Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsbesluit Besluit trekkende bevolking WPO

Geldend van 21-02-2007 t/m heden

Besluit van 21 november 2006, houdende wijziging van het Besluit trekkende bevolking WPO

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 15 september 2006, nr. WJZ/2006/32939 (2642), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op artikel 185 van de Wet op het primair onderwijs;

De Raad van State gehoord (advies van 28 september 2006, nr. W05.06.0391/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 15 november 2006, nr. WJZ/2006/31792 (2642), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Red: Wijzigt het Besluit trekkende bevolking WPO.]

Artikel II

[Red: Wijzigt het Besluit trekkende bevolking WPO.]

Artikel III

De aanspraak op bekostiging op grond van artikel B 16e en B 16g van het Besluit trekkende bevolking WPO voor het tijdvak van 1 maart tot 1 maart daaropvolgend dat aanvangt in het schooljaar voorafgaand aan het schooljaar waarin dit besluit voor het eerst van toepassing is, eindigt met ingang van de datum waarop dit besluit voor het eerst van toepassing is. In de periode tussen de aanvang van het in de eerste volzin bedoelde tijdvak en de datum waarop dit besluit voor het eerst van toepassing is, heeft een school als bedoeld in titel B van het in de eerste volzin genoemde Besluit aanspraak op 5/12e gedeelte van de personele bekostiging die voor dat tijdvak op grond van het Besluit trekkende bevolking WPO is vastgesteld.

Artikel IV

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, waarbij tevens kan worden bepaald dat artikel I en artikel III terugwerken tot en met 1 augustus 2006.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 21 november 2006

Beatrix

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

,

M. J. A. van der Hoeven

Uitgegeven de negentiende december 2006

De Minister van Justitie

E. M. H. Hirsch Ballin