Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Mandaatbesluit Agentschap NL uitvoering Subsidieregelingen aanpak milieudrukvermindering 2006 en 2007[Regeling vervallen per 01-05-2013.]

Geldend van 01-01-2010 t/m 30-04-2013

Besluit van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 11 mei 2006, nr. SAS/2006262938, houdende verlening van mandaat voor de uitvoering van de Subsidieregeling aanpak milieudrukvermindering 2006 en Subsidieregeling aanpak milieudrukvermindering 2007 (Mandaatbesluit SenterNovem uitvoering Subsidieregelingen aanpak milieudrukvermindering 2006 en 2007)

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gezien de schriftelijke instemming van de algemeen directeur van SenterNovem van 3 mei 2006, nr. ZJZ0662175;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-05-2013]

De algemeen directeur van Agentschap NL wordt gemandateerd tot:

  • a. het nemen van besluiten met betrekking tot de uitvoering van de Subsidieregeling aanpak milieudrukvermindering 2006 en de Subsidieregeling aanpak milieudrukvermindering 2007;

  • b. het beslissen op bezwaarschriften tegen besluiten als bedoeld in onderdeel a, voorzover het besluit waartegen het bezwaar zich richt niet door hem in mandaat is genomen.

Artikel 2 [Vervallen per 01-05-2013]

De algemeen directeur van Agentschap NL is gemachtigd tot het afdoen van alle stukken die betrekking hebben op besluiten als bedoeld in artikel 1.

Artikel 3 [Vervallen per 01-05-2013]

De algemeen directeur van Agentschap NL kan met betrekking tot zijn bevoegdheden, bedoeld in artikel 1 en artikel 2, ondermandaat en machtiging verlenen aan één of meer onder hem ressorterende functionarissen.

Artikel 4 [Vervallen per 01-05-2013]

Indien uitvoering wordt gegeven aan artikel 1 luidt de ondertekening:

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

voor deze:

gevolgd door functieaanduiding, handtekening en naam.

Artikel 5 [Vervallen per 01-05-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 6 [Vervallen per 01-05-2013]

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit Agentschap NL uitvoering Subsidieregelingen aanpak milieudrukvermindering 2006 en 2007.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 11 mei 2006

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

P.L.B.A. van Geel