Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingswet Wet luchtvaart (exploitatie Schiphol)

Geldend van 19-07-2006 t/m heden

Wet van 29 juni 2006 tot wijziging van de Wet luchtvaart inzake de exploitatie van de luchthaven Schiphol

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is met het oog op waarborgen voor publieke belangen bij de exploitatie van de luchthaven Schiphol regels te stellen voor een exploitatievergunning, de vaststelling van tarieven en voorwaarden en specifiek mededingingstoezicht,

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

[Red: Wijzigt de Wet luchtvaart.]

Artikel II

[Red: Wijzigt de Luchtvaartwet.]

Artikel III

Bij de inwerkingtreding van artikel 8.25 van de Wet luchtvaart is de N.V. Luchthaven Schiphol houder van de eerste luchthavenexploitatievergunning.

Artikel IIIa

  • 2 Tot het moment waarop de vaststelling, bedoeld in het eerste lid, plaatsvindt, hanteert de exploitant van de luchthaven Schiphol de tarieven en voorwaarden die golden op de dag voor de inwerkingtreding van artikel 8.25d van de Wet luchtvaart.

  • 3 De exploitant van de luchthaven Schiphol legt het toerekeningssysteem voor de kosten en opbrengsten, bedoeld in artikel 8.25g, voor de eerste keer aan de raad van de Nederlandse Mededingingsautoriteit ter goedkeuring voor binnen drie maanden nadat artikel 8.25g van de Wet luchtvaart in werking is getreden.

Artikel IV

[Red: Wijzigt de Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie.]

Artikel V

  • 1 De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te ’s-Gravenhage, 29 juni 2006

Beatrix

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat ,

M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Uitgegeven de achttiende juli 2006

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner