Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling uitvoeringskwaliteit bodembeheer[Regeling vervallen per 01-07-2008.]

Geldend van 01-07-2007 t/m 30-06-2008

Regeling van 26 september 2006, nr. DJZ2006307876, houdende regels voor de uitvoeringskwaliteit in het bodembeheer

Artikel 1 [Vervallen per 01-07-2008]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. aanleg van bodembeschermende voorzieningen: aanleg van bodembeschermende voorzieningen, zoals gedefinieerd en nader bepaald in de normdocumenten die bij categorie 1 in bijlage 1 zijn aangewezen;

 • b. afgeven van kwaliteitsverklaringen: afgeven van kwaliteitsverklaringen voor bouwstoffen op grond van een door de Harmonisatie Commissie Bouw aanvaarde BRL die bij categorie 2 in bijlage 1 is aangewezen;

 • c. analyse van bouwstoffen: analytische werkzaamheden van bouwstoffen die verricht worden door een laboratorium zoals gedefinieerd en nader bepaald in de normdocumenten die bij categorie 3 in bijlage 1 zijn aangewezen;

 • d. analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek: analytische werkzaamheden die verricht worden door een laboratorium bij een verkennend onderzoek, een oriënterend onderzoek, een nader onderzoek, een saneringsonderzoek of een ander vergelijkbaar onderzoek van de bodem, waaronder mede begrepen de bodem onder oppervlaktewater, zoals gedefinieerd en nader bepaald in de normdocumenten die bij categorie 4 in bijlage 1 zijn aangewezen;

 • e. besluit: Besluit uitvoeringskwaliteit bodembeheer;

 • f. bewerking van verontreinigde grond of baggerspecie: procesmatige ex situ reiniging van verontreinigde grond of baggerspecie door middel van thermische, extractieve of biologische methoden, of zandscheiding, rijping of landfarming van baggerspecie, zoals gedefinieerd en nader bepaald in de normdocumenten die bij categorie 5 in bijlage 1 zijn aangewezen;

 • g. bijlage: bij deze regeling behorende bijlage;

 • h. Bodem+: onderdeel van het agentschap SenterNovem te Den Haag;

 • i. BRL: beoordelingsrichtlijn, een door het betrokken College van Deskundigen bindend verklaard document dat wordt gehanteerd als grondslag voor de afgifte en instandhouding van certificaten;

 • j. certificering van rechtspersonen: certificering van rechtspersonen zoals gedefinieerd en nader bepaald in de normdocumenten die bij categorie 6 in bijlage 1 zijn aangewezen;

 • k. College van Deskundigen: door de Raad voor Accreditatie geaccepteerd college dat een of meer BRL’en onder beheer heeft en waarin de bij certificatie belanghebbende partijen zijn vertegenwoordigd;

 • l. inspectie van vloeistofdichte voorzieningen: periodieke inspectie van vloeistofdichte voorzieningen zoals gedefinieerd en nader bepaald in de normdocumenten die bij categorie 7 in bijlage 1 zijn aangewezen;

 • m. milieukundige begeleiding: milieukundige processturing of milieukundige verificatie bij saneringen van de bodem, waaronder mede begrepen de bodem onder oppervlaktewater, zoals gedefinieerd en nader bepaald in de normdocumenten die bij categorie 8 in bijlage 1 zijn aangewezen;

 • n. monsterneming bij partijkeuringen: monsterneming van grond, niet-vormgegeven bouwstoffen of vormgegeven bouwstoffen voor partijkeuringen in het kader van het Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterenbescherming zoals gedefinieerd en nader bepaald in de normdocumenten die bij categorie 9 in bijlage 1 zijn aangewezen;

 • o. uitvoering van bodemsaneringen: uitvoering van een sanering van de bodem, waaronder mede de bodem onder oppervlaktewateren wordt begrepen, zoals gedefinieerd en nader bepaald in de normdocumenten die bij categorie 10 in bijlage 1 zijn aangewezen;

 • p. veldwerk: plaatsen van boringen en peilbuizen ten behoeve van het nemen van grondwatermonsters of grondmonsters of locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem zoals gedefinieerd en nader bepaald in de normdocumenten die bij categorie 11 in bijlage 1 zijn aangewezen;

 • q: verwijderen, onklaar maken en installeren ondergrondse tanks: verwijderen, onklaar maken of installeren van ondergrondse tanks, zoals beschreven in de normdocumenten die bij categorie 12 in bijlage 1 zijn aangewezen;

 • r: voorzieningen ondergrondse tanks beoordelen en keuren: beoordelen en keuren van ondergrondse tanks en de daarbij behorende voorzieningen, zoals beschreven in de normdocumenten die bij categorie 13 in bijlage 1 zijn aangewezen.

Artikel 2 [Vervallen per 01-07-2008]

 • 1 Als werkzaamheden als bedoeld in artikel 1, onderdeel k, van het besluit worden aangewezen:

  • a. aanleg van bodembeschermende voorzieningen;

  • b. afgeven van kwaliteitsverklaringen;

  • c. analyse van bouwstoffen;

  • d. analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek;

  • e. bewerking van verontreinigde grond of baggerspecie, met uitzondering van een bewerking die uitsluitend bestaat uit het ontwateren van baggerspecie waarvoor op grond van artikel 8.1 van de Wet milieubeheer geen vergunning is vereist;

  • f. certificering van rechtspersonen;

  • g. inspectie van vloeistofdichte voorzieningen;

  • h. milieukundige begeleiding;

  • i. monsterneming bij partijkeuringen;

  • j. uitvoering van bodemsaneringen;

  • k. veldwerk;

  • l. verwijderen, onklaar maken en installeren ondergrondse tanks;

  • m. voorzieningen ondergrondse tanks beoordelen en keuren.

 • 2 Het eerste lid is alleen van toepassing voorzover de in dat lid genoemde werkzaamheden worden uitgevoerd:

  • a. ter verkrijging van een beschikking die op grond van een bij of krachtens een in artikel 14, tweede lid, van het besluit genoemd wettelijk voorschrift wordt gegeven;

  • b. ter voldoening aan een bij of krachtens artikel 15, tweede lid, van het besluit geldende verplichting, of

  • c. ter voldoening aan een wettelijk voorschrift voorzover bij of krachtens dat voorschrift is bepaald dat de werkzaamheid wordt uitgevoerd door een persoon of instelling die op grond van het besluit daartoe is erkend.

 • 3 Een erkenning geldt alleen voor de verrichtingen die vallen onder de reikwijdte van de normdocumenten als bedoeld in artikel 4, waarvoor de desbetreffende persoon of instelling is gecertificeerd of geaccrediteerd en die staan vermeld op de erkenning.

 • 4 De erkenning voor de werkzaamheden, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, e, h, j, en l wordt gebaseerd op een certificaat. De erkenning voor de werkzaamheden, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, c, d, f, g en m wordt gebaseerd op een accreditatie. De erkenning voor de werkzaamheid, bedoeld in het eerste lid, onderdeel i en k, kan zowel op een certificaat als een accreditatie worden gebaseerd.

 • 5 Een erkenning voor de werkzaamheid, bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, wordt alleen verleend indien de desbetreffende instelling is geaccrediteerd voor alle verrichtingen van een van de pakketten als bedoeld in de onderdelen genoemd bij categorie 3 in bijlage 1. Indien de aanvraag betrekking heeft op het onderdeel samenstelling grond of het onderdeel samenstelling bouwstoffen dan kan de erkenning alleen worden verleend indien de instelling is geaccrediteerd voor pakket SG1, onderscheidenlijk pakket SB1. In afwijking van de eerste volzin is het, met uitzondering van de verrichtingen die betrekking hebben op uitloogonderzoek, toegestaan één verrichting van een pakket uit te besteden aan een instelling die voor die verrichting beschikt over een erkenning.

 • 6 Een erkenning voor de werkzaamheid, bedoeld in het eerste lid, onderdeel d, wordt alleen verleend indien de desbetreffende instelling is geaccrediteerd voor alle verrichtingen van het onderdeel SIKB-protocol 3010 of SIKB-protocol 3110, zoals vermeld bij categorie 4 in bijlage 1. Het is toegestaan één verrichting van een SIKB-protocol uit te besteden aan een instelling die voor die verrichting beschikt over een erkenning.

 • 7 Voor zover een erkenning voor de werkzaamheid, bedoeld in het eerste lid, onderdeel k, wordt gebaseerd op een accreditatie, wordt deze erkenning alleen verleend indien de desbetreffende instelling is geaccrediteerd voor alle verrichtingen van het onderdeel SIKB-protocol 2001 of SIKB-protocol 2002, zoals vermeld bij categorie 11 in bijlage 1. Het is toegestaan ten hoogste drie verrichtingen (NEN normen) van een SIKB-protocol uit te besteden aan een instelling die voor die verrichting beschikt over een erkenning.

Artikel 3 [Vervallen per 01-07-2008]

Artikel 4 [Vervallen per 01-07-2008]

Als normdocumenten als bedoeld in artikel 18, van het besluit worden aangewezen de certificatierichtlijnen, accreditatierichtlijnen, protocollen en andere onderdelen, die bij de betrokken categorie van werkzaamheden in bijlage 1 zijn vermeld.

Artikel 5 [Vervallen per 01-07-2008]

 • 1 Als personen als bedoeld in artikel 10, eerste lid, van het besluit worden aangewezen personen die een van de volgende werkzaamheden uitvoeren: analyse van bouwstoffen, analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek, onderdeel milieukundige verificatie van milieukundige begeleiding, monsterneming bij partijkeuringen en veldwerk.

