Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit uitvoeringskwaliteit bodembeheer

Geldend van 01-01-2008 t/m heden

Besluit van 14 juni 2006, houdende regels inzake de kwaliteit van werkzaamheden in het bodembeheer en de integriteit van degenen die deze werkzaamheden uitvoeren (Besluit uitvoeringskwaliteit bodembeheer)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 18 november 2005, nr. DJZ2005201998, Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Gelet op de artikelen 8.5, 8.45, 8.49, vijfde lid, 11.1, 11.2 en 11.3 van de Wet milieubeheer, de artikelen 6, 7, 8, 15, 17, 38, 39b, 70 en 72 van de Wet bodembescherming, de artikelen 2a, 2b, 2c en 2d van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren en artikel 40a van de Woningwet;

De Raad van State gehoord (advies van 3 februari 2006, nr. W08.05.0516/V);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 7 juni 2006, nr. DJZ2006274120, Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving, uitgebracht mede namens de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat;

Hebben goedgevonden en verstaan:

§ 1. Algemene bepalingen [Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2008]

§ 2. Erkenning van personen en instellingen [Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 5 [Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 6 [Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 7 [Vervallen per 01-01-2008]

§ 3. Verboden en verplichtingen [Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 8 [Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 9 [Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 10 [Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 11 [Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 12 [Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 13 [Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 14 [Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 15 [Vervallen per 01-01-2008]

§ 4. Bestuurlijke maatregelen [Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 16 [Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 17 [Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 18 [Vervallen per 01-01-2008]

§ 5. Slotbepalingen

Artikel 19 [Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 20 [Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 21 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel 22 [Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 23 [Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 24 [Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 25 [Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 26 [Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 27 [Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 28 [Vervallen per 01-01-2008]

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 14 juni 2006

Beatrix

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ,

P. L. B. A. van Geel

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat ,

M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Uitgegeven de zesde juli 2006

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner