Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsregeling Unieke kansen regeling en vaststelling laatste tender voor 2006[Regeling vervallen per 01-01-2010.]

Geldend van 07-07-2007 t/m 31-12-2009

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 2 november 2006, nr. WJZ 6089033 , houdende wijziging van de Unieke kansen regeling en vaststelling laatste tender voor 2006

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op de artikelen 1, vierde lid en 6 van het Besluit EOS: demo en transitie-experimenten;

Besluit:

Artikel I [Vervallen per 01-01-2010]

[Red: Wijzigt de Unieke kansen regeling.]

Artikel II [Vervallen per 01-01-2010]

  • 1 Als periode, bedoeld in artikel 6 van het Besluit EOS: demo en transitie-experimenten, na afloop waarvan aanvragen op grond van de Unieke kansen regeling worden behandeld die in die periode zijn ontvangen, wordt vastgesteld de periode tussen het moment van inwerkingtreding van deze regeling en 11 januari 2007, 17:00 uur.

  • 2 Het subsidieplafond voor het verlenen van subsidies op aanvragen als bedoeld in het eerste lid bedraagt € 37.600.000,–.

Artikel III [Vervallen per 01-01-2010]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlage, die ter inzage wordt gelegd bij het agentschap SenterNovem, Catharijnesingel 59 Utrecht.

Den Haag, 2 november 2006

De

Minister

van Economische Zaken,

J.G. Wijn