Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Intrekkingsregeling diverse regelingen in verband met wijziging Wet geluidhinder

Geldend van 01-01-2007 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 29 november 2006, nr. LMV 2006.330831, houdende intrekking van diverse regelingen in verband met de wet van 5 juli 2006 houdende wijziging van de Wet geluidhinder (modernisering instrumentarium geluidbeleid, eerste fase; Stb. 2006, 350)

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 15.13 van de Wet milieubeheer en de artikelen 12 en 16 van het Subsidiebesluit openbare lichamen milieubeheer;

Besluit:

Artikel 2

  • 1 Voorzover er ter zake nog sprake is van enige bestuursrechtelijke afdoening, met inbegrip van bezwaar- en beroepsprocedures, vindt deze overeenkomstig de regelingen, genoemd in artikel 1, plaats.

  • 2 Bestaande aanspraken en verplichtingen bij, ingevolge de regelingen, genoemd in artikel I, blijven in stand.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop de wet van 5 juli 2006 houdende wijziging van de Wet geluidhinder (modernisering instrumentarium geluidbeleid, eerste fase; Stb. 2006, 350) in werking treedt.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 29 november 2006

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

P.L.B.A. van Geel