Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling verhoging subsidieplafond 2006 en openstelling tweede inschrijvingsronde 2006 krachtens Regeling seed capital technostarters[Regeling vervallen per 01-01-2009.]

Geldend van 16-07-2006 t/m 31-12-2008

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 10 juli 2006, nr. WJZ 6049388, tot verhoging van het subsidieplafond 2006 en tot openstelling van een tweede inschrijvingsronde voor het jaar 2006 krachtens de Regeling seed capital technostarters

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op de artikelen 5 en 6 van de Regeling seed capital technostarters;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2009]

[Red: Wijzigt de Regeling tot vaststelling van enkele subsidieplafonds en tenderperioden voor het jaar 2006.]

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2009]

Als tweede periode in 2006 voor het ontvangen van aanvragen om verstrekking van een geldlening op grond van de Regeling seed capital technostarters wordt vastgesteld de periode van 16 juli tot en met 15 oktober.

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2009]

  • 2 Binnen dit plafond geldt als afzonderlijk plafond voor geldleningen ten behoeve van participaties ten aanzien van technostarters in de creatieve sectoren een bedrag van € 3.200.000,–.

  • 3 Bij de verdeling van het beschikbare bedrag overeenkomstig artikel 8, vierde lid, van de Regeling seed capital technostarters wordt achtereenvolgens:

    • a. het bedrag dat op grond van het tweede lid is bestemd voor geldleningen ten behoeve van participaties ten aanzien van technostarters in de creatieve sectoren, verdeeld onder de desbetreffende aanvragen; en

    • b. het bedrag, genoemd in het eerste lid, verminderd met het bedrag, genoemd in het tweede lid, wordt verdeeld onder alle aanvragen, uitgezonderd de aanvragen die met toepassing van onderdeel a zijn toegewezen.

  • 4 Als technostarter in de creatieve sectoren wordt aangemerkt een technostarter wiens onderneming activiteiten verricht die verband houden met cultuur, media, vormgeving of amusement.

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 10 juli 2006

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

C.E.G. van Gennip