 • 2 Als instellingen als bedoeld in artikel 10, tweede lid, van het besluit worden aangewezen instellingen die een van de volgende werkzaamheden uitvoeren: inspectie van bodembeschermende voorzieningen, certificering van rechtspersonen, afgeven van kwaliteitsverklaringen en voorzieningen ondergrondse tanks beoordelen en keuren.

Artikel 6 [Vervallen per 01-07-2008]

 • 1 De aanvraag voor een erkenning, het verzoek tot wijziging van een erkenning, een melding van een door de rechtbank uitgesproken faillissement of surseance van betaling en een melding van een schorsing of intrekking van een certificaat of een accreditatie, bedoeld in artikel 3, artikel 5, eerste lid, artikel 12 en artikel 13 van het besluit wordt gedaan aan Bodem+ met de daartoe door de Ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van Verkeer en Waterstaat vastgestelde formulieren die als bijlage 2 bij deze regeling zijn opgenomen. De formulieren zijn verkrijgbaar bij Bodem+. Zij kunnen tevens worden gedownload van de volgende website: http://www.senternovem.nl/Bodemplus.

 • 2 Als website waarop de lijsten met erkende personen en instellingen, bedoeld in artikel 2, vierde lid, van het besluit worden gepubliceerd wordt aangewezen: http://www.senternovem.nl/Bodemplus.

Artikel 7 [Vervallen per 01-07-2008]

Artikel 8 [Vervallen per 01-07-2008]

 • 1 Tot en met 31 december 2006 geldt een vrijstelling van het verbod van artikel 8, eerste lid, van het besluit voor aanleg van bodembeschermende voorzieningen en inspectie van vloeistofdichte voorzieningen.

 • 2 Tot en met 30 juni 2007 geldt een vrijstelling van het verbod van artikel 8, eerste lid, van het besluit voor analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek, bewerking van verontreinigde grond of baggerspecie, milieukundige begeleiding, uitvoering van bodemsaneringen en veldwerk.

 • 7 Tot en met 31 december 2007 geldt een vrijstelling van het verbod van artikel 8, eerste lid, van het besluit voor verwijderen, onklaar maken en installeren ondergrondse tanks en voorzieningen ondergrondse tanks beoordelen en keuren.

 • 8 Tot en met 31 december 2007 geldt een vrijstelling van het verbod van artikel 8, eerste lid, van het besluit voor analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek, voor zover dat bestaat uit laboratoriumanalyses voor grondwateronderzoek.

 • 9 Tot en met 30 juni 2008 geldt een vrijstelling van het verbod van artikel 8, eerste lid, van het besluit voor milieukundige begeleiding, voor zover dat bestaat uit milieukundige begeleiding van nazorg.

 • 10 Tot en met 31 december 2008 geldt een vrijstelling van het verbod van artikel 8, eerste lid, van het besluit voor bewerking van verontreinigde grond of baggerspecie, voor zover dat bestaat uit het ontwateren van baggerspecie.

Artikel 8a [Vervallen per 01-07-2008]

Tot uiterlijk zes maanden na afloop van de in artikel 8, eerste en tweede lid en zevende tot en met tiende lid, genoemde data geldt een vrijstelling van de verboden van artikel 8, eerste en tweede lid, van het besluit voor de in die leden genoemde werkzaamheden, die zijn aangevangen op een tijdstip dat is gelegen vóór de in die leden genoemde data.

Artikel 9 [Vervallen per 01-07-2008]

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop het Besluit uitvoeringskwaliteit bodembeheer in werking treedt, met uitzondering van artikel 3 dat in werking treedt met ingang van 1 juli 2007.

Artikel 10 [Vervallen per 01-07-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling uitvoeringskwaliteit bodembeheer.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van bijlage 2, die ter inzage wordt gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

P.L.B.A. van Geel

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

K.M.H. Peijs

Bijlage 1 [Vervallen per 01-07-2008]

Werkzaamheden waarvoor personen en instellingen moeten beschikken over een erkenning en de daarbij behorende normdocumenten.

Categorie

Werkzaamheden

Normdocumenten

 
   

Certiticatie- en accreditatierichtlijnen

Onderdelen

1

Aanleg van bodembeschermende voorzieningen

BRL 2319, Nationale Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO procescertificaat voor aanleg vloeistofdichte voorzieningen met prefab verhardingselementen van beton, versie van 1 september 2000, met wijzigingsbladen van 15 maart 2001 en 5 april 2006.

 
   

BRL 2362, Nationale Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO procescertificaat voor aanleg vloeistofdichte voorzieningen in ter plaatse gestort beton, versie van 1 september 1998, met wijzigingsbladen van 1 juni 1999, 15 april 2000 en 5 april 2006.

 
   

BRL 2371, Nationale Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO procescertificaat voor het vloeistofdicht maken van draagvloeren van beton, versie van 1 april 1998, met wijzigingsblad van 5 april 2006.

 
   

BRL 2372, Nationale Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO procescertificaat voor aanleg vloeistofdichte voorzieningen in asfalt, versie van 3 december 2003, met wijzigingsblad van 5 april 2006.

 
   

BRL K908/02, Aanleg van kunststof geomembraanbaksystemen, versie van 1 september 2004.

 

2

Afgeven van kwaliteitsverklaringen

BRL 0203 Vrijdragende systeemvloeren van vooraf vervaardigd constructief beton, versie van 02-02-2006.

 
   

BRL 1004 Kalkzandsteen, versie van 26-08-2002, met wijzigingsbladen van 18-03-2004 en 1-4-2006.

 
   

BRL 1005 Lijmmortels voor baksteen, kalkzandsteen, betonsteen en cellenbeton, versie van 05-07-1999, met wijzigingsblad van 18-03-2004.

 
   

BRL 1007 Metselbaksteen, versie van 18-05-2000, met wijzigingsblad van 18-03-2004.

 
   

BRL 1008 Dragende binnen- en buitenwanden, versie van 16-12-2003, met wijzigingsblad van 1-4-2006.

 
   

BRL 1010 Keramische tegels, versie van 18-05-2000, met wijzigingsblad van 18-03-2004.

 
   

BRL 1103 Daken en gevels met geprofileerde vezelcementplaten, versie van 06-10-2005.

 
   

BRL 1104 Bedrijfsvloerplaten van constructief beton, versie van 01-02-1999, met wijzigingsblad van 27-01-2006.

 
   

BRL 1510 Keramische dakpannen, versie van 01-05-2000, met wijzigingsblad van 18-03-2004.

 
   

BRL 1511/2 Baanvormige dakbedekkingssystemen. Specifieke bepalingen voor dakbedekkingssystemen op basis van gewapende dakbanen met toplaag van SBS-gemodificeerd bitumen, versie van 1-9-2004, met wijzigingsblad van 22-12-2005.

 
   

BRL 1511/ 3 Baanvormige dakbedekkingssystemen. Specifieke bepalingen voor dakbedekkingssystemen op basis van gewapende dakbanen met toplaag van APP-gemodificeerd bitumen, versie van 25-10-2005.

 
   

BRL 1712 Holle palen van staalvezelbeton, versie van 01-03-2002, met wijzigingsblad van 30-01-2006.

 
   

BRL 1721 Betonnen oplangers, versie van 01-01-2003, met wijzigingsblad van 30-01-2006.

 
   

BRL 1801 Betonmortel (stationaire en mobiele betoncentrales), versie van 30-11-2006.

 
   

BRL 1904 Droge cementgebonden mortels, versie van 15-02-2005.

 
   

BRL 1905 Mortels voor metselwerk, versie van 11-10-2001, met wijzigingsblad van 01-02-2005.

 
   

BRL 2307 AVI-bodemas voor ongebonden toepassing op of in de bodem, in grond- of wegenbouwkundige werken, versie van 05-01-2006.

 
   

BRL 2310 Groot formaat betontegels, versie van 01-12-1995, met wijzigingsblad van 01-05-2000.

 
   

BRL 2312 Betonstraatstenen, versie van 01-01-2005.

 
   

BRL 2313 Betontegels, versie van 01-01-2005.

 
   

BRL 2314 Betonbanden, versie van 01-01-2005.

 
   

BRL 2315 Dakterrastegels, versie van 1-9-2006.

 
   

BRL 2316 Prefab verhardingselementen van beton die vloeistofdicht zijn voor motorbrandstoffen en smeermiddelen, versie van 1-12-2006.

 
   

BRL 2340 Bouwblokken en -stenen van beton voor ‘vuil metselwerk’, versie van 01-04-2006.

 
   

BRL 2352 Betonnen heipalen, versie van 15-03-2002, met wijzigingsblad van 12-01-2006.

 
   

BRL 2360 Straatbaksteen, versie van 01-05-2000, met wijzigingblad van 30-05-2006.

 
   

BRL 2368 Niet constructieve betonproducten, versie van 07-07-2003, met wijzigingsblad van 30-1-2006.

 
   

BRL 2506 Recyclinggranulaten voor toepassing in de beton, wegenbouw, grondbouw en werken, versie van 10-12-2004, met wijzigingsblad van 02-06-2006.

 
   

BRL 2811 Ferrocement producten, versie van 1-9-2004, met wijzigingsblad van 7-2-2006.

 
   

BRL 2812 Agrarische Betonproducten, versie van 15-09-2002, met wijzigingsblad van 30-01-2006.

 
   

BRL 2813 Bouwelementen van beton, versie van 15-05-2000, met wijzigingsblad van 30-06-2003.

 
   

BRL 2817 Cementgebonden afstandhouders, versie van 01-01-2002, met wijzigingsblad van 30-01-2006.

