Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Instellingsbesluit Adviescommissie Versterking Randstad

Geldend van 07-10-2006 t/m heden

Instellingsbesluit Adviescommissie Versterking Randstad

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Handelend in afstemming met de Minister van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de leden van de groep ‘Holland Acht’;

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. commissie: Adviescommissie Versterking Randstad;

 • b. minister: de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 • c. Holland Acht: de 4 burgemeesters van de vier grote steden in de Randstad, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht en de Commissarissen van de Koningin van Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland.

Artikel 2

Er is een Adviescommissie Versterking Randstad.

Artikel 3

 • 1 De commissie heeft de opdracht een oordeel te geven over de bestaande analyses omtrent de (internationale) concurrentiepositie van de Randstad, alsmede over de aard en rol van bestuurlijke knelpunten daarbij. Voor de inhoudelijke analyse dient in elk geval gekeken te worden naar de volgende thema’s:

  • Vestigingslokaties

  • Verkeers- en vervoersinfrastructuur

  • Verstedelijking in relatie met groen-blauw

  • Kennisinfrastructuur

  • Marketing

  De voorgelegde bestuurlijke scenario’s uit de notitie Middenbestuur dienen te worden getoetst op de bijdrage die zij zouden kunnen leveren aan een structureel sterkere concurrentiepositie van de Randstad in internationaal verband.

 • 2 De commissie wordt gevraagd voor het eind van 2006 advies uit te brengen.

 • 3 De commissie brengt haar advies uit aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Artikel 4

 • 1 De commissie bestaat uit: de heer W. Kok (voorzitter), de heer prof. drs. G.J. Cerfontaine, de heer mr. P.A. Nouwen, mevrouw mr. M.J. Oudeman MBA, mevrouw mr. Y.C.M.T. van Rooy, de heer mr. M. Tabaksblat en de heer H. Zwarts.

 • 2 De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties benoemt en ontslaat de leden van de commissie.

 • 3 Het secretariaat van de commissie wordt gevormd door ambtenaren van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, alsmede door tijdelijk ingehuurde externe medewerkers.

 • 4 Het secretariaat wordt bij de uitoefening van zijn taak rechtstreeks aangestuurd door de voorzitter van de commissie en voert zijn werkzaamheden onafhankelijk van beide ministeries en de Holland Acht uit.

 • 5 De commissie kan, met inachtneming van de bepalingen van dit besluit, zijn werkwijze en die van het secretariaat regelen.

 • 6 Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de commissie geschiedt met inachtneming van de beheersregels, op grond van de Archiefwet (Stb. 1995, 276) en het Archiefbesluit (Stb. 1995, 671). De bescheiden worden na het beëindigen van de werkzaamheden overgedragen aan het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Artikel 5

De leden van de commissie kunnen op basis van het Vacatiegeldenbesluit 1988 (Stb. 1988, 205) een vacatiegeld van € 200,– per vergadering ontvangen voor hun werkzaamheden. De voorzitter van de commissie kan op basis van het Vacatiegeldenbesluit 1988 (Stb. 1988, 205) een vacatiegeld van € 260,– per vergadering ontvangen voor zijn werkzaamheden.

Artikel 6

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 7

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Adviescommissie Versterking Randstad.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.W. Remkes