Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Wet op het financieel toezicht

Wetstechnische informatie


Algemene informatie

Eerst verantwoordelijke ministerie:Financiën
Afkorting: Wft
Niet officiële titel: Geen
Citeertitel: De citeertitel is in de regeling vastgesteld
Soort regeling:Wet
Identificatienummer:BWBR0020368

Opmerkingen

Geen

Informatie geldend op 16-03-2012

Grondslagen voor deze regeling

Geen


Wetsfamilie

Wet op het financieel toezicht


Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Beleidsregel aangaande de methodiek voor het berekenen van aandelen waarop financiële instrumenten betrekking hebben en de meldingsplicht bij indices en mandjes
 2. Beleidsregel behandeling concentratierisico opkomende landen
 3. Beleidsregel deskundigheid 2011
 4. Beleidsregel Integriteitbeleid ten aanzien van zakelijke vastgoedactiviteiten
 5. Beleidsregel liquiditeit Wft 2011
 6. Beleidsregel toepassing richtsnoeren EBA Wft
 7. Beleidsregel toepassing richtsnoeren EBA Wft
 8. Besluit aangewezen staten Wft
 9. Besluit aanwijzing toezichthouders DNB
 10. Besluit beheerst beloningsbeleid Wft
 11. Besluit bekostiging financieel toezicht
 12. Besluit bestuurlijke boetes financiële sector
 13. Besluit bijzondere prudentiële maatregelen, beleggerscompensatie en depositogarantie Wft
 14. Besluit definitiebepalingen Wft
 15. Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft
 16. Besluit gereglementeerde markten Wft
 17. Besluit implementatie herziene richtlijn beleggingsinstellingen
 18. Besluit implementatie kapitaalakkoord Bazel 2
 19. Besluit introductie premiepensioeninstellingen
 20. Besluit marktmisbruik Wft
 21. Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft
 22. Besluit melding zeggenschap en kapitaalbelang in uitgevende instellingen Wft
 23. Besluit openbare biedingen Wft
 24. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NMa 2009
 25. Besluit prudentieel toezicht financiële groepen Wft
 26. Besluit prudentiële regels Wft
 27. Besluit reikwijdtebepalingen Wft
 28. Besluit tot implementatie van richtlijn 2009/111/EG
 29. Besluit transparantie uitgevende instellingen Wft
 30. Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft
 31. Regeling aanpassing vaststellingsregelingen tarieven voor toezicht op de financiële markten 2005, 2006 en 2007 (Minister van Financiën)
 32. Regeling aanwijzing bevoegde autoriteiten Wet toezicht effectenverkeer 1995
 33. Regeling hybride instrumenten banken en andere financiële ondernemingen (exclusief verzekeraars) Wft 2010
 34. Regeling liquiditeit Wft 2011
 35. Regeling securitisaties Wft 2010
 36. Regeling vaststelling bedragen 2012 ex artikelen 2 en 3 Besluit bekostiging financieel toezicht
 37. Regeling vaststelling maatstaven, bedragen, bandbreedtes en verdeelsleutels en tarieven Besluit bekostiging financieel toezicht 2009
 38. Regeling vaststelling maatstaven, bedragen, bandbreedtes en verdeelsleutels/tarieven Besluit bekostiging financieel toezicht 2008
 39. Regeling vaststelling maatstaven, bedragen, bandbreedtes, verdeelsleutels en tarieven 2010 Besluit bekostiging financieel toezicht
 40. Regeling vaststelling maatstaven, bedragen, bandbreedtes, verdeelsleutels en tarieven Besluit bekostiging financieel toezicht 2011
 41. Regeling vaststelling verdeelsleutels, bandbreedtes, maatstaven en bedragen Besluit bekostiging financieel toezicht
 42. Reparatiebesluit Wft
 43. Tijdelijke Regeling Inzake Melding van Short Posities
 44. Uitvoeringsbesluit Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
 45. Uitvoeringsregeling Wft
 46. Vrijstellingsbesluit overnamebiedingen Wft
 47. Vrijstellingsregeling Wft
 48. Wijziging Vaststellingsregeling 2006 Wet financiële dienstverlening en de Regelingen 2007 tot en met 2010 Besluit bekostiging financieel toezicht
 49. Wijzigingsbesluit Besluit bekostiging financieel toezicht, enz. (implementatie Richtlijn 2007/64/EG)
 50. Wijzigingsbesluit Besluit bijzondere prudentiële maatregelen, beleggerscompensatie en depositogarantie Wft
 51. Wijzigingsbesluit Besluit bijzondere prudentiële maatregelen, beleggerscompensatie en depositogarantie Wft (wijziging dekking en uitbetalingstermijn depositogarantiestelsels)
 52. Wijzigingsbesluit financiële markten 2010
 53. Wijzigingsbesluit financiële markten 2011
 54. Wijzigingsbesluit financiële markten 2012
 55. Wijzigingsregeling financiële markten 2010
 56. Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001, enz.
 57. Wijzigingsregeling Vrijstellingsregeling Wft
 58. Wijzigingsregeling Vrijstellingsregeling Wft (aanpassing vrijstellingsbepalingen aanbieden van beleggingsobjecten en aanbieden van rechten van deelneming in een beleggingsinstelling)
 59. Wijzigingsregeling Vrijstellingsregeling Wft en Regeling vaststelling bedragen voor eenmalige toezichthandelingen

Beleidsregels en circulaires die deze regeling als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanwijzing ex art. 7 Wet marktordening gezondheidszorg overdekking ziekenhuiszorg 2007 en volgende jaren, artikel: 3
 2. Aanwijzing Opsporingsbevoegdheden, tekst: Tekst
 3. Aanwijzing transitiemodel prestatiebekostiging medisch specialistische zorg 2012, artikel: 13
 4. Assurantiebelasting, tekst: Tekst
 5. Beleidslijn verklaring van geen bezwaar gekwalificeerde deelneming in een marktexploitant ex artikel 5:32d Wft, teksten: Tekst , Tekst
 6. Beleidsregel Aanbieden beleggingsinstellingen onder verschillende namen, tekst: Tekst
 7. Beleidsregel Actief zijn in Nederland, tekst: Tekst
 8. Beleidsregel beleggingsinstellingen in een niet-aangewezen staat, tekst: Tekst
 9. Beleidsregel Derde landen beleid, teksten: Tekst , Tekst
 10. Beleidsregel deskundigheid 2011, teksten: Tekst , Tekst
 11. Beleidsregel liquiditeit Wft 2011, artikel: 1
 12. Beleidsregel Meldingsformulier transacties in financiële instrumenten in de eigen uigevende instelling, tekst: Tekst
 13. Beleidsregel Model verplichte reglement, tekst: Tekst
 14. Beleidsregel ondernemen of beleggen, teksten: Tekst , Tekst , Tekst , Tekst ; circulaire divisies: Het belang van ‘ondernemen of beleggen’ voor de Wft , Relevantie van de Beleidsregel voor overige bepalingen van de Wft
 15. Beleidsregel partieel gebruik van de standaardbenadering onder de IRB, artikel: 1
 16. Beleidsregel positie van onderzoek, onderzoeksrapporten, publicaties en adviezen, tekst: Tekst
 17. Beleidsregel toepassing richtsnoeren EBA Wft, artikelen: 1 , 10
 18. Beleidsregel toepassing richtsnoeren EBA Wft, artikelen: 1 , 10
 19. Beleidsregel verhandelbaarheid, teksten: Tekst , Tekst
 20. Beleidsregel versoepeling ervaringsvereiste voor de toepassing van de IRB, artikel: 1
 21. Besluit aanwijzing toezichthouders DNB, artikel: 1
 22. Besluit bekostiging financieel toezicht, artikel: 1
 23. Besluit bestuurlijke boetes financiële sector, artikelen: 10 , 10a
 24. Besluit bestuursorganen WNo en Wob, artikel: 1
 25. Besluit bijzondere prudentiële maatregelen, beleggerscompensatie en depositogarantie Wft, artikelen: 1 , 12 , 16 , 26 , 29c
 26. Besluit definitiebepalingen Wft, artikel: 1
 27. Besluit ex artikel 66a ANW, artikel: 1
 28. Besluit fondsen en spaarregelingen, artikel: 12
 29. Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, artikelen: 1 , 2 , 3 , 35 , 35c , 38 , 38d , 38j , 38k , 59e , 88 , 94 , 102 , 116 , 126
 30. Besluit gegevensverstrekking Mededingingswet, artikel: 8
 31. Besluit gereglementeerde markten Wft, artikelen: 1 , 3
 32. Besluit marktmisbruik Wft, artikel: 1
 33. Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft, artikelen: 1 , 4 , 5 , 6 , 8 , 10 , 11a , 11c , 11e , 12 , 18 , 26 , 28 , 29 , 31a , 31c , 31f , 32 , 33 , 34 , 35 , 35a , 36 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 47 , 55
 34. Besluit melding zeggenschap en kapitaalbelang in uitgevende instellingen Wft, artikelen: 1 , 13
 35. Besluit openbare biedingen Wft, artikel: 1
 36. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NMa 2009, artikelen: 4 , 10 , 11 , 12
 37. Besluit prudentieel toezicht financiële groepen Wft, artikelen: 1 , 6
 38. Besluit prudentiële regels Wft, artikelen: 1 , 9 , 27b , 32a , 112
 39. Besluit reikwijdtebepalingen Wft, artikelen: 1 , 17 , 27 , 28 , 33 , 34 , 37
 40. Besluit SUWI, artikel: 2.1
 41. Besluit transparantie uitgevende instellingen Wft, artikel: 1
 42. Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling, artikel: 54
 43. Besluit verplichte verzekering bij medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen, artikel: 2
 44. Besluit zorgverzekering, artikel: 2.3
 45. Burgerlijk Wetboek Boek 1, artikelen: 344 , 436
 46. Burgerlijk Wetboek Boek 2, artikelen: 76a , 89a , 98 , 98c , 101 , 117 , 317 , 330 , 333b , 394 , 401 , 427 , 447
 47. Burgerlijk Wetboek Boek 7, artikel: 428
 48. Comptabiliteitswet 2001, artikel: 91
 49. Faillissementswet, artikelen: 212l , 213 , 297
