Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsregeling Regeling certificaten warmtekrachtkoppeling Elektriciteitswet [...] afgifte certificaten voor opwekken van WKK-elektriciteit)[Regeling materieel uitgewerkt per 26-10-2008.]

Geldend van 26-08-2006 t/m heden

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 18 augustus 2006, nr. WJZ 6053384, houdende wijziging van de Regeling certificaten warmtekrachtkoppeling Elektriciteitswet 1998 in verband met het vaststellen van nadere eisen aan de afgifte van certificaten voor het opwekken van WKK-elektriciteit

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 31, negende lid, van de Elektriciteitswet 1998;

Besluit:

Artikel I

[Red: Wijzigt de Regeling certificaten warmtekrachtkoppeling Elektriciteitswet 1998.]

Artikel II

 • 2 Indien de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet een WKK-certificatenrekening op grond artikel 5, zesde lid, van de Regeling certificaten warmtekrachtkoppeling Elektriciteitswet 1998 heeft gesloten, heropent de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet de betreffende WKK-certificatenrekening:

  • a. op verzoek van de producent;

  • b. indien de producent de schriftelijke verklaring als bedoeld in artikel 2, zevende lid, heeft overgelegd, of

  • c. indien het bouwjaar van de jongste krachtbron binnen een eenheid dateert van voor 1 januari 1997 en de producent uiterlijk twee maanden na de inwerkingtreding van deze regeling aantoont dat deze krachtbron na 1 januari 1997 voor het eerst in gebruik is genomen.

  De heropening van een WKK-certificatenrekening werkt terug tot de datum waarop de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet de rekening heeft gesloten.

 • 3 Indien een producent zijn meetprotocol wijzigt om meerdere eenheden onder één eenheid te brengen overlegt de producent zijn gewijzigd meetprotocol en gewijzigde productieverklaring binnen twee maanden na de inwerkingtreding van deze regeling aan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet.

Artikel III

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de publicatie in de Staatscourant.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden gepubliceerd, met uitzondering van bijlagen, die ter inzage worden gelegd bij de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet, Utrechtseweg 310, Arnhem.

Den Haag, 18 augustus 2006

De

Minister

van Economische Zaken,

J.G. Wijn