Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingswet Wetboek van Strafvordering (stroomlijnen hoger beroep)

Geldend van 01-07-2007 t/m heden

Wet van 5 oktober 2006 tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering met betrekking tot het hoger beroep in strafzaken, het aanwenden van gewone rechtsmiddelen en het wijzigen van de telastlegging (stroomlijnen hoger beroep)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het Wetboek van Strafvordering met betrekking tot het hoger beroep in strafzaken, het aanwenden van gewone rechtsmiddelen en het wijzigen van de telastlegging wijziging behoeft;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

[Red: Wijzigt het Wetboek van Strafvordering.]

Artikel II

[Red: Wijzigt de Wet op de rechterlijke organisatie.]

Artikel III

[Red: Wijzigt de Wet overdracht en tenuitvoerlegging strafvonnissen.]

Artikel IV

Artikel I, onderdelen C tot en met DD, met uitzondering van onderdeel V, is niet van toepassing in zaken waarin in eerste aanleg vonnis is gewezen vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet. Artikel I, onderdeel V, is niet van toepassing in zaken waarin in hoger beroep arrest is gewezen vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet.

Artikel V

De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te ’s-Gravenhage, 5 oktober 2006

Beatrix

De Minister van Justitie ,

E. M. H. Hirsch Ballin

Uitgegeven de vierentwintigste oktober 2006

De Minister van Justitie ,

E. M. H. Hirsch Ballin