Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Mandaatbesluit SenterNovem uitvoering Regeling aanwijzing filminvesteringen 2006[Regeling vervallen per 08-03-2008.]

Geldend van 06-05-2006 t/m 07-03-2008

Besluit van Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 28 april 2006, nr. DK/B&B/06/19222, houdende verlening van mandaat voor de uitvoering van de Regeling aanwijzing filminvesteringen 2006

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 21 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging tijdelijk agentschap SenterNovem 2004;

Gezien de schriftelijke instemming van de algemeen directeur van SenterNovem, d.d. 27 april 2006, kenmerk ZJZ0661942;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 08-03-2008]

De algemeen directeur van SenterNovem wordt gemandateerd tot het nemen van besluiten met betrekking tot de uitvoering van de Regeling aanwijzing filminvesteringen 2006.

Artikel 2 [Vervallen per 08-03-2008]

De algemeen directeur van SenterNovem is gemachtigd tot het afdoen van alle stukken die betrekking hebben op besluiten als bedoeld in artikel 1.

Artikel 3 [Vervallen per 08-03-2008]

De algemeen directeur van SenterNovem kan zijn bevoegdheid bedoeld in artikel 1 en artikel 2, ondermandateren aan een of meer onder hem ressorterende functionarissen.

Artikel 4 [Vervallen per 08-03-2008]

Indien uitvoering wordt gegeven aan artikel 1 luidt de ondertekening:

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mr. M. C. van der Laan,

namens deze:

gevolgd door handtekening, naam en functie.

Artikel 5 [Vervallen per 08-03-2008]

Dit besluit treedt tegelijk in werking met de Regeling aanwijzing filminvesteringen 2006.

Artikel 6 [Vervallen per 08-03-2008]

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit SenterNovem uitvoering Regeling aanwijzing filminvesteringen 2006.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M.C. van der Laan