Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Algemene wet inzake rijksbelastingen, vaststelling modellen van uitnodigingen tot het doen van aangifte en andere formulieren (2005–2006)[Regeling vervallen per 14-12-2011.]

Geldend van 25-11-2006 t/m 13-12-2011

Algemene wet inzake rijksbelastingen. Vaststelling modellen van uitnodigingen tot het doen van aangifte en andere formulieren (2005–2006)

De Minister van Financiën heeft het volgende besloten:

Dit besluit stelt de modellen van uitnodigingen tot het doen van aangifte en een aantal andere formulieren voor de periode 2005–2006 vast. Een overzicht van de modellen is als bijlage opgenomen.

Inleiding [Vervallen per 14-12-2011]

Dit besluit is een vervolg op de besluiten van 27 december 2000, nr. RTB2000/3358M, 9 januari 2002, nr. CPP2002/49M, 4 maart 2003, nr. CPP2003/636M en 5 november 2004 nr. CPP2004/2142M, Stcrt. nr. 224.

Met de vaststelling wordt aangegeven dat de Belastingdienst van een belastingplichtige of inhoudingsplichtige verlangt dat alleen van deze modellen gebruik wordt gemaakt. De modellen liggen ter inzage bij de afdeling Bibliotheek en documentatie van het Ministerie van Financiën, Prinses Beatrixlaan 512, 2595 BL Den Haag.

Vaststelling [Vervallen per 14-12-2011]

De modellen worden met ingang van 1 januari 2001 niet meer vastgesteld bij ministeriële regeling. In het besluit van 27 december 2000 is aangegeven dat de in gebruik zijnde modellen ook na 31 december 2000 worden gehanteerd. In vervolg daarop is bij besluit van 9 januari 2002, 4 maart 2003 en 5 november 2004 opnieuw een aantal modellen vastgesteld. Dit besluit is het zesde in deze reeks en vindt toepassing vanaf 1 januari 2006 respectievelijk 1 januari 2005 voor zover het modellen betreft die in de loop van het jaar 2005 in gebruik zijn genomen. Ook voor de in dit besluit genoemde modellen geldt dat zij een aanvulling vormen dan wel dat zij eerder vastgestelde modellen vervangen.

Toepassing [Vervallen per 14-12-2011]

In geval de inspecteur de (vermoedelijk) belastingplichtige of inhoudingsplichtige uitnodigt tot het doen van aangifte dan wel een gestructureerde aanlevering van gegevens of informatie voorschrijft, maakt hij gebruik van het in de bijlage opgenomen toepasselijke model. Bij de aangifte mogen geen andere specificaties, toelichtingen en bijlagen worden gevoegd dan in het model worden gevraagd en in de gebruiksaanwijzing is aangegeven. Als de belastingplichtige een standpunt wenst over een (niet in het model gevraagde) schriftelijke toelichting op de aangifte, kan hij deze afzonderlijk toezenden aan de inspecteur waaronder hij ressorteert. Dit geldt ook voor die communicatie waarvoor vooralsnog geen model is voorgeschreven (zoals bezwaarschriften).

De Belastingdienst verwerkt een groot deel van de aangiften en formulieren geautomatiseerd via centrale invoer. In dit geautomatiseerde proces worden slechts aangiften en formulieren verwerkt die fysiek geheel overeenkomen met de modellen die door de Belastingdienst zijn vastgesteld. Ook het gebruik van hechtmiddelen als nietjes en paperclips dient achterwege te blijven.

In verband met de aanlevering van informatie merk ik ten aanzien van elektronisch berichtenverkeer het volgende op. In het besluit van 27 april 2005, nr. CPP2004/2807M, Stcrt. 2004, 87 is bekendgemaakt dat, en voor welke berichten, de elektronische weg tussen burgers en de Belastingdienst openstaat en welke eisen de Belastingdienst daaraan stelt. Tegelijkertijd is daarbij een aantal elektronische formulieren vastgesteld.

