Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

BTW-compensatiefonds, personeelsverstrekkingen[Regeling vervallen per 26-06-2009.]

Geldend van 01-01-2007 t/m 25-06-2009

BTW-compensatiefonds, personeelsverstrekkingen

De Minister van Financiën heeft het volgende besloten.

1. Inleiding [Vervallen per 26-06-2009]

In het kader van de evaluatie van de Wet op het BTW-compensatiefonds heb ik overleg gevoerd met vertegenwoordigers van gemeenten, provincies en kaderwetgebieden. In dat overleg is overeengekomen maatregelen te treffen die leiden tot administratieve verlichting bij de uitvoering van die wet. In dit besluit tref ik zulke maatregelen voor personeelsverstrekkingen.

1.1. Gebruikte begrippen en afkortingen [Vervallen per 26-06-2009]

wet BCF: Wet op het BTW-compensatiefonds;

uitvoeringsbesluit BCF: Uitvoeringsbesluit BTW-compensatiefonds;

compensatiegerechtigd lichaam: een lichaam zoals bedoeld in artikel 1, onderdelen c en d, van de wet BCF;

btw: omzetbelasting.

2. Goedkeuring compensatie van btw op personeelsverstrekkingen [Vervallen per 26-06-2009]

De btw die aan een compensatiegerechtigd lichaam in rekening wordt gebracht en die betrekking heeft op goederen en diensten die worden gebruikt voor persoonlijke doeleinden van het personeel, komt in beginsel niet voor compensatie in aanmerking (zie artikel 4, eerste lid, onderdeel b, van de wet BCF en artikel 4, tweede lid, van de wet BCFartikel 2 van het uitvoeringsbesluit BCF).

In verband met de gewenste administratieve verlichting bij de uitvoering van de wet BCF, is overeengekomen om deze uitsluiting van compensatie te laten vervallen. Inmiddels heb ik maatregelen genomen die moeten leiden tot wijziging van de wet BCF en het uitvoeringsbesluit BCF. Vooruitlopend op die wijzigingen keur ik goed, dat compensatiegerechtigde lichamen met ingang van 1 januari 2007 het bepaalde in artikel 4, eerste lid, onderdeel b, van de wet BCF en artikel 2 van het uitvoeringsbesluit BCF buiten toepassing laten.

3. Inwerkingtreding [Vervallen per 26-06-2009]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2007.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 7 december 2006

De

Minister

van Financiën,
namens deze:
de

Directeur-Generaal Belastingdienst

,

J. Thunnissen