Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit verevening superheffing consumentenleveringen 2005/2006[Regeling materieel uitgewerkt per 20-07-2007.]

Geldend van 07-07-2006 t/m heden

Besluit van de voorzitter van het Productschap Zuivel van 29 juni 2006, houdende vaststelling van het vereveningspercentage superheffing consumentenleveringen 2005/2006 (Besluit verevening superheffing consumentenleveringen 2005/2006)

De voorzitter van het Productschap Zuivel;

Gelet op de artikelen 4 en 12, eerste lid, van Verordening (EG) nr. 1788/2003 van de Raad tot vaststelling van een heffing in de sector melk en zuivelproducten (Pb EU 2003, L 270), artikel 13, tweede lid, van Verordening (EG) nr. 595/2004 van de Commissie houdende vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1788/2003 van de Raad tot vaststelling van een heffing in de sector melk en zuivelproducten (Pb EU 2004, L 94), artikel 20 van de Regeling superheffing en melkpremie 2004 (Stcrt. 2004, 60) en artikel 3 van Verordening PZ 1998, Delegatie bestuursbevoegdheden en werkwijze secretariaat (Vb. Bo. d.d. 22 januari 1999, nr. 2);

Besluit:

Artikel 1

Dit besluit hanteert de definities van de Regeling superheffing en melkpremie 2004, met dien verstande dat onder referentiehoeveelheid wordt verstaan de individuele referentiehoeveelheid voor rechtstreekse verkoop aan het einde van de heffingsperiode, in voorkomend geval, verhoogd dan wel verlaagd op grond van tijdelijke overdracht als bedoeld in artikel 5 van de Regeling superheffing en melkpremie 2004.

Artikel 2

Behoudens het bepaalde in artikel 3 wordt, in geval van rechtstreekse verkoop, voor de vaststelling en oplegging van de door de producent voor de heffingsperiode 2005/2006 verschuldigde heffing als bedoeld in artikel 2 Regeling superheffing en melkpremie 2004, de referentiehoeveelheid van de producent verhoogd met een hoeveelheid gelijk aan 5% van de referentiehoeveelheid.

Artikel 3

Het bepaalde in artikel 2 geldt niet, indien op de producent het bepaalde in artikel 11, derde lid, tweede alinea, van Verordening (EG) nr. 595/2004 van toepassing is.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als Besluit verevening superheffing consumentenleveringen 2005/2006.

Zoetermeer, 29 juni 2006

G.A. Koopstra

voorzitter