Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Relatienotabeleid [...] vanaf 1974 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)

Geldend van 03-12-2006 t/m heden

Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Relatienotabeleid over de periode vanaf 1974 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 27 oktober 2006, arc-2006.03203/3);

Besluiten:

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende selectielijst en toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 7 november 2006

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:
de

algemene rijksarchivaris

,

M.W. van Boven

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
namens deze:
de

project directeur, Project Wegwerken Archiefachterstanden PWAA

,

A. van der Kooij

Basisselectiedocument

Instrument voor de selectie – ter vernietiging dan wel blijvende bewaring – van de administratieve neerslag van de zorgdragers

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Financiën

op het beleidsterrein Relatienotabeleid vanaf 1974

Versie november 2006

Ministerie van VWS

1. Lijst van afkortingen

AID: Algemene Inspectiedienst

AMvB: Algemene maatregel van bestuur

art.: artikel

BZK: (ministerie van) Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

BSD: Basis selectie document

CAS: Centrale Archief Selectiedienst

CBNE: Commissie voor de Opvoeding tot de Natuurbeschermingsgedachte

CCD: Centrale Controle Dienst

CIM: Coördinatiecommissie Internationale Milieuvraagstukken

COCOS: Coördinatiecommissie Ontwikkelingssamenwerking

COCO-VNGO: Coördinatiecommissie Verenigde Naties en Geassocieerde Organisaties

CRM: (minister(ie) van) Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk

EHS: Economische Hoofdstructuur

EZ: (ministerie van) Economische Zaken

IKC: Informatie- en Kennis Centrum Natuurbeheer, onderdeel van de Directie NBLF

ITBON: Stichting voor Toegepast Biologisch Onderzoek in de Natuur

IUCN: International Union for the Conservation of Nature en Natural Resources

IVN: Instituut voor Natuurbeschermingseducatie

KB: Koninklijk Besluit

KNHG: Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap

LASER: Landelijke service bij regelingen van het ministerie van LNV

LenV: 1960–1989 (ministerie van) Landbouw en Visserij

LNV: 1989–2003 (ministerie van) Landbouw, Natuur en Visserij

2003 – (ministerie van) Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit

N: (directie) Natuurbeheer

NA: Nationaal Archief

NBOR: (hoofd)directie Natuurbescherming en Openluchtrecreatie

NMF: (directie) Natuur, Milieu en Fauna

NSW: Natuurschoonwet

OCW: (minister(ie) van) Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (voorheen: Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen)

OKW: (minister(ie) van) Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen

PIVOT: Project Invoering Verkorting Overbrengingstermijn

RAD: Rijksarchiefdienst

RIN: Rijksinstituut voor Natuurbeheer

RIO: Rapport institutioneel onderzoek

RIVN: Rijksinstituut voor Veldbiologisch Onderzoek ten behoeve van het Natuurbehoud

RMNO: Raad voor Milieu- en Natuuronderzoek

SBB: Staatsbosbeheer

SBL: Stichting Beheer Landbouwgronden

SGR: Structuurschets Groene Ruimte

Stb.: Staatsblad

Stcrt.: Staatscourant

SZV: (ministerie van) Sociale Zaken & Volksgezondheid

tbo: terrein beherende natuurbeschermingsorganisatie

TK: Tweede Kamer (Kamerstukaanduiding)

VenW: (ministerie van) Verkeer en Waterstaat

VB: Verordeningenblad voor het Nederlandsche bezette gebied

VCNP: Voorlopige Commissie Nationale Parken

VoMil: (minister(ie) van) Volksgezondheid en Milieuhygiëne

VROM: (minister(ie) van) Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

VWS: (minister(ie) van) Volksgezondheid, Welzijn en Sport

WVC: (ministerie van) Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur

2. Verantwoording

2.1. Wettelijk kader voor de selectie van overheidsarchieven

Ingevolge artikel 3 van de Archiefwet 1995 (Stb. 1995, 276) dient de overheid haar archiefbescheiden in goede, geordende en toegankelijke staat te brengen en te bewaren. Onder ‘archiefbescheiden’ worden niet slechts papieren documenten te verstaan, maar alle bescheiden – ongeacht de drager – die door een overheidsorgaan zijn ontvangen of opgemaakt en naar hun aard bestemd zijn daaronder te berusten. Ook digitaal vastgelegde informatie valt dus onder de werking van de archiefwetgeving.

