Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gewasbescherming [...] 1945 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)

Geldend van 13-12-2006 t/m heden

Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gewasbescherming vanaf 1945 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 28 februari 2006, nr. arc-2006.02763/2);

Besluiten:

Artikel 2

De volgende vernietigingslijsten worden ingetrokken:

‘Lijst houdende opgaaf van voor vernietiging in aanmerking komende stukken in de archieven van het ministerie van Landbouw en Visserij en in de archieven van de onder dat ministerie ressorterende commissies en ambtenaren’ vastgesteld bij beschikking van de Minister van Landbouw en Visserij en de Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, resp. d.d. 29 december 1966, No. PAZ 400, afdeling Post- en Archiefzaken, en d.d. 3 februari 1967, No. 133349, afdeling Oudheidkunde en Natuurbescherming, voor wat betreft de categorie 81;

‘Lijst van voor vernietiging in aanmerking komende archiefbescheiden van de onder het ministerie van Landbouw en Visserij ressorterende Plantenziektenkundige dienst en van de onder deze dienst ressorterende districtskantoren, commissies en ambtenaren’ vastgesteld bij beschikking van de Staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk en de Minister van Landbouw en Visserij d.d. 5 april 1982, Dir. MMA/Ar. 219.228 en MZ 82/1705, voor wat betreft de categorieën 34 t/m 42 (Taak);

‘Lijst van voor vernietiging in aanmerking komende archiefbescheiden van de commissie toelating bestrijdingsmiddelen (tot 1 januari 1981 commissie voor fytopharmacie) en het bureau bestrijdingsmiddelen, ingesteld door de Ministers van Landbouw en Visserij, Volksgezondheid en Milieuhygiëne en Sociale Zaken en Werkgelegenheid’ vastgesteld bij beschikking van de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en de Minister van Landbouw en Visserij d.d. 15 april 1983, MMA/Ar.6255 en MZ 83/1898.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende selectielijst en toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 4 juli 2006

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:
de

Algemene Rijksarchivaris

,

M.W. van Boven

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
namens deze:
de

Directeur Informatiebeleid en Facilitaire Zaken

,

D.J. Langendoen