Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling aanvullend getuigschrift zintuiglijke en lichamelijke oefening primair onderwijs

Geldend van 13-08-2006 t/m heden

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 7 augustus 2006, nr. PO/KO/06/28669, houdende aanwijzing van het aanvullend getuigschrift vereist voor het onderwijs in de zintuiglijke en lichamelijke oefening in het derde tot en met achtste leerjaar van het basisonderwijs en in groepen bestemd voor leerlingen vanaf 7 jaar in het speciaal onderwijs (Regeling aanvullend getuigschrift zintuiglijke en lichamelijke oefening primair onderwijs)

Artikel 1. Aanwijzing getuigschrift

Het getuigschrift bedoeld in artikel 3, tweede lid, onderdeel b, van de Wet op het primair onderwijs en artikel 3, tweede lid lid, onderdeel b, van de Wet op de expertisecentra is het getuigschrift van de Leergang bewegingsonderwijs PO.

Artikel 2. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 augustus 2006.

Artikel 3. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanvullend getuigschrift zintuiglijke en lichamelijke oefening primair onderwijs.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M.J.A. van der Hoeven