Het in goede en geordende staat bewaren van archiefbescheiden houdt onder meer in dat een overheidsarchief op gezette tijden wordt geschoond. In dat verband schrijft de Archiefwet 1995 (Stb. 1995, 276) zowel een vernietigingsplicht (art. 3) als de overbrengingsplicht (art. 12) voor. Beide plichten rusten op degene die de bestuurlijke verantwoordelijkheid draagt voor het beheer van het desbetreffende archief: de zorgdrager.

De verplichting tot overbrenging bepaalt dat de zorgdrager zijn archiefbescheiden die niet voor vernietiging in aanmerking komen en ouder zijn dan twintig jaar ter blijvende bewaring overbrengt naar een archiefbewaarplaats. Wat de archiefbescheiden van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat betreft, is de aangewezen archiefbewaarplaats het Nationaal Archief (NA) in Den Haag. Het NA is een onderdeel van de Rijksarchiefdienst (RAD). Deze dienst ressorteert onder de minister van OCenW en staat onder leiding van de Algemene Rijksarchivaris.

In verband met de selectie van hun archiefbescheiden zijn zorgdragers op grond van artikel 5 van de Archiefwet 1995 verplicht hiertoe selectielijsten op te stellen. In een selectielijst dient te worden aangegeven welke archiefbescheiden voor vernietiging, dan wel voor blijvende bewaring in aanmerking komen. Voorts dient een selectielijst de termijnen aan te geven, waarna de te vernietigen bestanddelen dienen te worden vernietigd.

Een selectielijst is naar haar aard een duurzaam instrument. Het ligt in de rede dat een organisatie een vastgestelde lijst niet eenmalig toepast, maar (zonodig in geactualiseerde vorm) blijft hanteren om de periodieke aanwas van archiefmateriaal in een vroegtijdig stadium te selecteren. Een selectielijst vormt zo een belangrijk onderdeel van het instrumentarium voor het beheer van de documentaire informatievoorziening in een overheidsorganisatie.

Bij het ontwerpen van een selectielijst dient krachtens art. 2, lid 1 van het Archiefbesluit 1995 (Stb. 1995, 671) rekening gehouden te worden met:

 • de taak van het desbetreffende overheidsorgaan;

 • de verhouding van dit overheidsorgaan tot andere overheidsorganen;

 • de waarde van de archiefbescheiden als bestanddeel van het cultureel erfgoed;

 • het belang van de in de bescheiden voorkomende gegevens voor overheidsorganen, recht- of bewijszoekenden en historisch onderzoek.

Voorts moeten ingevolge art. 3 van het Archiefbesluit 1995 bij het ontwerpen van een selectielijst ten minste betrokken zijn:

 • een deskundige op het gebied van de organisatie en taken van het desbetreffende overheidsorgaan,

 • een deskundige ten aanzien van het beheer van de archiefbescheiden van dat orgaan, en

 • (een vertegenwoordiger van) de Algemene Rijksarchivaris.

Wat betreft de geldigheidsduur van de selectielijst wordt uitgegaan van de wettelijke periode van twintig jaar vanaf de vaststelling. Dit laat uiteraard onverlet dat de selectielijst (of een bepaald onderdeel daarvan) binnen deze termijn zal komen te vervallen, indien dit mocht worden bepaald bij de vaststelling (via de aangewezen archiefwettelijke weg) van een nieuwe dan wel herziene selectielijst. Elke selectielijst wordt na advies van de Raad voor Cultuur, vastgesteld door de minister van OCW en de minister wie het mede aangaat. De vastgestelde lijsten worden in de Staatscourant gepubliceerd.

2.2. Doel en werking van het Basis Selectiedocument

Een Basis Selectiedocument (BSD) is een bijzondere vorm van een selectielijst. In de regel heeft een BSD niet zozeer betrekking op (alle) archiefbescheiden van één (enkele) organisatie, als wel op het geheel van de bescheiden die de administratieve neerslag vormen van het overheidshandelen op een bepaald beleidsterrein.

Het BSD geldt dus voor de archiefbescheiden van verschillende overheidsorganen (veelal ook diverse zorgdragers), en wel voor zover de desbetreffende actoren op het terrein in kwestie werkzaam zijn (geweest). Dit betekent dat er geen handelingen van particuliere actoren worden opgenomen.

Een BSD wordt normaliter opgesteld op basis van institutioneel onderzoek. In het rapport institutioneel onderzoek (RIO) wordt dan het betreffende beleidsterrein beschreven, evenals de taken en bevoegdheden van de betrokken organen. De handelingen van de overheid op het beleidsterrein staan in het RIO in hun functionele context geplaatst. In het BSD zijn de handelingen overgenomen, alleen nu geordend naar de actor. Bovendien is bij elke handeling aangegeven of de administratieve neerslag hiervan bewaard dan wel vernietigd moet worden.

Door de beleidsterreingerichte benadering komen verschillende aspecten betreffende het beheer van de eigen organisatie van de zorgdrager (personeelsbeleid, financieel beleid, etc.) niet aan bod. Voor het selecteren van de administratieve neerslag die betrekking heeft op de instandhouding en ontwikkeling van de eigen organisaties van overheidsorganen dienen een aantal zogeheten ‘horizontale’ BSD’s. Deze horizontale BSD’s zijn van toepassing op alle organisaties van de rijksoverheid.

Het niveau waarop geselecteerd wordt, is dus niet dat van de stukken zelf, maar dat van de handelingen waarvan die archiefbescheiden de administratieve neerslag vormen. Een BSD is derhalve geen opsomming van (categorieën) stukken, maar een lijst van handelingen van overheidsactoren, waarbij elke handeling is voorzien van een waardering en indien van toepassing een vernietigingstermijn.

2.3. De definitie van het beleidsterrein

Relatienotabeleid houdt zich bezig met de verbetering van de relatie tussen de bescherming van de natuur- en landschappelijke waarden en de uitoefening van de landbouw.

2.4. De afbakening van het beleidsterrein

2.4.1. Afbakening

Het beleidsterrein natuur (de duurzame instandhouding en herstel en ontwikkeling van de natuurlijke en landschappelijk waarden) is in het kader van PIVOT opgesplitst in een viertal deelbeleidsterreinen.

 • 1. Bosbouwbeleid: de duurzame instandhouding, herstel en de ontwikkeling van beplantingen en van een kwalitatief hoogwaardig bos t.b.v. de natuur, de recreatie, het landschap en het milieu. Dit beleidsterrein wordt behandeld in RIO 44;

 • 2. Flora- en faunabeheer: het beschermen en instandhouden van in het wild levende planten- en dierensoorten. Dit beleidsterrein wordt behandeld in RIO 32;

 • 3. Relatienotabeleid: het verbeteren van de relatie tussen de bescherming van de natuur en landschappelijke waarden en de uitoefening van de landbouw. Dit beleidsterrein wordt behandeld in het hetzelfde rapport als:

 • 4. Natuur- en landschapsbeheer: het beschermen, instandhouden en ontwikkelen van cultuur-historische en anderszins waardevolle landschappen.

2.4.3. Verantwoording (aanvullende) handelingen

Dit BSD is gebaseerd op deel II van RIO nr. 79, ‘Natuur- en landschapsbeheer en Relatienotabeleid’ en op de selectielijst van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij voor dit beleidsterrein. Het BSD Relatienotabeleid is voor LNV vastgesteld en bekendgemaakt bij Stcrt. 1998, 61.