Inwerkingtreding [Vervallen per 14-12-2011]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2005.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 16 november 2006

De

Minister

van Financiën,
namens deze:
de

Directeur-Generaal

Belastingdienst,

J. Thunnissen

Bijlage Overzicht [Vervallen per 14-12-2011]

Document code

Middel/Onderwerp

Functie van het document

  Accijns en verbruiksbelasting  

ACC 14

Aanvraag ter verkrijging van accijnszegels voor sigaren

Formulier

ACC 15

Aanvraag ter verkrijging van accijnszegels voor rooktabak

Formulier

ACC 16

Aanvraag ter verkrijging van accijnszegels voor sigaretten

Formulier

ACC 17

Aanvraag ter verkrijging van belastingzegels voor pruimtabak en snuiftabak

Formulier

ACC 18

Retourzending van accijnszegels voor sigaretten

Formulier

ACC 19

Retourzending van accijnszegels voor sigaren

Formulier

ACC 20

Retourzending van accijnszegels voor rooktabak

Formulier

ACC 21

Retourzending van belastingzegels voor pruimtabak en snuiftabak

Formulier

ACC 47

Aangifte Accijns/Verbruiksbelastingen, Periodieke aangifte

Aangifte

ACC 66

Aangifte Accijns artikel 53a tweede lid van de Wet op de accijns (Engels)

Aangifte

ACC 77

Verzoek om teruggaaf Heffingen op minerale oliën commerciële luchtvaart Voor Nederlandse ondernemers (excl. Toelichting) Nederlands/Engels

Verzoek

ACC 80

Aangifte Accijns/Verbruiksbelasting Dag- weekaangifte

Aangifte

IUD 72

Certificaat inzake goederenvervoer EUR 1.

Formulier

DV 140

Aangifte Oppervlakterecht

Aangifte

     
  Centrale verwerking Uitstelregeling belastingconsulenten  

Vpb 101

Verzoek Uitstel aangiften Uitstelregeling belastingconsulenten

Verzoek

Vpb 102

Verzoek Bijzonder/Incidenteel uitstel aangiften belastingconsulenten

Verzoek

Vpb 105

Opgaaf (So)Fi-nummers Uitstelregeling belastingconsulenten

Formulier

Vpb 107

Opgaaf Aanwijzen aangiften Uitstelregeling belastingconsulenten

Formulier

     
  Dividendbelasting  

DIV 1

Aangifte Dividendbelasting

Aangifte

DIV 2

Opgaaf Dividendbelasting Vrijstelling EG-moeder-dochter-richtlijn

Formulier

DIV 11

Aangifte Dividendbelasting terruggaaf voor niet aan Vpb onderworpen rechtspersonen

Aangifte

DIV 12

Aangifte Dividendbelasting teruggaaf voor beleggingsinstellingen

Aangifte

DIV 13

Aangifte dividendbelasting Teruggaaf aan een lichaam dat een (oneigenlijke) deelneming heeft in een ander lichaam

Aangifte

     
  Milieu  

ML 11

Aangifte Brandstoffenbelasting Kolen

Aangifte

ML 15

Verzoek Brandstoffenbelasting Teruggaaf (duaal gebruik)

Verzoek

ML 16

Verzoek Brandstoffenbelasting Teruggaaf (opwekken elektriciteit)

Verzoek

ML 26

Aangifte Afvalstoffenbelasting

Aangifte

ML 27

Aangifte Grondwaterbelasting

Aangifte

ML 31

Opgaaf Grondwaterbelasting, Vaststelling aangifteplicht

Formulier

ML 40

Aangifte Energiebelasting

Aangifte

ML 41

Aangifte Belasting op leidingwater

Aangifte

ML 43

Verzoek Teruggaaf energiebelasting instellingen (toezenden)

Verzoek

ML 44

Verzoek Teruggaaf energiebelasting instellingen (uitreiken)

Verzoek

     
  Belasting personenauto's en motorrijwielen  

BPM 3

Aangifte Belasting personenauto's en motorrijwielen

Aangifte

BPM 13

Aangifte BPM

Aangifte

BPM 14

Berekening BPM bij de aangifte BPM

Formulier

BPM 14

Berekening BPM bij de aangifte BPM (vanaf 1 juli 2006)

Formulier

BPM 32

Verzoek om teruggaaf BPM Gehandicaptenregeling

Verzoek

BPM 34

Verzoek BPM Gesloten-beurzenregeling ondernemers/gehandicapten

Verzoek

BPM 35

Aangifte BPM Beëindiging ondernemersregeling of gehandicaptenregeling

Aangifte

BPM 36

Bijlage bij Verzoek om teruggaaf BPM Gesloten-beurzenregeling BPM Medische verklaring

Formulier

BPM 37

Bijlage bij verzoek BPM Gesloten-beurzenregeling gehandicapten Nieuwe situatie

Formulier

BPM 38

Aangifte BPM Beëindiging ondernemersregeling of gehandicaptenregeling (berekening BPM op basis van verkoopwaarde)

Aangifte

     
  Omzetbelasting 2006  

CBA 16

Opgaaf Omzetbelasting Rekeningnummer voor teruggaaf

Opgaaf

OB 3

Verzoek om inlichtingen Ondernemers met een ontheffing administratieve verplichtingen

