Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Warenwetregeling rijstproducten uit de Verenigde Staten (beschikking 2006/601/EG)[Regeling vervallen per 17-11-2006.]

Geldend van 14-09-2006 t/m 16-11-2006

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 7 september 2006, nr. VGP/VV 2714180, houdende noodmaatregelen met betrekking tot het niet-toegelaten genetisch gemodificeerde organisme ‘LL RICE 601’ in rijstproducten (Warenwetregeling rijstproducten uit de Verenigde Staten (beschikking 2006/601/EG))

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Gelet op beschikking nr. 2006/601/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 5 september 2006 inzake noodmaatregelen met betrekking tot het niet-toegelaten genetisch gemodificeerde organisme ‘LL Rice 601’ in rijstproducten (PbEU L 244), alsmede op artikel 4, onder c, van het Warenwetbesluit Invoer levensmiddelen uit derde landen;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 17-11-2006]

In deze regeling wordt verstaan onder beschikking 2006/601/EG: beschikking nr. 2006/601/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 5 september 2006 inzake noodmaatregelen met betrekking tot het niet-toegelaten genetisch gemodificeerde organisme ‘LL Rice 601’ in rijstproducten (PbEU L 244).

Artikel 2 [Vervallen per 17-11-2006]

Het binnen Nederlands grondgebied brengen en verhandelen van rijstproducten, van herkomst of van oorspong uit de Verenigde Staten, bedoeld in beschikking 2006/601/EG, geschiedt met inachtneming van die beschikking.

Artikel 4 [Vervallen per 17-11-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 5 [Vervallen per 17-11-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Warenwetregeling rijstproducten uit de Verenigde Staten (beschikking 2006/601/EG).

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J.F. Hoogervorst