Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling vaststelling premiepercentage AWBZ 2007[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2009.]

Geldend van 01-01-2007 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 24 oktober 2006, nr. Z/F-2720297, houdende vaststelling van het premiepercentage voor de algemene verzekering bijzondere ziektekosten 2007 (Regeling vaststelling premiepercentage AWBZ 2007)

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelet op artikel 11, derde lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;

Besluit:

Artikel 1

Het premiepercentage, bedoeld in artikel 11, derde lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen, wordt voor het jaar 2007 vastgesteld op 12,00.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2007.

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling premiepercentage AWBZ 2007.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

C.I.J.M. Ross-van Dorp