Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsbesluit Besluit bekostiging WPO en Besluit bekostiging WEC (wijziging gewichtenregeling en groepsgrootte)[Regeling materieel uitgewerkt per 01-08-2016.]

Geldend van 01-08-2016 t/m heden

Besluit van 19 mei 2006, houdende wijziging van het Besluit bekostiging WPO in verband met een wijziging van de gewichtenregeling en wijziging van het Besluit bekostiging WEC in verband met een wijziging in de groepsgrootte

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 4 april 2006, nr. WJZ/2006/15109 (2634), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op artikel 120 van de Wet op het primair onderwijs;

De Raad van State gehoord (advies van 24 april 2006, nr. W05.06.0090/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 16 mei 2006, nr. WJZ/2006/21718 (2634), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Red: Wijzigt het Besluit bekostiging WPO.]

Artikel II [Vervallen per 01-08-2016]

Artikel III

[Red: Wijzigt het Besluit bekostiging WEC.]

Artikel IV

De artikelen van dit besluit treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, waarbij kan worden bepaald dat aan artikelen of onderdelen van artikelen van dit besluit terugwerkende kracht wordt verleend.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 19 mei 2006

Beatrix

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ,

M. J. A. van der Hoeven

Uitgegeven de zevenentwintigste juni 2006

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner