Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling mantelzorgforfait WW en Wet WIA

Geldend van 06-06-2013 t/m heden

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 30 juni 2006, Directie SV/WV/2006/47395, tot aanwijzing van kalenderjaren die in aanmerking genomen zullen worden voor het mantelzorgforfait in de Werkloosheidswet en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Regeling mantelzorgforfait WW en Wet WIA)

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op de artikelen 42a, derde lid, van de Werkloosheidswet en 15, zevende lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen;

Besluit:

Artikel 1. Aanwijzing kalenderjaren WW en Wet WIA

Artikel 2. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2007.

Artikel 3. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling mantelzorgforfait WW en Wet WIA.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 30 juni 2006

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A.J. de Geus