 
   

BRL 4101/9 Deel 9: Vlakke vezelcementplaten voor gevelbekleding, versie van 1-6-2005.

 
   

BRL 4705 Betonnen dakpannen, versie van 15-02-1995, met wijzigingsblad van 29-03-2004.

 
   

BRL 5063 Hoge sterkte beton, versie van 01-01-1996.

 
   

BRL 5068 Cellenbeton voor toepassing in buitenwanden (type B-wanden) in bouwwerken, versie van 05-07-1999, met wijzigingsblad van 18-03-2004.

 
   

BRL 5070 Elementen van beton die in contact kunnen komen met hemelwater, grondwater en/of oppervlaktewateren, versie van 01-12-2003, met wijzigingsblad van 01-12-2004.

 
   

BRL 5071 Elementen van vezelcement, versie van 01-12-2003, met wijzigingsblad van 16-11-2004.

 
   

BRL 5075 Cementbetonverhardingen geproduceerd met in mobiele installaties vervaardigde betonspecie, versie van 26-02-2003.

 
   

BRL 5211 Elementen voor lijnafwatering, versie van 15-07-1996

 
   

BRL 52230 Keramische buizen voor riolering, versie van 16-09-2003.

 
   

BRL 5230 Voorgespannen betonbuizen voor het transport van afvalwater, versie van 01-06-2000.

 
   

BRL 5231 Buizen en hulpstukken van gewapend beton met plaatstalen kern voor het transport van afvalwater, versie van 01-06-2000.

 
   

BRL 5251 Betonnen olie-afscheiders en slibvangputten, versie van 29-09-2005.

 
   

BRL 5252 Betonnen vetafscheiders en slibvangputten, versie van 29-09-2005.

 
   

BRL 9080 Glooiingselementen van beton, versie van 11-11-1997, met wijzigingsblad van 15-05-2000.

 
   

BRL 9201 Ronde buizen van ongewapend, gewapend en staalvezelbeton, versie van 01-09-2004, met wijzigingsblad van 01-06-2006.

 
   

BRL 9202 Putten van ongewapend, gewapend en staalvezelbeton, versie van 01-09-2004.

 
   

BRL 9203 Afdekkingen voor putten en kolken, versie van 01-02-1996, met wijzigingsblad van 01-05-2000.

 
   

BRL 9204 Kolken samengesteld uit beton en gietijzer, versie van 01-02-1996, met wijzigingsblad van 01-05-2000.

 
   

BRL 9205 Duikerelementen van gewapende beton, versie van 01-07-1995, met wijzigingsblad van 31-01-2006.

 
   

BRL 9209 Eivormige buizen van ongewapend beton, versie van 01-09-2004.

 
   

BRL 9210 Druppelbuizen, versie van 01-07-2000.

 
   

BRL 9301 Mijnsteen voor de civiele techniek, versie van 30-07-2001, met wijzigingsblad van 02-11-2004.

 
   

BRL 9302 E-bodemas voor ongebonden toepassing op of in de bodem in grond- en wegenbouwkundige werken, versie van 02-11-2004, met wijzigingsblad van 12-04-2006.

 
   

BRL 9304 Fosforslakkenmengsel voor toepassing in wegenbouw, fosforslakken voor toepassing in kust- en oeverwerken, versie van 07-06-2005.

 
   

BRL 9305 Milieuhygiënische kwaliteit van hoogovenslakken voor toepassing in de wegenbouw, versie van 01-05-2000, met wijzigingsblad van 02-11-2004.

 
   

BRL 9309 Producten uit reinigingsinstallaties, versie van 25-05-1999, met wijzigingsblad van 01-01-2006.

 
   

BRL 9310 LD-mengsels voor toepassing in de wegenbouw en LD-staalslakken voor toepassing in GWW werken, versie van 07-07-2005.

 
   

BRL 9311 Gerecycled grind voor toepassing op daken, in ongebonden lagen in civiele werken en als toeslagmateriaal voor asfalt, versie van 16-07-2002.

 
   

BRL 9312 Waterbouwsteen voor toepassing in de GWW , versie van 12-04-2006.

 
   

BRL 9313 Zand uit dynamische wingebieden , versie van 26-08-2003.

 
   

BRL 9315 De milieuhygiënische kwaliteit van geëxpandeerde kleikorrels voor ongebonden toepassing in werken, versie van 01-03-2000, met wijzigingsblad van 02-11-2004.

 
   

BRL 9316 Flugsand voor ongebonden toepassing op of in de bodem in grond-, weg- en waterbouwkundige werken, versie van 23-06-2000, met wijzigingsblad van 02-11-2004.

 
   

BRL 9317 Lava voor ongebonden toepassing op of in de bodem in grond-, weg-, en waterbouwkundige werken, versie van 20-04-2000, met wijzigingsblad van 02-11-2004.

