Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Instellingsbesluit Kenniskring weidevogellandschap[Regeling vervallen per 20-07-2008.]

Geldend van 17-11-2007 t/m 19-07-2008

Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 17 november 2006, nr. TRCJZ/2006/3075, houdende instelling Kenniskring weidevogellandschap

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 20-07-2008]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. Minister: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

 • b. kenniskring: Kenniskring weidevogellandschap.

Artikel 2 [Vervallen per 20-07-2008]

 • 1 Er is een Kenniskring weidevogellandschap.

 • 2 De kenniskring heeft tot taak het bevorderen van ontsluiting, ontwikkeling, uitwisseling, verspreiding en benutting van kennis omtrent het weidevogelbeheer.

Artikel 3 [Vervallen per 20-07-2008]

 • 1 De kenniskring bestaat uit maximaal 30 leden, de voorzitter daaronder begrepen.

 • 2 De Minister benoemt, schorst en ontslaat de leden van de kenniskring.

 • 3 De voorzitter en de andere leden worden benoemd op persoonlijke titel en voor een periode van vier jaren. Na afloop van die periode zijn zij terstond herbenoembaar.

 • 4 De Minister voorziet in secretariële ondersteuning.

Artikel 4 [Vervallen per 20-07-2008]

 • 1 Te rekenen vanaf 1 april worden in de kenniskring de volgende leden benoemd:

  • a. mevrouw dr. P.C. de Hullu, tevens voorzitter;

  • b. de heer prof. dr. F. Berendse;

  • c. de heer J.J. van den Boogert;

  • d. de heer M. Douma;

  • e. de heer dr. R.P.B. Foppen;

  • f. de heer G.J. Gerritsen;

  • g. de heer L. de Groot;

  • h. de heer dr. ir. J.A. Guldemond;

  • i. de heer ir. R.J.J. Hendriks;

  • j. de heer ing. R.J.A. Hobbenschot;

  • k. de heer N. Jonker;

  • l. de heer dr. Th.C.P. Melman;

  • m. de heer ir. G. Migchels;

  • n. de heer drs. A.G. van Paassen;

  • o. de heer J.H. Rietema;

  • p. de heer ing. F. van Rossum;

  • q. de heer prof. dr. G.R. de Snoo;

  • r. de heer drs. R. van ’t Veer;

  • s. de heer ing. E. Wymenga;

  • t. de heer ir. F.F. van der Zee.

 • 2 De volgende personen worden eervol ontslagen als lid van de kenniskring weidevogellandschap:

  • a. te rekenen vanaf 15 maart 2007: de heer J.H. Rietema;

  • b. te rekenen vanaf 1 augustus 2007: de heer ing. R.J.A. Hobbenschot.

 • 3 In de kenniskring weidevogellandschap worden de volgende leden benoemd:

  • a. te rekenen vanaf 1 oktober 2006: de heer ing. J.L. Dijkstra en de heer drs. F.V.C. van Kuijk;

  • b. te rekenen vanaf 15 maart 2007: de heer drs. P.T. van der Hofstede en de heer ir. J.J.M. van den Heuvel;

  • c. te rekenen vanaf 1 augustus 2007: de heer drs. M. Engelmoer;

  • d. te rekenen vanaf 15 oktober 2007: de heer D. Ellinger.

Artikel 5 [Vervallen per 20-07-2008]

De kenniskring stelt haar eigen werkwijze vast.

Artikel 6 [Vervallen per 20-07-2008]

De kenniskring brengt uiterlijk 31 maart 2010 een evaluatierapport uit waarin de taakvervulling van de kenniskring aan een onderzoek wordt onderworpen en voorstellen kunnen worden gedaan voor mogelijke veranderingen.

Artikel 7 [Vervallen per 20-07-2008]

De voorzitter van de kenniskring is bevoegd anderen dan de leden van de kenniskring uit te nodigen aan overleg van de kenniskring deel te nemen.

Artikel 8 [Vervallen per 20-07-2008]

De voorzitter en de overige leden van de commissie ontvangen per vergadering € 135,–, overeenkomstig de Regeling maximumbedragen vacatiegeld 2004.

Artikel 9 [Vervallen per 20-07-2008]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 april 2006.

Artikel 10 [Vervallen per 20-07-2008]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Kenniskring weidevogellandschap.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 17 november 2006

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

C.P. Veerman