Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling incidentele middelen bso voor basisscholen[Regeling vervallen per 01-08-2007.]

Geldend van 19-08-2006 t/m 31-07-2007

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 9 augustus 2006, nr. PO/ZO-2006/29955, houdende de toekenning van incidentele middelen voor buitenschoolse opvang voor basisscholen (Regeling incidentele middelen bso voor basisscholen)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 123, eerste lid, van de Wet op het primair onderwijs;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen [Vervallen per 01-08-2007]

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a. minister: Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

  • b. bevoegd gezag: bevoegd gezag van een basisschool waarop de Wet op het primair onderwijs van toepassing is;

  • c. buitenschoolse opvang: opvang buiten de reguliere schooltijden zowel voorschools als naschools alsmede tijdens vakanties en adv-dagen overeenkomstig de bepalingen van de Wet kinderopvang.

Artikel 2. Doelomschrijving [Vervallen per 01-08-2007]

De minister verstrekt aan het bevoegd gezag van basisscholen een eenmalige bijzondere bekostiging voor personeelskosten ten behoeve van de voorbereiding op de nieuwe taak van basisscholen per 1 augustus 2007 om buitenschoolse opvang te regelen voor kinderen van ouders die hier om verzoeken.

Artikel 3. Eenmalige uitkering [Vervallen per 01-08-2007]

  • 1 Aan het bevoegd gezag wordt in augustus 2006 eenmalig een bedrag van € 6.000,– per basisschool en een bedrag van € 5,36 per leerling toegekend voor het schooljaar 2006–2007. Dit bedrag wordt in twee termijnen uitbetaald, te weten 36% van het bedrag in augustus 2006 en 64% van het bedrag in januari 2007.

  • 2 Het aantal leerlingen wordt bepaald op basis van de teldatum 1 oktober 2005.

  • 3 Voor scholen die op 1 augustus 2006 voor de eerste keer voor bekostiging in aanmerking komen, geldt als teldatum 1 oktober 2006. Deze nieuwe scholen krijgen uiterlijk in maart 2007 deze toekenning.

Artikel 4. Verantwoording [Vervallen per 01-08-2007]

De subsidie wordt verstrekt als tegemoetkoming in uitgaven die zijn verbonden aan het in deze regeling omschreven doel. Verrekening van eventueel niet-bestede middelen of overschotten vindt niet plaats.

De verklaring van de accountant bij de jaarrekening omvat tevens een oordeel over de rechtmatige besteding van deze bijzondere bekostiging.

Artikel 5. Inwerkingtreding [Vervallen per 01-08-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 augustus 2007.

Artikel 6. Citeertitel [Vervallen per 01-08-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling incidentele middelen bso voor basisscholen.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M.J.A. van der Hoeven