 
   

BRL 9319 De milieuhygiënische kwaliteit van drinkwaterreststoffen voor toepassing in grondwerken, versie van 29-03-2001, met wijzigingsblad van 02-11-2004.

 
   

BRL 9320 Milieuhygiënische kwaliteit van bitumineus gebonden mengsels, versie van 10-02-2003, met wijzigingsbladen van 02-11-2004 en 14-12-2006.

 
   

BRL 9321 Milieuhygiënische kwaliteit van industriezand en -grind, versie van 01-10-2000, met wijzigingsblad van 11-07-2006.

 
   

BRL 9322 Cement gebonden minerale reststoffen als gebonden fundering in de bouw, versie van 19-04-2005.

 
   

BRL 9324 Steenslag in ongebonden toepassing, versie van 12-04-2006.

 
   

BRL 9326 Schelpen, versie van 01-09-2000, met wijzigingsblad van 19-06-2002.

 
   

BRL 9327 Milieuhygiënische kwaliteit van bitumineuze afdichtingsmaterialen voor toepassing in waterkerende en waterafdichtingssystemen, versie van 19-01-2005.

 
   

BRL 9328 ELO-staalslak voor toepassing in de wegenbouw en kust- en oeverwerken, versie van 20-06-2002, met wijzigingsblad van 02-11-2004.

 
   

BRL 9329 KSP-granulaat in GWW-werken als drainage materiaal en KSP-granulaat in GWW-werken als zand in aanvulling of verhoging, versie van 22-12-2003.

 
   

BRL 9333 Steenachtige producten afkomstig van scheidingsinstallaties voor boorspoeling, versie van 29-01-2002, met wijzigingsblad van 19-06-2002.

 
   

BRL 9335 Grond, versie 2.1, van 10 februari 2006.

 
   

BRL 9336 E-Vliegas, versie van 27-07-2005, met wijzigingsblad van 12-04-2006.

 

3

Analyse van bouw-

NEN-EN-ISO/IEC 17025

 
 

stoffen

AP 04-V, Accreditatieprogramma Bouwstoffenbesluit, onderdeel Monstervoorbehandeling, versie 4, vastgesteld op 3 maart 2005

 
   

AP 04-SG, Accreditatieprogramma Bouwstoffenbesluit, onderdeel Samenstelling grond, versie 7, vastgesteld op 3 maart 2005.

Pakket SG1, Standaard pakket voorbehandeling van grondmonsters samenstellingsverrichtingen grond.

Pakket SG2, Aanvulling op SG1, aanvullende verrichtingen m.b.t. niet-vluchtige organische stoffen.

     

Pakket SG3, Aanvulling op SG1, aanvullende verrichtingen m.b.t. vluchtige organische stoffen.

     

Pakket SG4, Aanvulling op SG1, aanvullende verrichtingen m.b.t. anorganische stoffen.

     

Pakket SG5, Aanvulling op SG1, overige verrichtingen voor een complete samenstellingsanalyse.

   

AP 04-SB, Accreditatieprogramma Bouwstoffenbesluit, onderdeel Samenstelling bouwstoffen (niet zijnde grond), versie 3, vastgesteld op 3 maart 2005.

Pakket SB1, Standaard pakket monstervoorbehandeling en bepaling samenstelling m.b.t. het gehalte aan droge stof, PAK (m.u.v. bitumineuze materialen), EOX en minerale olie in bouwstoffen.

     

Pakket SB2, Aanvulling op SB1, aanvullende verrichtingen m.b.t. bepaling van het gehalte aan PCB/OCB, ONB en OPB in bouwstoffen.

     

Pakket SB3, Aanvulling op SB1, aanvullende verrichtingen m.b.t. bepaling van het gehalte aan BTEX in bouwstoffen.

     

Pakket SB4, Aanvulling op SB1, aanvullende verrichtingen m.b.t. bepaling van het gehalte aan PAK in bitumineuze materialen en het onderzoeksprotocol voor overige parameters.

   

AP 04-U, Accreditatieprogramma Bouwstoffenbesluit, onderdeel Uitloogonderzoek, versie 3, vastgesteld op 3 maart 2005.

Pakket U1, Uitloogonderzoek grond, niet-vormgegeven en vormgegeven bouwstoffen, niet diffusiebepaalde uitloging.

   

AP 04-E, Accreditatieprogramma Bouwstoffenbesluit, onderdeel Analyse van eluaten, versie 3, vastgesteld op 3 maart 2005.

Pakket U2, Uitloogonderzoek vormgegeven bouwstoffen, diffusiebepaalde uitloging bij geen geringe uitloging of snelle uitputting verwacht.

     

Pakket U3, Uitloogonderzoek vormgegeven bouwstoffen, diffusiebepaalde uitloging bij geringe uitloging of snelle uitputting verwacht.

4

Analyse voor milieu-

NEN-EN-ISO/IEC 17025

 
 

hygiënisch bodem-

onderzoek

AS 3000, Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor milieuhygiënisch bodemonderzoek, versie 2, vastgesteld op 26 september 2006.

SIKB-protocol 3001, Conserveringsmethoden en conserveringstermijnen voor milieumonsters, versie 2.0, vastgesteld op 18 januari 2007.

     

SIKB-protocol 3010, Laboratoriumanalyses voor milieuhygiënisch bodemonderzoek, grond basispakket, versie 3, vastgesteld op 26 september 2006.

     

SIKB-protocol 3020, Laboratoriumanalyses voor milieuhygiënisch bodemonderzoek, grond aanvullend I, versie 3, vastgesteld op 26 september 2006.

     

SIKB-protocol 3030, Laboratoriumanalyses voor milieuhygiënisch bodemonderzoek, grond aanvullend II, versie 3, vastgesteld op 26 september 2006.

     

SIKB-protocol 3040, Laboratoriumanalyses voor milieuhygiënisch bodemonderzoek, grond aanvullend III, versie 3, vastgesteld op 26 september 2006.

     

SIKB-protocol 3050, Laboratoriumanalyses voor milieuhygiënisch bodemonderzoek, grond aanvullend IV, versie 3, vastgesteld op 26 september 2006.

     

SIKB-protocol 3110, Laboratoriumanalyses voor grondwateronderzoek – grondwater basispakket, versie 1, vastgesteld op 26 september 2006.

     

SIKB-protocol 3120, Laboratoriumanalyses voor grondwateronderzoek – grondwater aanvullend I, versie 1, vastgesteld op 26 september 2006.

     

SIKB-protocol 3130, Laboratoriumanalyses voor grondwateronderzoek – grondwater aanvullend II, versie 1, vastgesteld op 26 september 2006.

     

SIKB-protocol 3140, Laboratoriumanalyses voor grondwateronderzoek grondwater aanvullend III, versie 1, vastgesteld op 26 september 2006.

     

SIKB-protocol 3150, Laboratoriumanalyses voor grondwateronderzoek – grondwater aanvullend IV, versie 1, vastgesteld op 26 september 2006.

5

Bewerking van verontreinigde grond of baggerspecie

BRL SIKB 7500, Beoordelingsrichtlijn Bewerken van verontreinigde grond en baggerspecie, versie 2.0, vastgesteld op 28 september 2005.

SIKB-protocol 7510, Procesmatige ex situ reiniging van grond en baggerspecie, versie 2.0, vastgesteld op 28 september 2005.

     

SIKB-protocol 7511, Zandscheiding, rijping en landfarming van baggerspecie, versie 2.0, vastgesteld op 28 september 2005.

6

Certificering van rechtspersonen

NEN EN 45011 / 45013 en een of meerdere normdocumenten die zijn opgenomen in deze tabel met uitzondering van de normdocumenten die zijn opgenomen bij categorie 2.

 

7

Inspectie van

NEN-EN-ISO/IEC 17020

Inspectie van bedrijfrioleringen.

 

vloeistofdichte

voorzieningen

CUR/PBV-Aanbeveling 44, Beoordeling vloeistofdichtheid van vloeistofdichte voorzieningen, vierde uitgave, 2005.

WF98-01/02 ‘Deskundigheidseisen deskundig inspecteur bodembeschermende voorzieningen’, versie van mei 2005.

Inspectie van vloer, wand en verharding.

Inspectie van geomembraanbaksystemen.

8

Milieukundige begeleiding (milieukundige processturing of milieukundige verificatie)

BRL SIKB 6000, Beoordelingsrichtlijn Milieukundige begeleiding van (water-)bodemsanering en nazorg, versie 2.0, vastgesteld op 13 maart 2007. Tot 1 juni 2008 is het toegestaan versie 1.3, vastgesteld op 10 december 2003, toe te passen.

VKB-protocol 6001, Milieukundige begeleiding van landbodemsanering met conventionele methoden, versie 2.0, vastgesteld op 13 maart 2007. Tot 1 juni 2008 is het toegestaan versie 1.3, vastgesteld op 10 december 2003, toe te passen.

     

VKB-protocol 6002, Milieukundige begeleiding van landbodemsanering met in situ methoden, versie 2.0, vastgesteld op 10 mei 2007. Tot 1 juni 2008 is het toegestaan versie 1.2, vastgesteld op 12 mei 2003, toe te passen.

     

VKB-protocol 6003, Milieukundige begeleiding van waterbodemsanering, versie 2.0, vastgesteld op 10 mei 2007. Tot 1 juni 2008 is het toegestaan versie 1.2, vastgesteld op 12 mei 2003, toe te passen.

     

VKB-protocol 6004, Milieukundige begeleiding van nazorg, versie 2.0, vastgesteld op 13 maart 2007.