Verzoek

OB 4

Verzoek om inlichtingen Omzetbelasting Vrijgestelde ondernemers

Verzoek

OB 5

Verzoek om inlichtingen Omzetbelasting Ondernemers die onder de landbouwregeling vallen

Verzoek

OB 6

Verzoek om inlichtingen Omzetbelasting Verenigingen/stichtingen

Verzoek

OB 60

Opgaaf Omzetbelasting rekeningnummer voor teruggaaf aan buitenlandse ondernemers

Opgaaf

OB 63

EU Certificaat van uitvoer voor Omzetbelasting

Opgaaf

OB 64

Teruggaaf Omzetbelasting Verzoek liefdadige, opvoedkundige of menslievende instellingen

Verzoek

OB 65

Verzoek Omzetbelasting/Accijns Teruggaaf voor diplomatieke doeleinden (Nederlands-talig)

Verzoek

OB 68

Verzoek om teruggaaf niet in het land gevestigde belastingplichtige

Verzoek

OB 69

Aangifte Omzetbelasting, tijdvak

Aangifte

OB 97

Aangifte Omzetbelasting Intracomm. levering en verwerving van nieuwe vervoermiddelen

Aangifte

OB 100

Verzoek om teruggaaf Omzetbelasting voor diplomatieke doeleinden (/Engels/Frans-talig)

Verzoek

OB 125

Opgaaf Omzetbelasting Intracommuncautaire leveringen

Opgaaf

OB 130

Elektronische Aangifte Omzetbelasting

Aangiftebrief

OB 140

Aangifte omzetbelasting over verstreken tijdvakken

Aangifte

OB 160

Verzoek OB en EB Teruggaaf belasting voor tuinbouwers 2006

Verzoek

     
  BTW compensatiefonds  

OB 77

Opgaaf (excl toelichting)

Formulier

     
  Kansspelbelasting  

KA 1

Aangifte Kansspelbelasting voor organisatoren

Aangifte

KA 2

Aangifte Kansspelbelasting (prijzen en buitenlandse kansspelen)

Aangifte

     
  Loonbelasting (2006 e.v.)  

LH 8

Loonbelastingverklaring 2006 (werknemer aan werkgever, uitkeringsinstantie)

Formulier

LH 24

Gageverklaring Loonheffingen Artiesten en beroepsporters

Formulier

LH 44

Aanvraag Loonheffingen Kostenvergoedingsbeschikking voor artiesten en beroepssporters

Formulier

LH 202

Loonbelastingverklaring Bijlage studenten- en scholierenregeling

Formulier

LH 500

Aangifte Loonheffingen Voorblad

Aangifte

LH 501

Collectiefbladen voor de aangifte loonheffingen

Aangifte

LH 502

Werknemersbladen voor de aangifte loonheffingen

Aangifte

LH 510

Opgaaf Loonheffingen Elektronische berichten

Formulier

LH 590

Melding Loonheffingen Aanmelding werkgever

Formulier

LH 591

Melding Loonheffingen Afdrachtplicht premies werknemersverzekeringen

Formulier

LH 592

Verklaring Loonheffingen Overdracht van activiteiten

Formulier

LH 593

Melding Loonheffingen Werkgever van huispersoneel

Formulier

LH 594

Melding Loonheffingen Werkgever van meewerkende kinderen

Formulier

LH 595

Melding Loonheffingen Inhoudingsplichtige van artiesten of beroepssporters met inlegvel

Formulier

LH 597

Opgaaf Loonheffingen Uitzenden

Formulier

LH 602

Verklaring Pensioenregelingen

Formulier

LH 620

Opgaaf Loonheffingen Eerstedagsmelding

Formulier

     
  Overige 2006 e.v.  

AL 703

Melding/Verzoek om verklaring Energie-investeringsaftrek (EIA) IB/Vpb excl. Toelichting

Formulier

AL 705

Melding Milieu-investeringsaftrek/Willekeurige afschrijving (MIA/VAMIL) excl. Toelichting 2006

Formulier

IB 155

Melding Willekeurige afschrijving Farbo IB/Vpb excl. Toelichting

Formulier

AL 93

Aanvraag Verklaring arbeidsrelatie

Aanvraag

     
  Belastingdienst/UWV  

CPT 158

Verzoek Deblokkering G rekening

Verzoek

CPT 237

Verzoek Opheffing G rekening

Verzoek

OV 94

Melding Betalingsproblemen bij belastingen en premies

Formulier

OV 135

Verzoek Betalingsregeling en uitstel van betaling van belasting/premie onderneming

