Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit Les- en cursusgeldwet 2000 (invoering cursusgeld opleiding Nederlands als tweede taal)

Geldend van 01-08-2006 t/m heden

Besluit van 31 mei 2006, houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit Les- en cursusgeldwet 2000 in verband met invoering cursusgeld voor de opleiding Nederlands als tweede taal

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, drs. M. Rutte, van 1 mei 2006, nr. WJZ/2006/18066 (1741), directie Wetgeving en Juridische Zaken, gedaan mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Gelet op artikel 6, vierde lid, van de Les- en cursusgeldwet;

De Raad van State gehoord (advies van 18 mei 2006, nr. W05.06.0139/III);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, drs. M. Rutte, van 24 mei 2006 nr. WJZ/2006/20970 (1741), directie Wetgeving en Juridische Zaken, uitgebracht mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Red: Wijzigt het Uitvoeringsbesluit Les- en cursusgeldwet 2000.]

Artikel II

Deelnemers die zich vóór 1 augustus 2006 aan een opleiding Nederlands als tweede taal hebben ingeschreven en zonder onderbreking die opleiding volgen, zijn in het cursusjaar 2006–2007 voor die opleiding geen cursusgeld verschuldigd.

Artikel III

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 augustus 2006.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 31 mei 2006

Beatrix

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

,

M. Rutte

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

,

C. P. Veerman

Uitgegeven de zevenentwintigste juli 2006

De Minister van Justitie a.i.

S. M. Dekker