Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Beleidsregel openbaarmaking subsidiegegevens gemeenschappelijk landbouwbeleid[Regeling vervallen per 01-05-2007.]

Geldend van 01-05-2006 t/m 30-04-2007

Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 27 april 2006, nr. TRCJZ/2006/1347, Directie Juridische Zaken, omtrent de wijze van openbaarmaking van de subsidiegegevens van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (Beleidsregel openbaarmaking subsidiegegevens gemeenschappelijk landbouwbeleid)

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-05-2007]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. Wob: Wet openbaarheid van bestuur;

 • b. ministerie: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

 • c. minister: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Artikel 2 [Vervallen per 01-05-2007]

 • 1 De minister neemt jaarlijks een besluit tot actieve openbaarmaking van gegevens over de verlening in Nederland van subsidies in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid.

 • 2 Een besluit als bedoeld in het eerste lid wordt bekendgemaakt in de Staatscourant en geplaatst op de website van het ministerie.

Artikel 3 [Vervallen per 01-05-2007]

 • 1 De openbaar te maken gegevens worden ontleend aan de boekhoudkundige informatie die aan de Commissie van de Europese Gemeenschappen wordt verstrekt, genoemd in verordening nr. 1663/95/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 7 juli 1995 houdende uitvoeringsbepalingen van verordening nr. 729/70/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen aangaande de procedure inzake de goedkeuring van de rekeningen van het EOGFL, afdeling Garantie (PbEG L 158).

 • 2 De gegevens die voor actieve openbaarmaking in aanmerking komen zijn:

  • a. naam;

  • b. adres;

  • c. postcode en woonplaats;

  • d. subsidiebedrag dat is uitgekeerd dan wel ingehouden;

  • e. regeling of boekhoudkundige post waarop de subsidie betrekking heeft;

  • f. betaaldatum;

  • g. betaalorgaan.

Artikel 4 [Vervallen per 01-05-2007]

 • 1 De gegevens worden eerst openbaar gemaakt nadat een termijn van 4 weken na de bekendmaking van het besluit is verstreken.

 • 2 De gegevens worden openbaar gemaakt door plaatsing daarvan op de website van het ministerie.

Artikel 5 [Vervallen per 01-05-2007]

Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregel openbaarmaking subsidiegegevens gemeenschappelijk landbouwbeleid.

Artikel 6 [Vervallen per 01-05-2007]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 mei 2006.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

C.P. Veerman