Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit nadere vaststelling grondslag ontbinding Tweede Kamer der Staten-Generaal

Geldend van 17-11-2006 t/m heden

Besluit van 15 november 2006, houdende nadere vaststelling van de grondslag voor de ontbinding van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op 30 november 2006 in verband met aanvaarding in eerste lezing door beide Kamers der Staten-Generaal van voorstellen tot verandering van de Grondwet

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, en van Onze Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties van 14 november 2006, directie Constitutionele Zaken en Wetgeving;

Gelet op de artikelen 64, eerste lid, en 137, derde lid, van de Grondwet;

Hebben goedgevonden en verstaan:

De ontbinding van de Tweede Kamer op 30 november 2006 zoals bepaald bij koninklijk besluit van 4 september 2006, houdende ontbinding van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (Stb. 421 en Stcrt. 184), vindt mede plaats op grond van artikel 137, derde lid, van de Grondwet.

Onze Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de nota van toelichting in het Staatsblad en de Staatscourant zal worden geplaatst.

The Bottom, 15 november 2006

Beatrix

DeMinister-President, MinistervanAlgemene Zaken

,

J. P. Balkenende

DeMinistervoorBestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties

,

A. Nicolaï

Uitgegeven de zeventiende november 2006

De Minister van Justitie

E. M. H. Hirsch Ballin