Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling toezichtkosten Wet toezicht accountantsorganisaties[Regeling vervallen per 01-01-2013.]

Geldend van 14-07-2010 t/m 31-12-2012

Regeling toezichtkosten Wet toezicht accountantsorganisaties

§ 1. Begripsbepalingen [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2013]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. wet: Wet toezicht accountantsorganisaties;

 • b. minister: Minister van Financiën;

 • c. Autoriteit Financiële Markten: Stichting Autoriteit Financiële Markten;

 • d. richtlijn: richtlijn nr. 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 17 mei 2006 betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen, tot wijziging van de Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad, en houdende intrekking van Richtlijn 84/253/EEG van de Raad (PbEU L 157).

§ 2. Bijdragen kosten eenmalige toezichthandelingen [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 De Autoriteit Financiële Markten brengt eenmalig een bedrag in rekening aan een aanvrager of een verzoeker ter vergoeding van de kosten van:

  • a. de behandeling van een aanvraag of verzoek om verlening van een vergunning als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de wet, welke mede strekt tot het verrichten van wettelijke controles bij organisaties van openbaar belang;

  • b. de behandeling van een aanvraag of verzoek om verlening van een vergunning als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de wet, anders dan bedoeld onder a;

  • c. De behandeling van een verzoek tot opname van een vermelding als bedoeld in artikel 6, van de wet in een vergunning als bedoeld in artikel 5 van de wet.

 • 2 Het bedrag, bedoeld in het eerste lid, onder a of b, kan worden vermeerderd met een bedrag ter vergoeding van de kosten van een toetsing van de betrouwbaarheid of deskundigheid van een beleidsbepaler of medebeleidsbepaler.

 • 3 Indien een aanvraag om verlening van een vergunning op elektronische wijze wordt ingediend, kan de Autoriteit Financiële Markten bij het in rekening brengen van de bedragen, bedoeld in het eerste lid, onder a of b, een korting toepassen.

Artikel 2a [Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 De Autoriteit Financiële Markten brengt eenmalig een bedrag in rekening aan een aanvrager ter vergoeding van de kosten van:

  • a. de verwerking van de ontvangst van een aanvraag tot inschrijving in het register, bedoeld in artikel 12c, eerste lid, van de wet of artikel VI, tweede lid, van de Wet van 12 juni 2008, houdende wijziging van de Wet toezicht accountantsorganisaties en Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, ter implementatie van richtlijn nr. 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 17 mei 2006 betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen, tot wijziging van de Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad, en houdende intrekking van Richtlijn 84/253/EEG van de Raad (PbEU L 157); en

  • b. de inhoudelijke beoordeling van een aanvraag als bedoeld in onderdeel a van een auditorganisatie van een derde land die onder toezicht staat in een derde land ten aanzien waarvan de Commissie van de Europese Gemeenschappen een besluit heeft genomen als bedoeld in artikel 46, tweede lid, tweede volzin, van de richtlijn inhoudende dat het stelsel van toezicht en handhaving van het desbetreffende derde land gelijkwaardig is; of

  • c. de inhoudelijke beoordeling van een aanvraag als bedoeld in onderdeel a van een auditorganisatie van een derde land die niet onder toezicht staat in een derde land ten aanzien waarvan de Commissie van de Europese Gemeenschappen een besluit heeft genomen als bedoeld in artikel 46, tweede lid, tweede volzin, van de richtlijn inhoudende dat het stelsel van toezicht en handhaving van het desbetreffende derde land gelijkwaardig is; of

  • d. de inhoudelijke beoordeling van een overige aanvraag als bedoeld in onderdeel a.

 • 2 Het bedrag, bedoeld in het eerste lid, kan worden vermeerderd met een bedrag ter vergoeding van de kosten van een toetsing van de betrouwbaarheid van een beleidsbepaler of medebeleidsbepaler.

§ 3. Bijdragen kosten doorlopend toezicht [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2013]

De Autoriteit Financiële Markten brengt jaarlijks een bedrag in rekening aan vergunninghouders ter vergoeding van kosten ter uitvoering van aan haar opgedragen taken of toegekende bevoegdheden, voor zover deze kosten niet reeds op grond van de artikelen 2 en 2a in rekening worden gebracht.

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 De kosten, bedoeld in artikel 3, worden op basis van de begroting waarmee is ingestemd door de minister geraamd voor het jaar waarop het in rekening te brengen bedrag betrekking heeft.

 • 2 De geraamde kosten worden toegerekend aan categorieën van vergunninghouders naar de mate van hun beslag op de werkzaamheden, bedoeld in artikel 41, eerste lid, van de wet.

 • 3 De per categorie toegerekende geraamde kosten worden verminderd of vermeerderd met het aan de desbetreffende categorie toe te rekenen exploitatiesaldo, bedoeld in artikel 41, tweede lid, van de wet, en verminderd met de aan de desbetreffende categorie toe te rekenen opbrengsten uit bestuurlijke boetes en verbeurde dwangsommen, bedoeld in artikel 41, derde lid, van de wet die niet reeds zijn opgenomen in het exploitatiesaldo.

Artikel 5 [Vervallen per 01-01-2013]

De in artikel 4, tweede lid, bedoelde categorieën van vergunninghouders zijn:

 • a. accountantsorganisaties die beschikken over een vergunning als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de wet, welke mede strekt tot het verrichten van wettelijke controles bij organisaties van openbaar belang;

 • b. accountantsorganisaties die beschikken over een vergunning als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de wet, anders dan bedoeld onder a;

 • c. auditorganisaties van een derde land die beschikken over een inschrijving als bedoeld in artikel 11 van de wet.

§ 4. Vaststelling bedragen en tarieven [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 6 [Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 Bij ministeriële regeling wordt jaarlijks voor 1 januari de hoogte van de eenmalig in rekening te brengen bedragen als bedoeld in de artikelen 2 en 2a vastgesteld.

 • 2 De minister ontvangt hiervoor tijdig een voorstel van de Autoriteit Financiële Markten.

Artikel 7 [Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 Ter bepaling van de hoogte van het bedrag, bedoeld in artikel 3, wordt bij ministeriële regeling jaarlijks voor 1 juli op voorstel van de Autoriteit Financiële Markten per categorie een tarief vastgesteld. Onze Minister kan daarbij maatstaven hanteren en bandbreedtes bepalen en per bandbreedte een tarief vaststellen.

 • 2 De Autoriteit Financiële Markten baseert haar voorstel voor het in het eerste lid bedoelde tarief op de kosten die aan de desbetreffende categorie zijn toegerekend op de wijze, bedoeld in artikel 4, en, in voorkomend geval, op de maatstafgegevens die betrekking hebben op het voorafgaande jaar, dan wel, indien deze gegevens niet beschikbaar zijn, het daaraan voorafgaande jaar of het lopende jaar.

 • 3 De tarieven, bedoeld in het eerste lid, bestaan uit een jaarlijks voor 1 juli door de minister per categorie vast te stellen minimumbedrag ter dekking van de minimale toezichtkosten per vergunninghouder in de desbetreffende categorie, vermeerderd met een bedrag dat:

  • a. wordt gebaseerd op de kosten die per categorie zijn toegerekend op de wijze, bedoeld in artikel 4, onder aftrek van het totaal van de aan de desbetreffende categorie in rekening te brengen minimumbedragen; en

  • b. is doorberekend naar rato van de maatstafgegevens van het voorafgaande jaar dan wel, indien deze gegevens niet beschikbaar zijn, het lopende jaar of het tweede voorafgaande jaar.

Artikel 8 [Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 Het bedrag, bedoeld in artikel 6, wordt door de minister op voorstel van de Autoriteit Financiële Markten verlaagd vastgesteld voor de aanvrager die:

  • a. geen wettelijke controles verricht bij organisaties van openbaar belang;

  • b. participeert in een stelsel van zelftoezicht en die sedert 1 januari 2003 is getoetst door het College Toetsing Kwaliteit van het NIVRA of de Raad van Toezicht Beroepsuitoefening AA’s van de NOvAA of een ander stelsel van zelftoezicht als genoemd in het tweede lid, onderdeel c, met een eindoordeel als bedoeld in artikel 14, derde lid, onderdeel a, van de Verordening op de kwaliteitstoetsing dan wel artikel 11, vierde lid, onderdeel a, van de Verordening op de Periodieke Preventieve Toetsing 2006 van de NOvAA dan wel daaraan gelijk te stellen eindoordeel in een stelsel van zelftoezicht als genoemd in het tweede lid, onderdeel c, waarvan de uitkomst op het tijdstip van de aanvraag is vastgesteld en aan de aanvrager is medegedeeld;

  • c. jaarlijks niet meer dan vijf wettelijke controles verricht; en

  • d. overeenkomstig artikel 80, tweede lid, van de wet. een vergunning heeft aangevraagd binnen een maand na inwerkingtreding van de wet.

 • 2 Als een stelsel van zelftoezicht als bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, worden aangemerkt:

  • a. het Nederlands Instituut van Registeraccountants;

  • b. de Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten;

  • c. een ander organisatorisch verband van marktpartijen dan bedoeld in de onderdelen a en b dat zich ten doel stelt een doeltreffende bijdrage te leveren aan de uitvoering door de toezichthouder van het toezicht op de naleving van de wet en daartoe met de toezichthouder een convenant heeft gesloten.

 • 3 Het bedrag, bedoeld in artikel 7, wordt door de minister op voorstel van de Autoriteit Financiële Markten verlaagd vastgesteld voor de vergunninghouder die participeert in een stelsel van zelftoezicht als bedoeld in artikel 8, tweede lid, onderdeel c.

Artikel 9 [Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 Het bedrag, bepaald op basis van artikel 7, wordt voor een vergunninghouder die niet eerder dan 1 februari van het lopende jaar onder een categorie valt, in rekening gebracht naar evenredigheid van het aantal maanden in het jaar dat de vergunninghouder onder de categorie valt, waarbij een gedeelte van een maand geldt als volledige maand.

 • 2 Aan een vergunninghouder die niet langer onder een categorie valt, wordt het bedrag terugbetaald naar evenredigheid van het aantal maanden van het jaar dat de accountantsorganisatie niet langer onder de categorie valt, waarbij een gedeelte van een maand geldt als volledige maand.

Artikel 10 [Vervallen per 01-01-2013]

De minister doet onverwijld mededeling in de Staatscourant van de vastgestelde tarieven, bedoeld in artikel 7, eerste lid, de vastgestelde bedragen, bedoeld in artikel 6, en de vastgestelde minimumbedragen, bedoeld in artikel 7, tweede lid.

§ 5. Verstrekking gegevens en betaling [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 11 [Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 Een vergunninghouder waaraan het bedrag, bedoeld in artikel 3, in rekening wordt gebracht op grond van een maatstaf als bedoeld in artikel 7, verstrekt binnen een door de Autoriteit Financiële Markten te stellen redelijke termijn een opgave van haar maatstafgegevens.

 • 2 Indien een vergunninghouder niet binnen de in het eerste lid bedoelde termijn een opgave heeft gedaan of een kennelijk onjuiste of onvolledige opgave heeft gedaan, kan de Autoriteit Financiële Markten een schatting doen van de maatstafgegevens.

Artikel 12 [Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 De Autoriteit Financiële Markten bepaalt de wijze en het tijdstip van betaling van de bedragen, bedoeld in de artikelen 2 en 3.

 • 2 Indien als wijze van betaling automatische incasso is overeengekomen, kan de Autoriteit Financiële Markten bij het in rekening brengen van het bedrag per factuur een korting toepassen.

Artikel 13 [Vervallen per 01-01-2013]

Bij een fusie tussen twee accountantsorganisaties wordt het bedrag ter vergoeding van de kosten, bedoeld in artikel 3, die door de Autoriteit Financiële Markten ten aanzien van de verdwijnende accountantsorganisatie zijn gemaakt, in rekening gebracht bij de verkrijgende accountantsorganisatie, voor zover deze kosten niet reeds bij de verdwijnende accountantsorganisatie in rekening zijn gebracht.

§ 6. Overgangs- en slotbepalingen [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 14 [Vervallen per 01-01-2013]

In het jaar 2006 wordt de hoogte van de onderscheiden eenmalig in rekening te brengen bedragen voor de jaren 2006 en 2007, bedoeld in artikel 2, door de minister voor 1 oktober 2006 op voorstel van de Autoriteit Financiële Markten vastgesteld.

Artikel 15 [Vervallen per 01-01-2013]

De kosten, bedoeld in artikel 3, kunnen door de Autoriteit Financiële Markten over een periode van 5 jaar worden verdeeld en doorberekend aan de onder toezicht staande vergunninghouders, voor zover deze kosten zijn ontstaan in de periode waarin de Autoriteit Financiële Markten beslist op vergunningsaanvragen die bij haar op grond van artikel 80, tweede lid, van de wet, zijn ingediend.

Artikel 16 [Vervallen per 01-01-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 oktober 2006.

Artikel 17 [Vervallen per 01-01-2013]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling toezichtkosten Wet toezicht accountantsorganisaties.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

G. Zalm