In het onderhavige BSD zijn de handelingen opgenomen van diverse actoren op het beleidsterrein ‘relatienotabeleid’. Omdat de minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk verantwoordelijk was voor het beleidsterrein Natuur- en Landschapsbeheer, was deze minister betrokken bij de totstandkoming van de relatienota in 1974. De minister van CRM heeft deze nota mede-ondertekend. De totstandkoming van de Relatienota in 1974 en de daaruit voortvloeiende regelingen en nota’s komen in hoofdstuk 7 van RIO nr. 79 aan de orde. In de inleiding van hoofdstuk 10 wordt de periode 1977 tot en met 1983 verantwoord. De drie handelingen die oorspronkelijk in het BSD voor de minister van CRM waren opgenomen (handelingnrs 157, 158 en 159), zijn aangevuld met enkele algemene handelingen. Bij het opstellen van het BSD waren abusievelijk geen algemene handelingen opgenomen voor de minister van CRM. Hiernaast is een nieuwe benoemingshandeling (nr. 255) opgenomen met als actoren de minister van CRM en de minister van Financiën.

2.5. Doelstellingen en taken van de overheid op beleidsterrein Relatienotabeleid

Als beleid werd in de Relatienota aangegeven:

 • het sluiten van onderhoudsovereenkomsten voor het verrichten van onderhoud aan bepaalde natuurlijke en landschappelijke elementen;

 • toepassing van de ‘bergboerenregeling’ met inbegrip van de extra mogelijkheden tot ontwikkelingssubsidies;

 • een (...) passende beloning voor het (mede)richten van bedrijfsopzet en bedrijfsvoering op doeleinden van natuur- en landschapsbeheer;

 • onderhouds- en investeringsbijdragen voor verzwaarde welstandseisen t.b.v. het landschapsbehoud;

 • een inrichtingsbeleid, hetwelk – daar waar nodig – condities schept voor een verantwoorde beheerssituatie zowel uit het oogpunt van natuur- en landschapsbehoud als van de landbouw.’

 • (Relatienota, p. 32)

Ter verwezenlijking van het relatienotabeleid werd gekozen voor het volgende instrumentarium:

 • beheersovereenkomsten

 • onderhoudsovereenkomsten

 • reservaatvorming

2.6. De actoren op het beleidsterrein, voor zover hun selectielijsten in het BSD zijn opgenomen

Secundaire actoren:

de minister van Financiën (1945–1984)

de minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (1965–1982)

3. Selectiedoelstelling

De doelstelling van het Nationaal Archief bij de selectie van overheidsarchieven is dat de belangrijkste bronnen van de Nederlandse samenleving en cultuur veilig worden gesteld voor blijvende bewaring. Met het te bewaren materiaal moet het mogelijk zijn om een reconstructie te maken van de hoofdlijnen van het handelen van de rijksoverheid ten opzichte van haar omgeving, maar ook van de belangrijkste historisch-maatschappelijke gebeurtenissen en ontwikkelingen, voor zover deze zijn te reconstrueren uit overheidsarchieven. Deze selectiedoelstelling wordt in het BSD toegepast op het betreffende beleidsterrein.

4. Selectiecriteria

Uitgaande van de algemene selectiedoelstelling heeft PIVOT in 1998 een (gewijzigde) lijst van algemene selectiecriteria geformuleerd. Met behulp van die algemene criteria wordt in een BSD een waardering toegekend aan de handelingen die door middel van het institutioneel onderzoek in kaart zijn gebracht.

De algemene selectiecriteria van PIVOT zijn positief geformuleerd; het zijn bewaarcriteria. Is een handeling op grond van een criterium gewaardeerd met B (‘blijvend te bewaren’), dan betekent dit dat de administratieve neerslag van die handeling te zijner tijd geheel dient te worden overgebracht naar het NA.

De neerslag van een handeling die niet aan één van de selectiecriteria voldoet, wordt op termijn vernietigd. De waardering van de desbetreffende handeling luidt dan V (vernietigen), onder vermelding van de periode waarna de vernietiging dient plaats te vinden. De neerslag die uit dergelijke handelingen voortvloeit, is dus niet noodzakelijk geacht voor een reconstructie van het overheidshandelen op hoofdlijnen.

Algemene selectiecriteria

1. Handelingen die betrekking hebben op voorbereiding en bepaling van beleid op hoofdlijnen

Toelichting

Hieronder wordt verstaan agendavorming, het analyseren van informatie, het formuleren van adviezen met het oog op toekomstig beleid, het ontwerpen van beleid of het plannen van dat beleid, alsmede het nemen van beslissingen over de inhoud van beleid en terugkoppeling van beleid. Dit omvat het kiezen en specificeren van de doeleinden en de instrumenten.

2. Handelingen die betrekking hebben op evaluatie van beleid op hoofdlijnen

Toelichting

Hieronder wordt verstaan het beschrijven en beoordelen van de inhoud, het proces of de effecten van beleid. Hieruit worden niet perse consequenties getrokken zoals bij terugkoppeling van beleid.

3. Handelingen die betrekking hebben op verantwoording van beleid op hoofdlijnen aan andere actoren

Toelichting

Hieronder valt tevens het uitbrengen van verslag over beleid op hoofdlijnen aan andere actoren of ter publicatie.

4. Handelingen die betrekking hebben op (her)inrichting van organisaties belast met beleid op hoofdlijnen

Toelichting

Hieronder wordt verstaan het instellen, wijzigen of opheffen van organen, organisaties of onderdelen daarvan.

5. Handelingen die bepalend zijn voor de wijze waarop beleidsuitvoering op hoofdlijnen plaatsvindt

Toelichting

Onder beleidsuitvoering wordt verstaan het toepassen van instrumenten om de gekozen doeleinden te bereiken.

6. Handelingen die betrekking hebben op beleidsuitvoering op hoofdlijnen en direct zijn gerelateerd aan of direct voortvloeien uit voor het Koninkrijk der Nederlanden bijzondere tijdsomstandigheden en incidenten

Toelichting

Bijvoorbeeld in het geval de ministeriele verantwoordelijkheid is opgeheven en/of wanneer er sprake is van oorlogstoestand, staat van beleg of toepassing van noodwetgeving.

Naast de algemene criteria kunnen er in een BSD, eveneens binnen het kader van de selectiedoelstelling, in overleg met het Nationaal Archief, beleidsterreinspecifieke criteria worden geformuleerd. Deze criteria worden doorlopend genummerd, waarbij wordt aangesloten bij de zes algemene criteria (dus vanaf 7).

Overigens kan, ingevolge artikel 5, onder e, van het Archiefbesluit 1995 neerslag van bepaalde, als te vernietigen gewaardeerde handelingen, betreffende personen en/of gebeurtenissen van bijzonder cultureel of maatschappelijk belang, van vernietiging worden uitgezonderd.

5. Verslag van de vaststellingsprocedure

In 2006 is het ontwerp-BSD door mw. De Pater van het Project Wegwerken Archiefachterstanden namens de betrokken zorgdragers aan destijds de Staatssecretaris van OC&W aangeboden, waarna deze het ter advisering heeft ingediend bij de Raad voor Cultuur (RvC). T

Van het gevoerde driehoeksoverleg over de waarderingen van de handelingen is een verslag gemaakt, dat tegelijk met het BSD naar de RvC is verstuurd.

Vanaf 1 september 2006 lag de selectielijst gedurende acht weken ter publieke inzage bij de registratiebalie van het Nationaal Archief evenals bij de rijksarchieven in de provincie/regionaal historische centra, hetgeen was aangekondigd in de Staatscourant en in het Archievenblad.

Op 27 oktober 2006 bracht de RvC advies uit (arc-2006.03203/3) hetwelk geen aanleiding heeft gegeven tot wijzigingen in de ontwerp-selectielijst.

Daarop werd het BSD op 7 november 2006 door de algemene rijksarchivaris namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Project Directeur Project Wegwerken Archiefachterstanden (conform het convenant d.d. 30 mei 2006) namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (C/S&A/06/2922) en de minister van Financiën (C/S&A/06/2923) vastgesteld.

6. Leeswijzer

Handelingnr.: Dit is het volgnummer van de handeling. Dit nummer is overgenomen uit het RIO.

Handeling: Dit is een complex van activiteiten die een actor verricht ter vervulling van een taak of op grond van een bevoegdheid. In de praktijk komt een handeling meestal overeen met een procedure of een werkproces.

Periode: Hier staat het tijdvak vermeld gedurende welke jaren de handeling is verricht. Wanneer er geen eindjaar staat vermeld wordt de handeling nog steeds uitgevoerd.

Grondslag: Dit is de wettelijke basis op grond waarvan de actor de handeling verricht.

Vermeld worden:

de naam (citeertitel) van de wet, de Algemene Maatregel van Bestuur, het Koninklijk Besluit of de ministeriële regeling;

het betreffende artikel en lid daarvan;

de vindplaats, dwz. de vermelding van Staatsblad of Staatscourant;

wijzigingen in de grondslag en het vervallen hiervan.

Wanneer er geen wettelijke grondslag voor een handeling bestaat, kan de bron worden genoemd waarin de betreffende handeling staat vermeld.

Product: Waar mogelijk wordt hier vermeld welke documenten uit de handeling zijn voortgekomen.

Opmerking: Deze aanvullende informatie wordt slechts vermeld wanneer de strekking van de handeling toelichting behoeft.

Waardering: Waardering van de handeling in B (bewaren) of V (vernietigen).

Indien vernietigen, dan vermelding van de vernietigingstermijn.

Indien bewaren, dan vermelding van het gehanteerde selectiecriterium.

Eventueel een nadere toelichting op de waardering.

7. Actorenoverzicht

7.1. Secundaire actoren

de minister van Financiën (1945–)

De Natuurschoonwet valt onder de gedeelde verantwoordelijkheid van de ministers van CRM en van Financiën. Een van de zes leden van de Stichting Beheer Landbouwgronden wordt door hem benoemd.

de minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (1974–1982)

Het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (CRM) heeft bestaan van 14 april 1965 (beëdiging van het kabinet-Cals) tot en met 4 november 1982 (ontslag verleend aan het kabinet Van Agt III). In het RIO ‘Natuur- en landschapsbeheer en relatienotabeleid’ zijn er drie handelingen voor deze minister opgenomen op het gebied van relatienotabeleid, 157, 158 en 159. In het onderhavige BSD is deze nummering aangehouden. Ook deze minister benoemt een van de zes leden van de Stichting Beheer Landbouwgronden.

8.1. Secundaire actoren

8.1.1. Actor: de minister van Financiën

Handelingnr: 255

Handeling: Het benoemen, schorsen en ontslaan van leden voor de Stichting Beheer Landbouwgronden

Periode: 1945–1984

Product: beschikking

Grondslag: Statuten Stichting Beheer Landbouwgronden, vastgesteld op 26 mei 1977

Waardering: V, 10 jaar na ontslag

NB: Wanneer sprake is van rechtspositionele verhoudingen moet gebruik gemaakt worden van de selectielijst voor personeelsdossiers van de rijksoverheid (P-direkt).

8.1.2. Actor: de minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk

Algemene handelingen

Handelingnr.: 157

Handeling: Het formuleren van standpunten ten aanzien van het algemene beleid betreffende de relatie tussen de bescherming van de natuur- en landschappelijke waarden en de uitoefening van de landbouw.

Periode: 1974–1983

Product: beleidsnotities, beleidsnota’s

Waardering: B 1

Handelingnr.: 158

Handeling: Het voorbereiden van wet- en regelgeving op het gebied van het relatienotabeleid.

Periode: 1974–1983

Product: wetten, algemene maatregelen van bestuur, koninklijke besluiten, circulaires

Waardering: B 1

Handelingnr.: 159

Handeling: Het evalueren van regelgeving op het gebied van het relatienotabeleid.

Periode: 1974–1983

Product: evaluaties

Waardering: B 2

Handelingnr.: 252

Handeling: Het beantwoorden van vragen van individuele burgers, bedrijven en instellingen betreffende relatienotabeleid.

