Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling subsidieplafond scholingsinstellingen 2007 tot en met 2009[Regeling vervallen per 31-08-2017.]

Geldend van 01-01-2007 t/m 30-08-2017

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 31 augustus 2006, Directie Sociale Verzekeringen, nr. SV/V&G/06/69980, houdende regels omtrent de hoogte van aan scholingsinstellingen te verstrekken subsidie als bedoeld in artikel 50a van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Regeling subsidieplafond scholingsinstellingen 2007 tot en met 2009)

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 50a van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten;

Besluit:

Artikel 1. Bedrag subsidieplafond [Vervallen per 31-08-2017]

  • 3 In afwijking van het tweede lid, kunnen, ter afronding, de daar genoemde bedragen met maximaal € 100.000 worden verhoogd, met dien verstande dat het bedrag, genoemd in het eerste lid niet wordt overschreden.

Artikel 2. Inwerkingtreding [Vervallen per 31-08-2017]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2007.

Artikel 3. Citeertitel [Vervallen per 31-08-2017]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling subsidieplafond scholingsinstellingen 2007 tot en met 2009.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 31 augustus 2006

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A.J. de Geus