Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling bijdrage AWBZ-gemeenten 2006

Geldend van 07-10-2006 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 27 september 2006, nr. DMO/PO-U-2707742, houdende vaststelling van het totaalbedrag van de bijdragen 2006 in het kader van het Besluit bijdrage AWBZ-gemeenten (Regeling bijdrage AWBZ-gemeenten 2006)

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 2, vierde lid, van het Besluit bijdrage AWBZ-gemeenten;

Besluit:

Artikel 1

Het totaalbedrag van de bijdragen, bedoeld in artikel 1 van het Besluit bijdrage AWBZ-gemeenten, bedraagt voor het kalenderjaar 2006 € 23.321.099,–.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling bijdrage AWBZ-gemeenten 2006.

Deze regeling wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

C.I.J.M. Ross-van Dorp