Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Vaststellingsbesluit bedragen per eenheid uitkering gemeentefonds 2003[Regeling materieel uitgewerkt per 20-07-2008.]

Geldend van 20-07-2006 t/m heden

Besluit van 7 juli 2006, nr. 2006- 0000227879, tot vaststelling van de bedragen per eenheid voor de uitkering uit het gemeentefonds over het uitkeringsjaar 2003

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mede namens de Staatssecretaris van Financiën,

Gelet op artikel 9 van de Financiële-verhoudingswet en artikel 6 van de Invoeringswet Financiële-verhoudingswet;

Besluit:

Artikel 1

Voor het uitkeringsjaar 2003 worden de bedragen per eenheid, bedoeld in artikel 9 van de Financiële-verhoudingswet, vastgesteld overeenkomstig bijlage 1 bij dit besluit.

Artikel 2

Voor het uitkeringsjaar 2003 worden de bedragen, bedoeld in artikel 6 van de Invoeringswet Financiële-verhoudingswet, vastgesteld overeenkomstig bijlage 2 bij dit besluit.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
voor deze:
de

Directeur

Bestuurlijke en Financiële Organisatie,

P.P.L. van Kalmthout

Bijlage 1

De bedragen per eenheid, bedoeld in artikel 9 van de Financiële-verhoudingswet, over het uitkeringsjaar 2003 (bijlage bij artikel 1)

 

Maatstaven

Bedragen (euro’s)

1

OZB (per eenheid van € 2268)

– 5,05

2

Inwoners

150,43

3

Inwoners *bodemfactor buitengebied

0,80

4

Jongeren

183,25

5

Ouderen

47,59

6-a

Inwoners Waddengemeenten, eerste schijf

(t/m 2500 inwoners)

188,44

6-b

Inwoners Waddengemeenten, tweede schijf

(van 2501 t/m 7500 inwoners)

146,75

6-c

Inwoners Waddengemeenten, derde schijf

(vanaf 7501 inwoners)

32,49

7

Huishoudens met laag inkomen

373,82

8

Bijstandsontvangers

525,38

9

Uitvoeringskosten bijstand

1.113,99

10

Schaalfactor bijstand

224.925,94

11

Uitkeringsontvangers

172,12

12

Minderheden

297,04

13

Klantenpotentieel lokaal

64,26

14

Klantenpotentieel regionaal

25,83

15

Leerlingen (V)SO en VO

242,19

15a

Extra leerlingen streekscholen

80,73

15b

Sterke groei leerlingen VO

142,39

15c

Sterke groei jongeren

102,33

16

Land

34,57

17

Land *percentage slechte grond

1,05

18

Land *bodemfactor gemeente

21,14

19

Binnenwater

29,83

20

Buitenwater

26,84

21

Oppervlak bebouwing

645,50

22

Oppervlak bebouwing woonkern *bodemfactor woonkern

3.885,03

23

Oppervlak bebouwing buitengebied *bodemfactor buitengebied

1.828,25

24

Woonruimten

228,33

25

Woonruimten *bodemfactor woonkern

37,36

26

Woonruimten *percentage slechte grond

38,32

27-a

Historische kernen, eerste groep (< 40 ha)

7.458,13

27-b

Historische kernen, tweede groep (40–64 ha)

12.028,75

27-c

Historische kernen, derde groep (> 64 ha)

20.615,98

28

Lengte historisch water

18,28

29

Bewoonde oorden

36,11

30

Historische woningen in bewoonde oorden

87,74

31a

ISV, onderdeel a

23.472.890,33

31b

ISV, onderdeel b

13.335.875, 96

32

Omgevingsadressendichtheid (per 1000 eenheden)

56,68

33

Omgevingsadressendichtheid *percentage slechte grond

– 1,20

34

Oeverlengte *bodemfactor gemeente

9,08

35

Oeverlengte *bodemfactor gemeente *dichtheidsfactor

4,54

36

Meerkernigheid

6.823,49

37

Meerkernigheid *bodemfactor buitengebied

15.997,17

38

Bedrijfsvestigingen

116,26

39

Vast bedrag voor iedere gemeente

244.769,21

40

Vast bedrag voor Amsterdam

162.350.569,79

41

Vast bedrag voor Rotterdam

115.492.029,05

42

Vast bedrag voor Den Haag

84.711.775,57

43

Vast bedrag voor Utrecht

45.285.806,20

44

Vast bedrag voor de Waddengemeenten

149.950,63

46

Omvangrijke opgave woningbouw

571,39

Bijlage 2

De bedragen per eenheid, bedoeld in artikel 6, derde lid, van de Invoeringswet Financiële-verhoudingswet over het uitkeringsjaar 2003 (bijlage bij artikel 2)

Omschrijving

Bedragen (euro’s)

De letter D, opgenomen in de formule in artikel 3.15.1 van het Besluit verfijningen algemene uitkering 1984

36,76