Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Intrekkingsbesluit Besluit tegemoetkoming ziektekosten rijkspersoneel en Regeling ziektekostenvoorziening rijkspersoneel

Geldend van 02-06-2006 t/m heden

Besluit van 17 mei 2006, houdende intrekking van het Besluit tegemoetkoming ziektekosten rijkspersoneel en de Regeling ziektekostenvoorziening rijkspersoneel

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 12 april 2006, nr. 2006-0000112171, directoraat-generaal Management Openbare Sector, directie Personeel, Organisatie en Informatie Rijk, afdeling Arbeidsvoorwaarden;

Gelet op artikel 125 van de Ambtenarenwet;

De Raad van State gehoord (advies van 27 april 2006, nr. W04.06.0111/I);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 10 mei 2006, nr. 2006-0000149595, directoraat-generaal Management Openbare Sector, directie Personeel, Organisatie en Informatie Rijk, afdeling Arbeidsvoorwaarden;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I. Intrekking Besluit tegemoetkoming ziektekosten rijkspersoneel

Artikel II. Intrekking Regeling ziektekostenvoorziening rijkspersoneel

 • 1 De Regeling ziektekostenvoorziening rijkspersoneel wordt ingetrokken met dien verstande dat dat besluit, zoals dat luidde op 31 december 2005, van toepassing blijft ten aanzien van tegemoetkomingen:

  • a. waarvoor binnen de termijnen, bedoeld in artikel 8 van de Regeling ziektekostenvoorziening rijkspersoneel, zoals dat artikel luidde op 31 december 2005, een aanvraag is of wordt ingediend, met betrekking tot een aaneengesloten tijdvak als bedoeld in genoemd artikel, dat uiterlijk loopt tot en met december 2005;

  • b. waarvoor binnen de termijnen, bedoeld in het tweede lid, een aanvraag is of wordt ingediend, met betrekking tot een tijdvak dat als gevolg van een eerder verleende tegemoetkoming is aangevangen na 1 januari 2005 en loopt tot en met december 2005.

 • 2 De aanvraag, bedoeld in het eerste lid, onder b, geschiedt:

  • a. binnen drie maanden na het verstrijken van twaalf maanden vanaf de eerste dag van het tijdvak waarop de aanvraag betrekking heeft, indien dat tijdvak uiterlijk op 1 september 2005 is aangevangen;

  • b. in de periode van 1 september 2006 tot en met 30 november 2006, indien het tijdvak is aangevangen na 1 september 2005.

 • 4 Degene aan wie een tegemoetkoming als bedoeld in het eerste lid is verleend met betrekking tot een tijdvak dat loopt tot en met december 2005 heeft recht op een uitkering. Deze uitkering bedraagt 150% van de tegemoetkoming die is verleend over het tot en met december 2005 lopende tijdvak, vermenigvuldigd met de breuk waarbij de teller 12 bedraagt en de noemer staat voor het aantal maanden waarover die tegemoetkoming is verleend, met dien verstande dat de uitkering het bedrag van € 2500 niet te boven gaat.

Artikel III. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, met dien verstande dat:

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 17 mei 2006

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ,

J. W. Remkes

Uitgegeven de eerste juni 2006

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner