Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Mandaatbesluit Agentschap NL Regelingen Ruimte[Regeling vervallen per 01-05-2013.]

Geldend van 01-01-2010 t/m 30-04-2013

Besluit van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 11 augustus 2006, nr. 2006288664, tot het verlenen van mandaat, volmacht en machtiging ter uitvoering van een aantal regelingen op het terrein van Ruimte (Mandaatbesluit SenterNovem Regelingen Ruimte)

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gezien de schriftelijke instemming van de algemeen directeur SenterNovem van 15 juni 2006;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-05-2013]

De algemeen directeur van Agentschap NL wordt gemandateerd tot:

Artikel 2 [Vervallen per 01-05-2013]

Aan de algemeen directeur van Agentschap NL wordt:

  • a. volmacht en machtiging verleend tot het verrichten van alle benodigde werkzaamheden ter voorbereiding en ter uitvoering van de in bijlage 1 genoemde regelingen en beschikkingen;

  • b. volmacht en machtiging verleend tot het verrichten van alle benodigde werkzaamheden ter uitvoering van de op grond van de in bijlage 2 genoemde BIRK-regelingen genomen beschikkingen en NSP beschikkingen, alsmede ter voorbereiding van bezwaarprodecures die verband houden met die beschikkingen.

Artikel 3 [Vervallen per 01-05-2013]

De algemeen directeur van Agentschap NL kan met betrekking tot zijn bevoegheden, bedoeld in de artikelen 1 en 2 ondermandaat, volmacht en machtiging verlenen aan één of meer onder hem ressorterende functionarissen.

Artikel 4 [Vervallen per 01-05-2013]

Indien uitvoering wordt gegeven aan de artikelen 1 en 2 luidt de ondertekening:

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

voor deze:

De algemeen directeur van Agentschap NL

(gevolgd door handtekening en naam)

Artikel 5 [Vervallen per 01-05-2013]

Indien uitvoering wordt gegeven aan artikel 3 luidt de ondertekening:

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

voor deze:

de algemeen directeur van Agentschap NL,

op last:

(gevolgd door de functieaanduiding, de handtekening en de naam van de betrokken functionaris waaraan ondermandaat is verleend)

Artikel 6 [Vervallen per 01-05-2013]

De algemeen directeur van Agentschap NL draagt zorg voor verzending van afschriften van besluiten inzake ondermandaat, volmacht en machtiging aan de beheerder van het register ten behoeve van het mandaatregister als bedoeld in artikel 16 van de Regeling ondermandaat Directoraat-Generaal Ruimte.

Artikel 7 [Vervallen per 01-05-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 8 [Vervallen per 01-05-2013]

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit Agentschap NL Regelingen Ruimte.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 11 augustus 2006

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

S.M. Dekker

Bijlage 1. (volledig mandaat, volmacht en machtiging) [Vervallen per 01-05-2013]

Cofinanciering: Beschikkingen op grond van artikel 6.10, eerste lid, onder c, van de Wet ruimtelijke ordening juncto artikel 6.3.1.1 en volgende van het Besluit ruimtelijke ordening met betrekking tot subsidiëring van projecten in het kader van de Interreg programma’s: Interreg IIIA, Interreg IIIA-Euregion Maas-Rijn, Interreg IIIB North West Europe, Interreg IIIB North Sea Region en Interreg IIIC Westzone.

Beschikkingen op grond van de Projectstimuleringsregeling, INTERREG IV.

Beschikkingen op grond van de RijksCofinancieringregeling INTERREG IV en beschikkingen op grond van de Tijdelijke subsidieregeling Innovatieprogramma Mooi Nederland.

Bijlage 2. (volmacht en machtiging) [Vervallen per 01-05-2013]