 50. Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen, tekst: Tekst
 51. Handelsregisterbesluit 2008, artikelen: 6 , 41
 52. Inkomstenbelasting, kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning, beleggingsrecht eigen woning en vóór 2001 bestaande kapitaalverzekeringen in box 3, teksten: Tekst , Tekst
 53. Inkomstenbelasting, lijfrenten, lijfrentepremieaftrek en rechten op periodieke uitkeringen, teksten: Tekst , Tekst ; circulaire divisie: 2.3.2
 54. Instellingsbesluit College Deskundigheid Financiële Dienstverlening, artikel: 1
 55. Instellingsbesluit commissie van onderzoek DSB Bank, artikelen: 1 , 2
 56. Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet, artikelen: 92 , 93 , 94 , 95 , 96 , 96a
 57. Invoerings- en aanpassingswet Wet op het financieel toezicht, artikelen: 2 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 16a , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 33 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , 68 , 69 , 70 , 71 , 72 , 73 , 74 , 75 , 76 , 77 , 78 , 79 , 80 , 81 , 82 , 83 , 84 , 85 , 86 , 87 , 88 , 91 , 92 , 94 , 95 , 96 , 97 , 98 , 99 , 100 , 101 , 102 , 103 , 104 , 105 , 106 , 107 , 110 , 111 , 111a , 175a , 176 , 177 , 179
 58. Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet, artikelen: 3.6.7 , 3.6.10
 59. Invorderingswet 1990, artikelen: 34 , 35
 60. Jachtbesluit, artikel: 16
 61. Kaderwet financiële verstrekkingen Financiën, artikel: 2
 62. Kiesbesluit, artikelen: G 1 , H 3
 63. Mandaat Autoriteit Financiële Markten 2012, teksten: Tekst , Tekst
 64. Mandaatbesluit verklaringen van geen bezwaar gereglementeerde markten, artikel: 1
 65. Mededingingswet, artikel: 31
 66. Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, artikel: 1:1
 67. Noodwet financieel verkeer, artikel: 1
 68. Onteigeningswet, artikel: 59
 69. Overdrachtsbelasting en omzetbelasting, samenloop, teksten: Tekst , Tekst , Tekst
 70. Participatiewet, artikel: 49
 71. Pensioenwet, artikelen: 1 , 6 , 23
 72. Regeling aanwijzing bevoegde autoriteiten Wet toezicht effectenverkeer 1995, artikel: 1
 73. Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011, artikel: 1
 74. Regeling beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek 2010, artikel: 1
 75. Regeling declaratie- en transparantieverplichtingen farmaceutische zorg, artikel: 3
 76. Regeling Implementatie Omnibus I richtlijn met betrekking tot de samenwerking van de Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten met de Europese toezichthoudende autoriteiten en het Europees Comité voor systeemrisico’s, artikel: 2
 77. Regeling Innovatie ten behoeve van nieuwe zorgprestaties, tekst: Tekst
 78. Regeling mondzorg, tekst: Tekst
 79. Regeling prudentieel toezicht financiële groepen Wft, artikel: 1
 80. Regeling securitisaties Wft 2010, artikel: 1
 81. Regeling solvabiliteitseisen kredietrisico en grote posities Wft 2010, artikelen: 1:1 , 2:17
 82. Regeling solvabiliteitseisen marktrisico Wft 2011, artikel: 1:1
 83. Regeling solvabiliteitseisen operationeel risico Wft 2010, artikel: 1:1
 84. Regeling solvabiliteitsmarge en technische voorzieningen verzekeraars, artikel: 1:1
 85. Regeling staten financiële ondernemingen Wft 2011, artikelen: 1:1 , 2:4
 86. Regeling vaststelling bedragen 2007 ex artt. 2 en 3 Besluit bekostiging financieel toezicht, artikel: 1
 87. Regeling vaststelling bedragen 2008 ex artikelen 2 en 3, Besluit bekostiging financieel toezicht, artikel: 1
 88. Regeling vaststelling bedragen 2009 ex artikelen 2 en 3 Besluit bekostiging financieel toezicht, artikel: 1
 89. Regeling vaststelling bedragen 2010 ex artikelen 2 en 3 Besluit bekostiging financieel toezicht, artikel: 1
 90. Regeling vaststelling bedragen 2011 ex artikelen 2 en 3 Besluit bekostiging financieel toezicht, artikel: 1
 91. Regeling vaststelling bedragen 2012 ex artikelen 2 en 3 Besluit bekostiging financieel toezicht, artikel: 1
 92. Regeling vaststelling maatstaven, bedragen, bandbreedtes en verdeelsleutels en tarieven Besluit bekostiging financieel toezicht 2009, artikel: 1
 93. Regeling vaststelling maatstaven, bedragen, bandbreedtes en verdeelsleutels/tarieven Besluit bekostiging financieel toezicht 2008, artikel: 1
 94. Regeling vaststelling maatstaven, bedragen, bandbreedtes, verdeelsleutels en tarieven 2010 Besluit bekostiging financieel toezicht, artikelen: 1 , 7
 95. Regeling vaststelling maatstaven, bedragen, bandbreedtes, verdeelsleutels en tarieven Besluit bekostiging financieel toezicht 2011, artikel: 1
 96. Regeling vaststelling toetstermen examens financiële dienstverlening Wft, bijlagen: 1 , 2 , 3 , 5 , 6 , 7
 97. Regeling vaststelling verdeelsleutels, bandbreedtes, maatstaven en bedragen Besluit bekostiging financieel toezicht, artikel: 1
 98. Regeling veiling benzinestations langs rijkswegen, artikel: 23
 99. Sanctiewet 1977, artikel: 10
 100. Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen, bijlage: 3.9
 101. Tijdelijke Regeling Inzake Melding van Short Posities, artikel: 1
 102. Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001, artikelen: 14 , 14a , 22
 103. Uitvoeringsbesluit internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen, artikel: 2
 104. Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965, artikelen: 7a , 10d
 105. Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004, artikel: 1
 106. Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990, artikel: 1e
 107. Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting, artikel: 12
 108. Uitvoeringsregeling Wft, artikel: 1
 109. Uitvoeringswet richtlijn openbaar overnamebod, artikel: VIII
 110. Vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting, vrijgestelde beleggingsinstelling, tekst: Tekst
 111. Vennootschapsbelasting, dividendbelasting, fiscale beleggingsinstelling, tekst: Tekst
 112. Verordening op de praktijkuitoefening in dienstbetrekking, artikel: 3
 113. Vrijstellingsbesluit overnamebiedingen Wft, artikel: 1
 114. Vrijstellingsregeling Wft, artikelen: 1 , 2 , 3 , 4 , 6 , 24 , 53 , 58 , 61
 115. Vuurwerkbesluit, artikel: 3.2.3
 116. Werkwijze AFM inzien en kopiëren van digitale gegevens, tekst: Tekst
 117. Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen, artikelen: 1 , 2 , 24 , 24a
 118. Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie, bijlage: Bijlage
 119. Wet financiering sociale verzekeringen, artikel: 40
 120. Wet implementatie kapitaalakkoord Bazel 2, artikel: III
 121. Wet implementatie richtlijn markten voor financiële instrumenten, artikel: III
 122. Wet inkomstenbelasting 2001, artikelen: 3.116a , 3.126a
 123. Wet introductie premiepensioeninstellingen, artikel: IV
 124. Wet inzake de geldtransactiekantoren, artikelen: 3 , 8 , 16
 125. Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen, artikel: 15
 126. Wet marktordening gezondheidszorg, artikelen: 1 , 35
 127. Wet op belastingen van rechtsverkeer, artikel: 25
 128. Wet op de economische delicten, artikel: 1
 129. Wet op de loonbelasting 1964, artikel: 11a
 130. Wet op het notarisambt, artikel: 25
 131. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, artikel: 73
 132. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, artikel: 1
 133. Wet toezicht accountantsorganisaties, artikelen: 1 , 63a
 134. Wet toezicht trustkantoren, artikelen: 3 , 15
 135. Wet verplichte beroepspensioenregeling, artikelen: 1 , 4 , 8
 136. Wet versterking governance van de Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten, artikel: II
 137. Wet verzelfstandiging Staatsbosbeheer, artikel: 18
 138. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, artikel: 445
 139. Wijzigingswet financiële markten 2010, artikel: I
 140. Wijzigingswet financiële markten 2012, artikel: I
 141. Wijzigingswet Wet op het financieel toezicht (uitvoering richtlijn nr. 2005/68/EG betreffende herverzekering), artikelen: II , V , VIII , XII , XIV , XV , XVII , XVIII
 142. Wijzigingswet Wet op het financieel toezicht, enz. (implementatie Richtlijn nr. 2007/64/EG), artikel: VII
 143. Wijzigingswet Wet op het financieel toezicht, enz. (implementatie richtlijn nr. 2009/110/EG), artikel: XIX
 144. Zorgverzekeringswet, artikel: 37

