Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit instelling Bezwaaradviescommissie Korps landelijke politiediensten[Regeling vervallen per 01-01-2013.]

Geldend van 01-07-2006 t/m 31-12-2012

Besluit instelling Bezwaaradviescommissie Korps landelijke politiediensten

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Besluit:

Gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

Gelet op artikel 38, derde lid van de Politiewet 1993;

Overwegende dat het wenselijk is ten behoeve van de beslissing op bezwaren betreffende personele aangelegenheden van medewerkers van het Korps landelijke politiediensten een paritair samengestelde Bezwaaradviescommissie in te stellen;

Tot het instellen van een Bezwaaradviescommissie voor het Korps landelijke politiediensten, zoals bedoeld in artikel 7:13 van de Awb ten behoeve van de behandeling van bezwaarschriften op personeel gebied, waartoe het volgende wordt bepaald:

Artikel 1. Instelling, taak en samenstelling van de commissie [Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 Voor het nemen van beslissingen op bezwaar voor de in artikel 2 genoemde gevallen wordt een commissie als bedoeld in artikel 7:13 van de Awb ingesteld, die tot taak heeft om het daartoe bevoegd gezag te adviseren over het nemen van beslissingen op bezwaar op personeel gebied ten aanzien van (gewezen) ambtenaren van politie, aangesteld dan wel werkzaam bij het Korps landelijke politiediensten, met uitzondering van de (gewezen) ambtenaar van politie die bij Koninklijk Besluit is benoemd.

 • 2 De commissie bestaat uit een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter, twee leden en twee plaatsvervangende leden.

 • 3 De korpschef van het Korps landelijke politiediensten draagt zorg voor de personele samenstelling van de in het eerste lid bedoelde commissie als mede voor de secretariële ondersteuning.

 • 4 De voorzitter is onafhankelijk en is niet werkzaam (geweest) bij het Korps landelijke politiediensten.

 • 5 Onverminderd het bepaalde in het derde lid, worden één lid en één plaatsvervangend lid op voordracht van de politievakorganisaties benoemd.

 • 6 De korpschef draagt zorg voor de uitvoering van het Vacatiegeldbesluit 1988 en de in dat kader door het Ministerie van Financiën opgestelde uitvoeringsregelingen.

 • 7 Bij de uitvoering van de regelingen als bedoeld in artikel 6 wordt uitgegaan van een zware commissie als bedoeld in het Vacatiegeldbesluit 1988.

Artikel 2. De gevallen waarin de commissie adviseert [Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 De commissie adviseert het bevoegd gezag tot het nemen van een beslissing op bezwaar in geval het primaire besluit genomen is:

  • a. door de minister voornoemd in de hoedanigheid van beheerder van het Korps landelijke politiediensten als bedoeld in artikel 38, derde lid van de Politiewet 1993, of in mandaat door de gemandateerde beheerder;

  • b. in mandaat door de korpschef van het Korps landelijke politiediensten.

 • 2 De commissie adviseert de korpschef van het Korps landelijke politiediensten over de door hem in mandaat te nemen beslissingen op bezwaar, indien het primaire besluit betreft:

  • a. ontslag, waaronder het niet verlengen van een tijdelijke aanstelling en ook de weigering terug te komen op een verleend ontslag als gevolg van een door de ambtenaar ingediend ontslagverzoek;

  • b. het aan de ambtenaar opdragen van een andere functie (betrekking) anders dan op eigen verzoek, voorzover het Reorganisatiestatuut Korps landelijke politiediensten niet van toepassing is;

  • c. een beoordeling;

  • d. terugvordering van een bedrag van meer dan € 5.000,– bruto.

 • 3 In andere gevallen dan bedoeld in het eerste en tweede lid kan de korpschef van het Korps landelijke politiediensten besluiten een bezwaar op personeelsgebied aan de commissie voor advies voor te leggen.

Artikel 3. Inwerkingtreding en citeertitel [Vervallen per 01-01-2013]

Dit besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant en treedt in werking met ingang van 1 juli 2006. Het besluit kan worden aangehaald als Besluit instelling Bezwaaradviescommissie Korps landelijke politiediensten. Het besluit van 8 november 2000 komt met inwerkingtreding van dit besluit te vervallen.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.W. Remkes