Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Instellingsbesluit Strategische Adviescommissie Innovatieprogramma’s[Regeling vervallen per 24-07-2012.]

Geldend van 06-10-2010 t/m 23-07-2012

Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 11 augustus 2006, nr. WJZ 6060658, houdende instelling van de Strategische Adviescommissie Innovatieprogramma’s

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 24-07-2012]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. de commissie: de Strategische Adviescommissie Innovatieprogramma’s;

 • b. de minister: de Minister van Economische Zaken;

 • c. visie: een door bedrijven en kennisinstellingen gezamenlijk opgesteld toekomstbeeld op een afgebakend, samenhangend gebied met een potentieel grote bijdrage aan duurzame economische groei, waarin innovatie een belangrijke rol speelt;

 • d. strategische agenda: een beschrijving van de stappen die op korte en middellange termijn gezet moeten worden om de visie te realiseren;

 • e. een innovatieprogramma: een nadere uitwerking van de strategische agenda in activiteiten, middelen en actoren met meetbare doelstellingen.

Artikel 2 [Vervallen per 24-07-2012]

 • 1 Er is een Strategische Adviescommissie Innovatieprogramma’s.

 • 2 De commissie heeft tot taak de minister op zijn verzoek op hoofdlijnen een advies te geven over voorstellen voor visies, strategische agenda’s en innovatieprogramma’s die worden ingediend in het kader van de programmatische aanpak binnen het innovatiebeleid van het Ministerie van Economische Zaken, waarbij de volgende beoordelingscriteria worden gehanteerd:

  • a. de mate waarin de voorstellen bijdragen aan en aansluiten op de internationale excellentie van Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen binnen het desbetreffende innovatiethema;

  • b. de mate waarin de voorstellen bijdragen aan een duurzame economische groei en, waar mogelijk, aan de oplossing van maatschappelijke knelpunten in Nederland;

  • c. de mate waarin sprake is van samenhang en (internationale) samenwerking binnen het innovatiethema waarop het voorstel betrekking heeft;

  • d. de aanwezigheid van knelpunten die de betrokkenheid van de overheid voor de realisatie en uitvoering van het innovatieprogramma noodzakelijk maken;

  • e. de effectiviteit en de efficiëntie van de betrokkenheid van de overheid bij de realisatie en uitvoering van het innovatieprogramma;

  • f. de mate van vertrouwen in de voorgestelde aanpak.

 • 3 De commissie beoordeelt de kwaliteit, ambitie en uitvoerbaarheid van een innovatieprogramma in samenhang met de daaraan ten grondslag liggende visie en strategische agenda.

 • 4 De adviezen van de commissie gaan vergezeld van een deugdelijke motivering.

Artikel 3 [Vervallen per 24-07-2012]

 • 1 De commissie bestaat uit een voorzitter en ten hoogste tien leden.

 • 2 De voorzitter en de andere leden worden door de minister benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar en kunnen door de minister worden geschorst en ontslagen. Ze zijn te allen tijden opnieuw benoembaar.

 • 3 De leden brengen op persoonlijke titel hun kennis en ervaring in en treden niet op als vertegenwoordiger van een specifieke belangengroep.

 • 4 Te rekenen vanaf 1 augustus 2006 worden tot lid van de commissie benoemd:

  • a. dr. A.H.G Rinnooy Kan, te Aerdenhout, tevens voorzitter;

  • b. M. de Boer, te Zeijen;

  • c. ir. R.M.J. van der Meer, te Epe;

  • d. J.F. Sistermans, te Veldhoven;

  • e. prof. dr. L. Soete, te Maastricht;

  • f. H.C.W. Verhoeven-van Lierop, te Grathem.

Artikel 4 [Vervallen per 24-07-2012]

 • 1 De commissie stelt haar eigen werkwijze vast.

 • 2 In het secretariaat van de commissie wordt door de minister voorzien.

 • 3 Na opheffing van de commissie, of zoveel eerder als de omstandigheden daartoe aanleiding geven, worden de archiefbescheiden van de commissie overgedragen aan het centraal archief van het Ministerie van Economische Zaken.

Artikel 5 [Vervallen per 24-07-2012]

De commissie verstrekt desgevraagd aan de minister de voor de uitoefening van zijn taak benodigde inlichtingen.

Artikel 6 [Vervallen per 24-07-2012]

 • 1 De voorzitter van de commissie ontvangt voor het bijwonen van een vergadering een vergoeding van € 260,00.

 • 2 Voor voorbereidende werkzaamheden in het kader van de commissie, anders dan het bijwonen van een vergadering, ontvangt de voorzitter een vergoeding, die wordt berekend op basis van een uurtarief dat is gebaseerd op salarisschaal 18 van Bijlage B van het Bezoldigingsbesluit burgerlijke rijksambtenaren 1984 en op een voorbereidingstijd van 20 uur per vergadering.

Artikel 7 [Vervallen per 24-07-2012]

 • 1 De andere leden van de commissie ontvangen voor het bijwonen van een vergadering een vergoeding van € 200,00.

 • 2 Voor voorbereidende werkzaamheden in het kader van de commissie, anders dan het bijwonen van een vergadering, ontvangen de leden een vergoeding, die wordt berekend op basis van een uurtarief dat is gebaseerd op salarisschaal 18 van Bijlage B van het Bezoldigingsbesluit burgerlijke rijksambtenaren 1984 en op een voorbereidingstijd van 16 uur per vergadering.

Artikel 8 [Vervallen per 24-07-2012]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 augustus 2006.

Artikel 9 [Vervallen per 24-07-2012]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Strategische Adviescommissie Innovatieprogramma’s.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan de betrokkenen.

Den Haag, 11 augustus 2006

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

C.E.G. van Gennip