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

(geldig op 01-08-2015)

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

 

 

Aanhangig

31911

 

 

Aanhangig

33328

 

 

Aanhangig

33675

 

 

Aanhangig

34117

 

 

Aanhangig

34176

 

 

Aanhangig

34198

 

 

Aanhangig

34204

 

 

Aanhangig

34208

 

 

Aanhangig

34212

 

 

Aanhangig

34232

 

 

Wijziging

03-07-2015

Stb. 2015, 304

33949

 

Wijziging

19-11-2014

Stb. 2014, 472

33918

 

Wijziging

25-11-2013

Stb. 2013, 487

33632

 

Wijziging

09-10-2013
samen met
24-06-2015

Stb. 2013, 408
samen met
Stb. 2015, 278

33575
samen met
34100

 

Wijziging

12-06-2013
samen met
19-11-2014

Stb. 2013, 228
samen met
Stb. 2014, 472

33235
samen met
33918

 

Wijziging

20-12-2012
samen met
19-06-2013

Stb. 2012, 682
samen met
Stb. 2013, 226

32450
samen met
33455

 

Wijziging

13-12-2012
samen met
12-06-2013
samen met
24-06-2015
samen met
19-11-2014

Stb. 2012, 679
samen met
Stb. 2014, 472
samen met
Stb. 2015, 278
samen met
Stb. 2013, 228

33273
samen met
33235
samen met
34100
samen met
33918

 

Wijziging

13-12-2012

Stb. 2012, 678

33236

 

Wijziging

24-05-2012

Stb. 2012, 241

33059

 

Wijziging

20-11-2008

Stb. 2008, 545

31468

 

Wijziging

25-09-2008

Stb. 2008, 476

31093

 

