Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling tot vaststelling van de normbedragen voor voorschotverlening in 2007 op grond van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2009.]

Geldend van 01-01-2007 t/m heden

Regeling van de Minister van Justitie van 23 oktober 2006, nr. 5448573/06/DIRR, Directie Instrumentatie Rechtspleging en Rechtshandhaving, Afdeling Financiële Advisering en Control, tot vaststelling van de normbedragen voor voorschotverlening in 2007 op grond van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000

Artikel 1

  • 1 Het normbedrag dat geldt voor de bepaling van de hoogte van het voorschot dat in elk kwartaal wordt verstrekt aan door de raad ingeschreven advocaten wordt vastgesteld op € 688,–.

  • 2 Het kwartaalvoorschot bedraagt niet meer dan € 42.500,–.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2007

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling tot vaststelling van de normbedragen voor voorschotverlening in 2007 op grond van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 23 oktober 2006

De

Minister voornoemd,

namens deze:
de

directeur Instrumentatie Rechtspleging en Rechtshandhaving

,

J.J. Stam