Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsregeling Regeling zorgverzekering (gedifferentieerde berekening bijdrage voor verdragsgerechtigden)

Geldend van 03-05-2006 t/m heden

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 28 april 2006, nr. Z/VV-2679576, houdende wijziging van de Regeling zorgverzekering in verband met de gedifferentieerde berekening van de bijdrage voor verdragsgerechtigden

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 69, tweede en vijfde lid, van de Zorgverzekeringswet;

Besluit:

Artikel I

[Red: Wijzigt de Regeling zorgverzekering.]

Artikel Ia

In afwijking van artikel 6.3.1, tweede lid, wordt het nominale deel voor het jaar 2006 vastgesteld op eentwaalfde van € 969.

Artikel II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag volgende op de dag waarin deze in de Staatscourant is geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2006.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J.F. Hoogervorst