Formulier

OV 140

Aanvraagformulier Verkaring betalingsgedrag keten- en inlenersaansprakelijkheid

Formulier

OV 145

Aanvraag G rekening

Formulier

OV 600

Exploot akte van betekening

Formulier

OV 601

Exploot Proces-verbaal van een executoriaal beslag roerende zaken (geen registergoederen)

Formulier

OV 602

Exploot Proces-verbaal inventarisatie in beslag genomen roerende zaken

Formulier

OV 605

Exploot van een executoriaal beslag onder derden

Formulier

OV 606

Verklaring Bij derdenbeslag

Formulier

OV 609

Exploot Akte van betekening van een dwangbevel en bevel tot betaling

Formulier

OV 612

Exploot Hernieuwd bevel tot betaling

Formulier

     
  Invordering  

OV 10

Kwijtschelding van belasting en/of premie Voor ondernemingen

Verzoek

OV 11

Kwijtschelding van belasting en/of premie Voor particulieren

Verzoek

OV 14

Informatie bij een verzoek tot toetreding in een buitengerechtelijk akkoord

Formulier

OV 24

Verzoek Betalingsregeling en uitstel van betaling van belasting/premie particulieren

Verzoek

CBA 40

Wijziging Rekeningnummer Particulieren

Formulier

CBA 41

Wijziging Rekeningnummer Ondernemers

Formulier

     
  Overdrachtsbelasting/Assu.Bel.  

RV 4

Overdrachtsbelasting

Aangifte

RV 5

Overdrachtsbelasting, Aandelen

Aangifte

RV 6

Overdrachtsbelasting, Lidmaatschapsrechten

Aangifte

RV 7

Overdrachtsbelasting, Voor teruggaaf

Aangifte

RV 27

Overdracht Economisch eigendom

Formulier

RV 30

Aangifte Assurantiebelasting

Aangifte

     
  Schenking en Successie  

SUC 5

Opgaaf Registratie sterfgevallen

Formulier

SUC 37

Aangifte Recht van successie/Recht van schenking/Recht van overgang

Aangifte

SUC 60

Aangifte Recht van successie

Aangifte

SUC 63

Aangifte Recht van schenking

Aangifte

SUC 65

Aangifte Recht van overgang, (schenking)

Aangifte

SUC 66

Aangifte Recht van overgang (overlijden) excl. Toelichting

Aangifte

     
  Belasting zware motorrijtuigen  

EV 3

Aangifte Belasting zware motorrijtuigen

Aangifte

EV 4

Aangifte Belasting zware motorrijtuigen/versnelde procedure

Aangifte

EV 7

Verzoek Belasting zware motorrijtuigen/versnelde procedure

Formulier

MB 87

Verzoek Belasting zware motorrijtuigen/teruggaaf gecombineerd vervoer

Formulier

     
  Motorrijtuigenbelasting  

MB 1

Aangifte MRB Autobus, buitenlands kenteken, aanhangwagen

Aangifte

MB 2

Aangifte MRB, Verandering aan het motorrijtuig

Aangifte

MB 6

Verzoek MRB, Verrekening of teruggaaf

Verzoek

MB 58

Verzoek teruggaaf BPM/ Laag tarief MRB voor ondernemers

Verzoek

MB 59

Verzoek Motorrijtuigenbelasting Bestelautotarief voor gehandicapten

Verzoek

MB 60

Verzoek teruggaaf BPM/ Laag tarief MRB voor maten en vennoten

Verzoek

MB 75

Definitieve opgaaf MRB/Regeling besloten busvervoer

Formulier

MB 76

Aangifte MRB Voorschot regeling besloten busvervoer

Aangifte

MB 77

Bijlage bij MB 075

Aangifte

MB 85

Verklaring MRB Stallingsadres tijdens schorsing

Formulier

MB 86

Machtiging MRB Automatisch betalen

Formulier

MB 101

Bezwaar MRB beschikking of naheffing

Formulier

MB 102

Verzoek MRB Bijzonder tarief/vrijstelling

Verzoek

     
  Inkomstenbelasting 2006  

IB 8

Bezwaarschrift Inkomstenbelasting Premie volksverzekeringen Voorlopige aanslag 2006

Formulier

IB 151

Verzoek inkomsten- vennootschapsbelasting Vaststelling aftrekbaarheid restauratie- en onderhoudskosten voor monumentenpanden

Verzoek

IB 319

Aangifte Inkomstenbelasting Premie volksverzekeringen Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw Bij overlijden (F) 2006

