidieaanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst de datum van ontvangst van de volledige subsidieaanvraag.

 • 3 Indien toekenning van aanvragen met betrekking tot een thema als bedoeld in artikel 6, onderdeel c, die op dezelfde datum zijn binnengekomen leidt tot overschrijding van het subsidieplafond met betrekking tot dat thema wordt met betrekking tot die aanvragen de volgorde van behandeling door middel van loting door een notaris vastgesteld.

 • 4 Indien volledige toekenning van een subsidieaanvraag met betrekking tot een thema als bedoeld in artikel 6, onderdeel c, zou leiden tot overschrijding van het subsidieplafond met betrekking tot dat thema wordt de subsidieaanvraag geheel afgewezen.

Artikel 10. Afwijzing subsidie [Vervallen per 01-01-2009]

Op de subsidieaanvraag wordt in ieder geval afwijzend beslist, indien:

 • a. niet wordt voldaan aan artikel 2, 4, 5 of 6;

 • b. de kosten van het project naar het oordeel van de Minister niet in een redelijke verhouding staan tot de beoogde effecten;

 • c. het aangevraagde subsidiebedrag minder bedraagt dan € 20.000,– of meer dan € 50.000,–;

 • d. onverminderd artikel 6, eerste lid, onderdeel d, en artikel 6, tweede lid, van de Algemene Regeling SZW-subsidies, voor de kosten, bedoeld in artikel 7, op grond van enige andere regeling van de Minister subsidie wordt verleend of aanspraak bestaat op subsidie voor activiteiten als bedoeld in artikel 2 die geheel of gedeeltelijk in diezelfde periode worden verricht als het project waarvoor op grond van deze regeling subsidie wordt verleend.

Artikel 11. Beschikking subsidieverlening/voorschot [Vervallen per 01-01-2009]

Indien de gevraagde subsidie geheel of gedeeltelijk wordt verleend zendt de Minister aan de subsidieaanvrager een beschikking tot subsidieverlening met een voorschotverlening van 80% van de verleende subsidie.

Artikel 12. Publiciteit [Vervallen per 01-01-2009]

De begunstigde verleent op verzoek van de Minister medewerking aan publicitaire en voorlichtingsactiviteiten in het kader van het Europees Jaar van gelijke kansen voor iedereen en draagt er zorg voor dat de projectresultaten presentabel zijn voor een door de Minister georganiseerde slotconferentie met betrekking tot de projecten.

Artikel 13. Subsidievaststelling [Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 De subsidie-ontvanger dient binnen vier maanden na afloop van de gesubsidieerde activiteiten dan wel na afloop van het tijdvak waarover subsidie is verleend, doch niet later dan 1 maart 2008, een verantwoording in bij de Minister. Bij deze verantwoording wordt een declaratie ingediend.

 • 2 De Minister stelt de subsidie uiterlijk 1 maart 2008 vast indien de verantwoording, bedoeld in het eerste lid, is ingediend voor of op 5 januari 2008.

 • 3 Indien de verantwoording, bedoeld in het eerste lid, is ingediend na 5 januari 2008 stelt de Minister de subsidie uiterlijk acht weken na ontvangst van de verantwoording vast.

Artikel 14. Intrekking van de beschikking tot verlening van projectsubsidie [Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Onverminderd afdeling 4.2.6 van de Algemene wet bestuursrecht kan een beschikking tot verlening van projectsubsidie geheel of gedeeltelijk worden ingetrokken, en kunnen de op basis daarvan uitbetaalde bedragen kunnen worden teruggevorderd, in geval het project wordt uitgevoerd in afwijking van de bij de aanvraag gevoegde projectbeschrijving, voor zover de subsidieverlening daarop was gebaseerd.

 • 2 Intrekking en terugvordering op grond van het eerste lid vindt niet plaats, indien de afwijking vooraf aan de Minister is voorgelegd, en deze daarmee schriftelijk heeft ingestemd.

Artikel 15. Toezicht [Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Met het toezicht op de naleving van deze regeling zijn belast de daartoe bij besluit van de Minister aangewezen ambtenaren van het Agentschap SZW en de Auditdienst, beide onderdeel van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 • 2 De subsidieaanvrager verleent aan de toezichthouders alle medewerking die dezen redelijkerwijs kunnen vorderen bij de uitoefening van hun bevoegdheden.

Artikel 16. Inwerkingtreding [Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2007 en vervalt met ingang van 1 januari 2009.

 • 2 In afwijking van het eerste lid blijft de regeling, zoals die geldt op 31 december 2008, van toepassing op de financiële afwikkeling van de subsidie van de Minister aan de subsidieontvanger.

Artikel 17. Citeertitel [Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke subsidieregeling Europees Jaar van gelijke kansen voor iedereen.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. De bijlagen 1 en 2 van deze regeling worden met ingang van 1 januari 2007 ter inzage gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te Den Haag.

Den Haag, 13 december 2006

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A.J. de Geus

Bijlage 1 [Vervallen per 01-01-2009]

[Red: Wordt met ingang van 1 januari 2007 ter inzage gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te Den Haag.]

Bijlage 2 [Vervallen per 01-01-2009]

[Red: Wordt met ingang van 1 januari 2007 ter inzage gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te Den Haag.]