Nieuwe regeling

28-09-2006

Stb. 2006, 475

29708

01-01-2017

 

Wijziging

19-11-2014

Stb. 2014, 472

33918

11-12-2014

Stb. 2014, 534

01-01-2016

 

Wijziging

28-01-2015

Stb. 2015, 45

33964

28-01-2015

Stb. 2015, 46

09-07-2015

 

Wijziging

16-04-2015

Stb. 2015, 160

33982

16-04-2015

Stb. 2015, 160

12-06-2015

 

Wijziging

04-05-2015

Stb. 2015, 184

34049

21-05-2015

Stb. 2015, 205

01-04-2015

 

Wijziging

19-11-2014

Stb. 2014, 472

33918

11-12-2014

Stb. 2014, 534

07-02-2015

 

Wijziging

28-01-2015
samen met
17-12-2014

Stb. 2015, 45
samen met
Stb. 2014, 578

33964
samen met
34002

28-01-2015

Stb. 2015, 46

01-01-2015

 

Wijziging

09-12-2014

Stcrt. 2014, 36080

 

09-12-2014

Stcrt. 2014, 36080

 

Wijziging

03-12-2014

Stb. 2014, 494

33891

09-12-2014

Stb. 2014, 521

 

Wijziging

19-11-2014

Stb. 2014, 472

33918

11-12-2014

Stb. 2014, 534

 

Wijziging

25-06-2014

Stb. 2014, 253

33849

15-07-2014

Stb. 2014, 304

01-08-2014

 

Wijziging

25-06-2014

Stb. 2014, 247

33622

02-07-2014

Stb. 2014, 266

 

Wijziging

25-06-2014

Stb. 2014, 253

33849

15-07-2014

Stb. 2014, 304

13-06-2014

 

Wijziging

12-03-2014

Stb. 2014, 140

33520

12-03-2014

Stb. 2014, 140

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

27-05-2014

 

Wijziging

14-05-2014

Stb. 2014, 179

33729

14-05-2014

Stb. 2014, 179

08-02-2014

 

Wijziging

13-12-2012

Stb. 2012, 678

33236

30-01-2014

Stb. 2014, 55

01-01-2014

 

Wijziging

11-12-2013

Stb. 2013, 563

32512

18-12-2013

Stb. 2013, 589

 

Wijziging

25-11-2013

Stb. 2013, 487

33632

11-12-2013

Stb. 2013, 552

 

Wijziging

09-10-2013

Stb. 2013, 408

33575

11-12-2013

Stb. 2013, 552

 

Wijziging

19-09-2013

Stcrt. 2013, 26836

 

19-09-2013

Stcrt. 2013, 26836

 

Wijziging

13-12-2012

Stb. 2012, 679

33273

11-12-2013

Stb. 2013, 552

26-07-2013

 

Wijziging

10-07-2013

Stb. 2013, 310

33510

10-07-2013

Stb. 2013, 310

22-07-2013

 

Wijziging

12-06-2013
samen met
12-06-2013

Stb. 2013, 228
samen met
Stb. 2013, 229

33235
samen met
33589

12-06-2013
samen met
12-06-2013

Stb. 2013, 228
samen met
Stb. 2013, 229

01-07-2013

 

Wijziging

19-06-2013

Stb. 2013, 226

33455

25-06-2013

Stb. 2013, 258

 

Wijziging

13-12-2012

Stb. 2012, 678

33236

21-06-2013

Stb. 2013, 259

 

Wijziging

13-12-2012

Stb. 2012, 678

33236

13-12-2012

Stb. 2012, 693

 

Wijziging

15-11-2012
samen met
01-12-2011

Stb. 2012, 588
samen met
Stb. 2011, 611

32014
samen met
32783

13-12-2012

Stb. 2012, 693

 

Wijziging

09-02-2012

Stb. 2012, 78

32291

19-06-2013

Stb. 2013, 239

09-05-2013

t/m 01-01-2013

 

Wijziging

26-04-2013

Stcrt. 2013, 12205

 

26-04-2013

Stcrt. 2013, 12205

01-04-2013

 

Wijziging

28-02-2013

Stb. 2013, 102

33186

13-03-2013

Stb. 2013, 103

 

