Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsbesluit Reglement rijbewijzen, enz.

Geldend van 25-08-2006 t/m heden

Besluit van 7 augustus 2006, houdende wijziging van het Reglement rijbewijzen en het Kentekenreglement op een aantal punten van uiteenlopende aard

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 29 mei 2006, nr. HDJZ/AWW/2006-772, Hoofddirectie Juridische Zaken;

Gelet op de artikelen 50, vijfde lid, 111, eerste lid, onderdeel b, 113, eerste lid, 126, vijfde lid, en 127, derde lid, van de Wegenverkeerswet 1994;

De Raad van State gehoord (advies van 20 juli 2006, nr. W09.06.0178/V);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 1 augustus 2006, nr. HDJZ/AWW/2006-1175, Hoofddirectie Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Red: Wijzigt het Reglement rijbewijzen.]

Artikel II

[Red: Wijzigt het Kentekenreglement.]

Artikel III

[Red: Wijzigt dit besluit en het Wijzigingsbesluit Reglement rijbewijzen, enz. (implementatie richtlijn 91/439/EEG) (Stb. 2004/483).]

Artikel IV

De artikelen 33, eerste lid, onderdeel b, onder III; 45, eerste lid, onderdeel b, onder IV, tweede en vierde lid; 47, eerste lid, onderdeel c, onder IV, en tweede lid; 48, eerste lid, onderdeel c, onder IV, en tweede lid; 49, tweede lid; 145, onderdelen g en p, en 152, van het Reglement rijbewijzen, alsmede de artikelen 25a, tweede lid, derde lid, onderdeel a, en vierde lid; 28a, tweede lid, derde lid, onderdeel a, en vierde lid, en 58e, tweede lid, derde lid, onderdeel a, en vierde lid, van het Kentekenreglement, zoals die artikelen luidden vóór het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdelen D, onder 1, H, I, J, K, P, onder 2 en 3, en R, en artikel II van dit besluit, blijven van kracht ten aanzien van rijbewijzen, afgegeven door het daartoe bevoegde gezag in een andere lidstaat van de Europese Gemeenschappen of in een andere Staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, die voor 29 december 2004 zijn geregistreerd in het rijbewijzenregister.

Artikel V

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 7 augustus 2006

Beatrix

De Minister van Verkeer en Waterstaat

,

K. M. H. Peijs

Uitgegeven de vierentwintigste augustus 2006

De Minister van Justitie

J. P. H. Donner