Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2007[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2009.]

Geldend van 01-01-2007 t/m heden

Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2007

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Gelet op artikel 75, tweede lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;

Besluit:

Artikel 1

De premie voor de vrijwillige verzekering op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, wordt voor het kalenderjaar 2007 vastgesteld op 5,63%.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2007.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2007.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Amsterdam, 28 november 2006

De

voorzitter Raad van bestuur UWV

,

J.M. Linthorst