9

Monsterneming bij partijkeuringen

AP 04-M, Accreditatieprogramma Bouwstoffenbesluit onderdeel monsterneming, versie 3, vastgesteld op 20 april 2006. Tot 1 mei 2007 is het toegestaan versie 2, vastgesteld op 6 december 2001, toe te passen.

Pakket M1, Monsterneming van grond uit statische partijen.

Pakket M2, Monsterneming van grond.

Pakket M3, Monsterneming van niet-vormgegeven bouwstoffen.

Pakket M4, Monsterneming van vormgegeven bouwstoffen

   

BRL SIKB 1000, Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB procescertificaat monsterneming voor partijkeuringen Bouwstoffenbesluit, versie 7, vastgesteld op 3 maart 2005.

Monsterneming grond voor partijkeuringen.

Monsterneming grond uit materiaalstromen voor partijkeuringen.

Monsterneming niet vormgegeven bouwstoffen uit statische partijen voor partijkeuringen.

     

Monsterneming niet vormgegeven bouwstoffen uit materiaalstromen/stortstromen voor partijkeuringen.

     

Monstervoorbehandeling op locatie voor partijkeuringen.

     

Monsterneming vormgegeven bouwstoffen uit statische partijen voor partijkeuringen.

     

Monsterneming materialen verhardingsconstructies voor partijkeuringen.

     

Monsterneming vormgegeven bouwstoffen tijdens productieproces voor partijkeuringen.

10

Uitvoering van bodemsaneringen

BRL SIKB 7000, Beoordelingsrichtlijn uitvoering van (water)bodemsaneringen, versie 4.0, vastgesteld op 13 maart 2007. Tot 15 mei 2008 is het toegestaan versie 3.1, vastgesteld op 10 december 2003, toe te passen.

SIKB-protocol 7001, Uitvoering van landbodemsanering met conventionele methoden, versie 4.0, vastgesteld op 13 maart 2007. Tot 15 mei 2008 is het toegestaan versie 3.1, vastgesteld op 10 december 2003, toe te passen.

     

SIKB-protocol 7002, Uitvoering van landbodemsanering met in situ methoden, versie 2.0, vastgesteld op 10 mei 2007. Tot 15 mei 2008 is het toegestaan versie 1.0, vastgesteld op 24 september 2003, toe te passen.

     

SIKB-protocol 7003, Uitvoering van waterbodemsanering, versie 2.0, vastgesteld op 13 maart 2007. Tot 15 mei 2008 is het toegestaan versie 1.0, vastgesteld op 24 september 2003, toe te passen.

11

Veldwerk

BRL SIKB 2000, Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB procescertificaat voor veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek, versie 3, vastgesteld op 3 maart 2005.

VKB-protocol 2001, Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen, versie 3, vastgesteld op 3 maart 2005.

   

AS SIKB 2000, ontwerp-Accreditatieschema Veldwerk bij Milieuhygiënisch Bodem- en waterbodemonderzoek, versie 1.0, vastgesteld op 13 maart 2007

VKB-protocol 2002, Het nemen van grondwatermonsters, versie 3, vastgesteld op 3 maart 2005.

     

VKB-protocol 2018, Locatie inspectie en monsterneming van asbest in bodem, versie 2.1, vastgesteld op 3 maart 2005.

12

Verwijderen, onklaar maken en installeren ondergrondse tanks

BRL-K902/03, Beoordelingsrichtlijn voor tanksanering HBO/diesel, versie van maart 1999.

 
   

BRL K903/07, Regeling Erkenning Installateurs Tanks en leidingen voor drukloze opslag van vloeibare aardolieproducten, versie van 8 december 2006.

 
   

BRL K904/02, Beoordelingsrichtlijn voor tanksaneringen, versie van november 1999.

 
   

BRL K905/02, Beoordelingsrichtlijn voor tankreiniging, versie van november 1999.

 

13

Voorzieningen ondergrondse tanks beoordelen en keuren

AP 08, Accreditatieprogramma met instructies voor de uitvoering van de controle op de werking van de kathodische bescherming, uitgave februari 1998.

 
   

KC 102/03, Keuringscriteria voor de periodieke controle op de aanwezigheid van water/bezinksel in stalen opslagtanks, versie mei 2003.

 
   

KC 103/02, Keuringscriteria voor de controle van ondergrondse uitwendige bekledingen op stalen tanks en leidingen middels een stroomopdrukproef, versie oktober 2003.

 
   

KC 104/03 Keuringscriteria voor de dichtheidsbeproeving van ondergrondse drukloze stalen tanks en leidingen, versie mei 2003.

 
   

KC 105/03 Keuringscriteria voor de periodieke controle van ondergrondse tanks (kunststof en staal) voor het bepalen van de restlevensduur van het tanklichaam, versie mei 2003.

 
   

KC 106/03 Keuringscriteria voor (her)keuring van ondergrondse drukloze tank(opslag)installaties (kunststof en staal), versie mei 2003.

 

Bijlage 2 [Vervallen per 01-07-2008]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.]