Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsbesluit Loodsenregisterbesluit, enz. (aanpassing aan het herziene stelsel van geneeskundige verklaringen voor zeevarenden)[Regeling vervallen per 01-01-2014.]

Geldend van 16-08-2006 t/m 31-12-2013

Besluit van 13 juli 2006, houdende wijziging van het Loodsenregisterbesluit en het Besluit certificaatloodsen (aanpassing aan het herziene stelsel van geneeskundige verklaringen voor zeevarenden)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 4 april 2006, nr. HDJZ/SCH/2006-421, Hoofddirectie Juridische Zaken;

Gelet op de artikelen 5, eerste lid, 21, tweede lid, en 24, eerste lid, onder e, van de Loodsenwet;

De Raad van State gehoord (advies van 12 mei 2006, nr. W09.06.0091/V);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 4 juli 2006, nr. HDJZ/SCH/2006-918, Hoofddirectie Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I [Vervallen per 01-01-2014]

[Red: Wijzigt het Loodsenregisterbesluit.]

Artikel II [Vervallen per 01-01-2014]

[Red: Wijzigt het Besluit certificaatloodsen.]

Artikel III [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 8, eerste lid, onder f, van het Besluit certificaatloodsen, zoals dit onderdeel luidde voor de inwerkingtreding van dit besluit, blijft van toepassing ten aanzien van degene aan wie voor de datum van inwerkingtreding van dit besluit een A- of B-certificaat is afgegeven, alsmede ten aanzien degene die voor de datum van inwerkingtreding van dit besluit een aanvraag heeft gedaan voor het afleggen van een examen als certificaatloods.

Artikel IV [Vervallen per 01-01-2014]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Tavarnelle, 13 juli 2006

Beatrix

De Minister van Verkeer en Waterstaat ,

K. M. H. Peijs

Uitgegeven de vijftiende augustus 2006

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner