Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsregeling Regeling maximumtarief en bekendmaking tarieven taxivervoer (invoering transparante tariefstructuur)

Geldend van 23-12-2007 t/m heden

Regeling van 27 november 2006, nr. HDJZ/S&W/2006-1820, Hoofddirectie Juridische Zaken, tot wijziging van de Regeling maximumtarief en bekendmaking tarieven taxivervoer in verband met de invoering van een transparante tariefstructuur

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 84 van de Wet personenvervoer 2000 en de artikelen 72a en 73 van het Besluit personenvervoer 2000;

Besluit:

Artikel I

[Red: Wijzigt de Regeling maximumtarief en bekendmaking tarieven taxivervoer.]

Artikel II

Onverminderd artikel I is het een vervoerder tot en met 31 januari 2008 toegestaan taxivervoer aan te bieden volgens de Regeling maximumtarief en bekendmaking tarieven taxivervoer, zoals die luidde voor de inwerkingtreding van deze regeling.

Artikel III

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2007.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

K.M.H. Peijs