Wijziging

13-12-2012

Stb. 2012, 678

33236

13-03-2013

Stb. 2013, 103

01-01-2013

 

Wijziging

20-12-2012

Stb. 2012, 682

32450

20-12-2012

Stb. 2012, 684

 

Wijziging

13-12-2012

Stb. 2012, 679

33273

13-12-2012

Stb. 2012, 693

 

Wijziging

13-12-2012

Stb. 2012, 678

33236

13-12-2012

Stb. 2012, 693

 

Wijziging

25-10-2012

Stb. 2012, 532

33237

13-11-2012

Stb. 2012, 566

 

Wijziging

12-07-2012

Stb. 2012, 313

32891

12-07-2012

Stb. 2012, 314

 

Wijziging

24-05-2012

Stb. 2012, 250

33057

05-06-2012

Stb. 2012, 263

01-10-2012

 

Wijziging

18-06-2012

Stb. 2012, 300

32426

29-06-2012

Stb. 2012, 301

 

Wijziging

24-05-2012

Stb. 2012, 233

32389

13-06-2012

Stb. 2012, 276

01-07-2012

 

Wijziging

07-06-2012

Stb. 2012, 265

33058

20-06-2012

Stb. 2012, 289

 

Wijziging

15-05-2012

Stb. 2012, 247

33021

05-06-2012

Stb. 2012, 263

 

Wijziging

10-05-2012

Stb. 2012, 219

33023

05-06-2012

Stb. 2012, 263

 

Wijziging

22-12-2011

Stb. 2012, 7

32786

18-01-2012

Stb. 2012, 23

 

Wijziging

01-12-2011
samen met
22-12-2011

Stb. 2011, 610
samen met
Stb. 2011, 670

32781
samen met
32826

22-12-2011

Stb. 2011, 671

20-06-2012

t/m 06-10-2011

 

Wijziging

07-06-2012

Stb. 2012, 265

33058

07-06-2012

Stb. 2012, 265

13-06-2012

t/m 20-01-2012

 

Wijziging

24-05-2012

Stb. 2012, 241

33059

24-05-2012

Stb. 2012, 241

16-02-2012

 

Wijziging

22-12-2011

Stb. 2012, 8

32782

31-01-2012

Stb. 2012, 48

04-02-2012

t/m 01-01-2012

 

Wijziging

26-01-2012

Stcrt. 2012, 1984

 

26-01-2012

Stcrt. 2012, 1984

01-01-2012

t/m 30-04-2011

 

Wijziging

22-12-2011

Stb. 2011, 670

32826

22-12-2011

Stb. 2011, 671

 

Wijziging

01-12-2011

Stb. 2011, 611

32783

22-12-2011

Stb. 2011, 671

 

Wijziging

01-12-2011
samen met
22-12-2011

Stb. 2011, 610
samen met
Stb. 2011, 670

32781
samen met
32826

22-12-2011

Stb. 2011, 671

 

Wijziging

12-05-2011

Stb. 2011, 248

32036

15-06-2011

Stb. 2011, 306

30-12-2011

 

Wijziging

22-12-2011

Stb. 2011, 669

32787

22-12-2011

Stb. 2011, 669

22-12-2011

 

Wijziging

22-12-2011

Stb. 2011, 670

32826

22-12-2011

Stb. 2011, 670

01-12-2011

 

Wijziging

01-12-2011

Stb. 2011, 610

32781

01-12-2011

Stb. 2011, 610

22-07-2011

 

Wijziging

08-07-2011

Stb. 2011, 357

32622

08-07-2011

Stb. 2011, 357

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

20-07-2011

 

Wijziging

12-05-2011

Stb. 2011, 248

32036

15-06-2011
samen met
08-07-2011

Stb. 2011, 306
samen met
Stb. 2011, 356

01-07-2011

t/m 01-11-2009 1)

 

Wijziging

12-05-2011

Stb. 2011, 248

32036

15-06-2011

Stb. 2011, 306

25-05-2011

 

Wijziging

19-05-2011

Stb. 2011, 246

32339

19-05-2011

Stb. 2011, 246

11-05-2011

 

Wijziging

21-04-2011

Stb. 2011, 210

32457

21-04-2011

Stb. 2011, 210

07-05-2011

 

Wijziging

21-04-2011

Stb. 2011, 206

32292

21-04-2011

Stb. 2011, 206

23-02-2011

 

Wijziging

27-01-2011

Stb. 2011, 50

32422

27-01-2011

Stb. 2011, 50

10-02-2011

t/m 01-01-2011

 

Wijziging

01-02-2011

Stcrt. 2011, 2150

 

01-02-2011

Stcrt. 2011, 2150

01-01-2011

 

Wijziging

23-12-2010

Stb. 2010, 887

31891

23-12-2010

Stb. 2010, 889

23-12-2010

 

Wijziging

23-12-2010

Stb. 2010, 887

31891

23-12-2010

Stb. 2010, 887

01-07-2010

 

Wijziging

30-06-2010

Stb. 2010, 257

31746

30-06-2010

Stb. 2010, 258

20-01-2010

t/m 01-01-2010

 

Wijziging

12-01-2010

Stcrt. 2010, 716

 

12-01-2010

Stcrt. 2010, 716

01-11-2009

 

Wijziging

15-10-2009

Stb. 2009, 436

31892

15-10-2009

Stb. 2009, 436

15-10-2009

 

Wijziging

15-10-2009

Stb. 2009, 436

31892

15-10-2009

Stb. 2009, 436

01-08-2009

 

Wijziging

18-07-2009

Stb. 2009, 327

31458

18-07-2009

Stb. 2009, 328

01-07-2009

 

Wijziging

25-06-2009

Stb. 2009, 265

31124

25-06-2009

Stb. 2009, 266

30-04-2009

t/m 01-01-2009

 

Wijziging

14-04-2009

Stcrt. 2009, 80

 

14-04-2009

Stcrt. 2009, 80

16-03-2009

 

Wijziging

14-02-2009

Stb. 2009, 106

31768

05-03-2009

Stb. 2009, 119

01-01-2009

 

Wijziging

20-11-2008

Stb. 2008, 545

31468

18-12-2008

Stb. 2008, 582

 

Wijziging

25-09-2008

Stb. 2008, 476

31093

16-12-2008

Stb. 2008, 579

11-10-2008

t/m 01-01-2007, t/m 01-10-2008

 

Wijziging

09-10-2008

Stb. 2008, 394

31724

09-10-2008

Stb. 2008, 394

01-09-2008

 

Wijziging

03-07-2008

Stb. 2008, 333

31131

07-08-2008

Stb. 2008, 335

 

Wijziging

20-03-2008

Stb. 2008, 100

30815

03-07-2008

Stb. 2008, 274

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

01-08-2008

 

Wijziging

15-07-2008

Stb. 2008, 314

31226

15-07-2008

Stb. 2008, 315

03-07-2008

 

Wijziging

03-07-2008

Stb. 2008, 333

31131

03-07-2008

Stb. 2008, 333

23-01-2008

 

Wijziging

15-01-2008

Stcrt. 2008, 14

 

15-01-2008

Stcrt. 2008, 14

01-01-2008

 

Wijziging

20-12-2007

Stb. 2007, 577

30432

20-12-2007

Stb. 2007, 577

01-11-2007

 

Wijziging

30-10-2007

Stb. 2007, 406

31086

30-10-2007

Stb. 2007, 408

28-10-2007

 

Wijziging

24-05-2007

Stb. 2007, 202

30419

16-10-2007

Stb. 2007, 390

11-06-2007

 

Wijziging

24-05-2007

Stb. 2007, 194

30860

04-06-2007

Stb. 2007, 195

18-02-2007

 

Wijziging

08-02-2007

Stcrt. 2007, 34

 

08-02-2007

Stcrt. 2007, 34

01-01-2007

 

Wijziging

07-12-2006

Stb. 2006, 706

30655

18-12-2006

Stb. 2006, 707

 

Wijziging

20-11-2006

Stb. 2006, 613

30672

11-12-2006

Stb. 2006, 664

 

Wijziging

20-11-2006

Stb. 2006, 605

30658

11-12-2006

Stb. 2006, 664

 

Nieuwe regeling

28-09-2006

Stb. 2006, 475

29708

11-12-2006

Stb. 2006, 664

Opmerkingen

 • 1)

  Heeft betrekking op Artikel 2:3b