Aangifte

IB 377

Voorblad Aangifte Inkomstenbelasting Premie volksverzekeringen Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw Bij overlijden (F) 2006

Aangifte

IB 383

Jaarstukken bij de aangifte Inkomstenbelasting Premie volksverzekeringen Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw Bij overlijden (F) 2006

Aangifte

IB 400

Schatting voor ondernemers Inkomstenbelasting Premie volksverzekeringen Premie ziekenfondsverzekering 2005/2006 Voorblad

Formulier

IB 401

Schatting voor ondernemers Inkomstenbelasting Premie volksverzekeringen Premie ziekenfondsverzekering 2005/2006 Formulierbladen

Formulier

IB 422

Verzoek of wijziging Inkomstenbelasting Premie volksverzekeringen 2006 Voorlopige teruggaaf

Formulier

IB 425

Bijlage bij verzoek of wijziging Voorlopige teruggaaf Belgische grensarbeiders bij VT 2006

Formulier

IB 430

Opgaaf elektronische handtekening Particulier (2* A5)

Formulier

IB 470

Verzoek of wijziging Inkomstenbelasting Premie volksverzekeringen Voorlopige teruggaaf voor buitenlandse belastingplichtingen 2006

Formulier

     
  Opgaven starters  

ON 24

Opgaaf Startende onderneming eenmanszaak, vof, cv of maatschap

Formulier

ON 25

Opgaaf Startende onderneming BV, NV of andere rechtspersoon

Formulier

ON 26

Opgaaf Startende rechtspersoon Vereniging, stichting of kerkgenootschap

Formulier

     
  Verplichte Elektronische aangifte 2006  

OB 351

Verzoek Omzetbelasting Ontheffing van elektronisch aangifte doen

Verzoek

IB 351

Verzoek Inkomstenbelasting Vennootschapsbelasting Ontheffing van elektronisch aangifte doen

Verzoek

LH 531

Verzoek Loonheffingen Ontheffing van elektronisch aangifte doen

 

OB 062

Opgaaf handtekening Niet-Particulieren

Formulier

     
  Belastingdienst Toeslagen 2006  

TG 101

Aanvragen Kinderopvangtoeslag Formulierenbladen 2006

Aanvraag

TG 102

Aanvragen Kinderopvangtoeslag 2006 antwoordnr

Aanvraag

TG 104

Aanvragen Kinderopvangtoeslag 2006 extra formulierenblad bij TG 101

Aanvraag

TG 106

Wijziging Kinderopvangtoeslag 2006 Formulierenbladen

Aanvraag

TG 107

Wijzigen Kinderopvangtoeslag 2006 antwoordnr

Aanvraag

TG 108

Aanvragen Kinderopvangtoeslag 2006 extra formulierenblad bij TG 106

Aanvraag

TG 115

Aanvragen Kinderopvangtoeslag 2006 postbus

Aanvraag

TG 116

Wijzigen Kinderopvangtoeslag 2006 postbus

Aanvraag

TG 118

Uitnodiging definitieve opgaaf tegemoetkoming kinderopvang 2005

Formulier

TG 140

Aanvragen Huurtoeslag en Zorgtoeslag 2006

Aanvraag

TG 141

Aanvragen Zorgtoeslag 2006

Aanvraag

TG 142

Aanvragen of wijzigen Huurtoeslag Zorgtoeslag 2006 formulierenbladen

Aanvraag

TG 143

Aanvragen of wijzigen Zorgtoeslag 2006

Aanvraag

TG 144

Aanvragen of wijzigen Huurtoeslag 2006

Aanvraag

TG 145

Extra formulierblad Huurtoeslag en Zorgtoeslag 2006 bij TG 140

Aanvraag

TG 147

Aanvragen of wijzigen Huurtoeslag en Zorgtoeslag 2006

Aanvraag

TG 148

Aanvragen of wijzigen Huurtoeslag 2006

Aanvraag

TG 149

Opgaaf Aanvullende gegevens zorg

Formulier

TG 226

Verzoek Betalingsregeling Toeslagen

Verzoek

TG 250

Opgaaf rekeningnummer voor uitbetaling (voorschotten) toeslagen

Formulier

TG 312

Overeenkomst tot opschorting van een executoriale verkoop

Formulier

TG 430

Opgaaf Elektronische handtekening A5 formaat

Formulier

TG 500

Opgaaf Elektronische handtekening verzending antwoordnummer

Formulier

TG 502

Opgaaf Elektronische handtekening verzending vanuit buitenland

Formulier