Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling vaststelling bedragen, enz. voor 2006, ex artt. 8, eerste lid, 11, tweede [...] Regeling toezichtkosten AFM Wet toezicht kredietwezen 1992

Geldend van 30-06-2006 t/m heden

Vaststelling van de bedragen, verdeelsleutels en bandbreedtes voor 2006, bedoeld in de artikelen 8, eerste lid, 11, tweede lid en 13, tweede lid van de Regeling toezichtkosten AFM Wet toezicht kredietwezen 1992

De Autoriteit Financiële Markten,

Gelet op de artikelen 8, eerste lid, 11, tweede lid en 13, eerste en tweede lid, van de Regeling toezichtkosten AFM Wet toezicht kredietwezen 1992 (Wtk 1992);

Besluit:

Artikel 1. Minimumbedragen

Het minimumbedrag, bedoeld in artikel 13, eerste lid, van de Regeling toezichtkosten AFM Wet toezicht kredietwezen 1992, wordt vastgesteld op € 0 voor in Nederland gevestigde kredietinstellingen waaraan een vergunning is verleend als bedoeld in artikel 6 van de wet.

Artikel 2. Verdeelsleutels en bandbreedtes

De verdeelsleutels en bandbreedtes, als bedoeld in artikel 11, tweede lid, van de Regeling toezichtkosten AFM Wet toezicht kredietwezen 1992 worden vastgesteld ingevolge het bepaalde in bijlage I bij deze regeling.

Artikel 3. Vaste bedragen

De hoogte van het bedrag, bedoeld in artikel 13, tweede lid, van de Regeling toezichtkosten AFM Wet toezichtkredietwezen 1992 wordt vastgesteld op:

  • a. € 0 voor buiten Nederland gevestigde ondernemingen of instellingen, die door middel van een bijkantoor in of vanuit Nederland het bedrijf van kredietinstellingen uitoefenen;

  • b. € 0 voor buiten Nederland gevestigde ondernemingen of instellingen, die zonder een bijkantoor in of vanuit Nederland het bedrijf van kredietinstelling uitoefenen;

  • c. € 0 voor kredietinstellingen, anders dan bedoeld in artikel 9, onder a, van de Regeling toezichtkosten AFM Wet toezicht kredietwezen 1992, die zijn ingeschreven in het register als bedoeld in artikel 52 Wtk 1992, die gelden ter beschikking krijgen in ruil waarvoor elektronisch geld wordt uitgegeven waarmee betalingen kunnen worden verricht ook aan andere dan de instelling of onderneming die het elektronisch geld uitgeven;

  • d. € 0 voor ondernemingen of instellingen, niet zijnde kredietinstellingen, die in hoofdzaak hun bedrijf maken van het verrichten van één of meer van de genoemde werkzaamheden genoemd onder 2 tot en met 12 in de bijlage I van de richtlijn, danwel van het verwerven of het houden van deelnemingen.

Artikel 4

Deze regeling treedt in werking met ingang van 30 juni 2006.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Amsterdam, 20 juni 2006

De Autoriteit Financiële Markten

Bijlage I

Subcategorie

Maatstaf

Bandbreedte

Verdeelsleutel

In Nederland gevestigde kredietinstellingen waaraan een vergunning is verleend als bedoeld in artikel 6 van de wet

Risk weighted assets (RWA)

Bij RWA van 0 t/m 5 mrd.

€ 0

Bij RWA > 5 mrd.

€ 0