Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit bijzondere verhoging kinderbijslag 2006[Regeling vervallen per 25-12-2010.]

Geldend van 01-10-2006 t/m 24-12-2010

Besluit van 14 september 2006 tot verhoging van het basiskinderbijslagbedrag en van enige rangordebedragen (Besluit bijzondere verhoging kinderbijslag 2006)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 29 juni 2006, nr. SV/V&G/06/53376;

Gelet op artikel 13, vierde lid, van de Algemene Kinderbijslagwet en artikel IV, zesde lid, van de Wet van 22 december 1994 tot nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (Stb. 957);

De Raad van State gehoord (advies van 13 juli 2006, nr. W12.06.0246/IV);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 8 september 2006, nr. SV/V&G/06/74485;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1 [Vervallen per 25-12-2010]

[Red: Wijzigt de Algemene Kinderbijslagwet.]

Artikel 2 [Vervallen per 25-12-2010]

De rangordebedragen, bedoeld in artikel 12, vierde lid, onderdeel b, c en d, van de Algemene Kinderbijslagwet, zoals dat artikel luidde voor de inwerkingtreding van de Wet van 22 december 1994 tot nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (Stb. 957) worden verhoogd tot respectievelijk € 333,53, € 408,81 en € 469,14 per kind.

Artikel 3 [Vervallen per 25-12-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 oktober 2006.

Artikel 4 [Vervallen per 25-12-2010]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit bijzondere verhoging kinderbijslag 2006.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 14 september 2006

Beatrix

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

,

H. A. L. van Hoof

Uitgegeven de zesentwintigste september 2006

De Minister van Justitie

J. P. H. Donner