Periode: 1974–1983

Product: correspondentie, notities

Waardering: V, 2 jaar

Handelingnr.: 253

Handeling: Het uitvoeren van voorlichtingsactiviteiten betreffende relatienotabeleid.

Periode: 1974–1983

Product: voorlichtingsmateriaal

Waardering: B 5: Eén exemplaar van het voorlichtingsmateriaal

V, 2 jaar: overig

NB: Zie handeling 1 voor het voorbereiden en vaststellen van het voorlichtingsbeleid.

Handelingnr.: 254

Handeling: Het vaststellen, wijzigen en intrekken van ‘zelfstandige’ ministeriële regelingen betreffende relatienotabeleid.

Periode: 1974–1983

Product: ministeriele regeling

Waardering: B 1

Handelingen specifiek voor het beleidsterrein Relatienotabeleid

Handelingnr.: 214

Handeling: Het stellen van nadere regelen met betrekking tot het aanmerken door de directeur van Staatsbosbeheer van elementen van grote landschappelijke betekenis.

Periode: 1977–1983

Product: regelingen

Grondslag: Beschikking onderhoudsovereenkomsten landschapselementen, art. 1d (Stcrt.1977, 182)

Waardering: B 1

Handelingnr.: 218

Handeling: Het stellen van regelen met betrekking tot de boete die de geschillencommissie kan opleggen bij niet–nakoming van verplichtingen uit de onderhoudsovereenkomst voortvloeiende.

Periode: 1977–1983

Product: regelingen

Grondslag: Beschikking onderhoudsovereenkomsten landschapselementen, art. 6f (Stcrt.1977, 182)

Waardering: B 1

Handelingnr.: 221

Handeling: Het stellen van regelen m.b.t. de werkwijze van de geschillencommissies.

Grondslag: Beschikking onderhoudsovereenkomsten landschapselementen, art. 9 lid 7 (Stcrt.1977, 182)

Periode: 1977–1983

Product: regelingen

Waardering: B 1

Handelingnr: 255

Handeling: Het benoemen, schorsen en ontslaan van leden voor de Stichting Beheer Landbouwgronden

Periode: 1945–1984

Product: beschikking

Grondslag: Statuten Stichting Beheer Landbouwgronden, vastgesteld op 26 mei 1977

Waardering: V, 10 jaar na ontslag

NB: Wanneer sprake is van rechtspositionele verhoudingen moet gebruik gemaakt

worden van de selectielijst voor personeelsdossiers van de rijksoverheid (P-direkt).

Addendum

In het RIO Natuur- en Landschapsbeheer & Relatienotabeleid zijn de onderstaande handelingen abusievelijk niet opgenomen. In het BSD Relatienotabeleid voor de zorgdragers de minister van VWS en de minister van Financiën zijn deze handelingen alsnog opgenomen.

Algemeen

Handelingnr.: 252

Actor: minister van CRM

Handeling: Het beantwoorden van vragen van individuele burgers, bedrijven en instellingen betreffende relatienotabeleid.

Periode: 1974–1983

Product: correspondentie, notities

Handelingnr.: 253

Actor: minister van CRM

Handeling: Het uitvoeren van voorlichtingsactiviteiten betreffende relatienotabeleid.

Periode: 1974–1983

Product: voorlichtingsmateriaal

Handelingnr.: 254

Actor: minister van CRM

Handeling: Het vaststellen, wijzigen en intrekken van ‘zelfstandige’ ministeriële regelingen betreffende relatienotabeleid.

Periode: 1974–1983

Product: ministeriële regeling

Handeling specifiek voor het beleidsterrein Relatienotabeleid

Handelingnr: 255

Actoren: minister van CRM

minister van Financiën

Handeling: Het benoemen, schorsen en ontslaan van leden voor de Stichting Beheer

Landbouwgronden

Periode: 1945–1984

Product: beschikking

Grondslag: Statuten Stichting Beheer Landbouwgronden, vastgesteld op 26 mei 1977.